Версия за печат

02030-2013-0025

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", бул. "Ген. Николай Г. Столетов" №21, За: Гергана Манолова, Николай Димитров, Р.България 1000, София, Тел.: 02 8139220, E-mail: gdin@abv.bg, Факс: 02 9311746

Място/места за контакт: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", стаи №40,№53, №54 и №58

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gdin.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Изпълнение на накзаниятаДруго (моля пояснете): Изпълнение на накзанията

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осъществяване на строителен надзор на обект - Шумен в рамките на проект BG032 „Подобряване на стандартите в затворите и следствените арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Р. България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Осъществяване на строителен надзор на обект - Шумен в рамките на проект BG032 „Подобряване на стандартите в затворите и следствените арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
20040 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

02030-2013-0025

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 561935 от 27.09.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2948 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Осъществяване на строителен надзор на обект - Шумен в рамките на проект BG032 „Подобряване на стандартите в затворите и следствените арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”.
V.1) Дата на сключване договора
14.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.01.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Строителен надзор-Татяна Немска", ЕИК 130092219, ж.к. Хаджи Димитър, бл.92, вх.В, ет.1, ап.57, Р.България 1510, София, Тел.: 02 4446333

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 20040 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 14
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.03.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор