Версия за печат

00339-2013-0043

BG-Ямбол: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" №7, За: Мария Караиванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681311, E-mail: mkar435@gmail.com, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на одит на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано градско развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” при изпълнение на основен обект”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 9
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Област Ямбол, Община Ямбол, гр.Ямбол
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Основната цел на одита е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ.Резултатите от извършения одит на проекта следва да бъдат представени в изчерпателен доклад с мин. следното съдържсние:Глава 1 Информация за договора и дейността по проекта/Обща инф.:дата на издаване на доклада;операт. програма, по която се финансира проекта;период, в който е извършен одита;период, за който се отнася докладът;одитор (одиторски екип), извършил ангажимента (име и номер на дипломата/сертификата);кратко изложение/;Глава 2 Изпълнени процедури и фактически констатации 1.Процедури по потвърждаване на допустимостта на разходите, заявени от Бенефициента във фин. отчет;2.Извадка;3.Установени слабости, изводи и препоръки (дават се описание на установената слабост,важност, описание на риска, ако констатацията не бъде отстранена и препоръка за нейното отстраняване)4. Нередности:4.1.Описание на установените нередности и препоръки за тяхното отстраняване (или за възстановяване на сумата, ако не е възможно да бъдат коригирани)4.2. Описание на нередности, които са били установени при предходни проверки, трябвало е да бъдат отстранени, но не са били.5.Друга информация (каквато е релевантна, по мнение на одитора) Докладите за извършения одитен ангажимент следва да бъдат подписани от водещия одитор или от ръководителя на екипа по надлежния ред с полагането на подпис и печат, като същите се представят в оригинал при окончателно искане за плащане.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79210000

Описание:

Счетоводни и одиторски услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1588 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 576169 от 19.12.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 19 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Извършване на одит на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано градско развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” при изпълнение на основен обект”
V.1) Дата на сключване договора
19.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.12.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПРОФИТ“ ООД, 120044628, ул. „Хан Аспарух” №4А, Република България 4700, Смолян, Тел.: 032 9408802

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1588 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, договор BG161PO001/1.4-09/2012/017, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.03.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор