Версия за печат

00207-2013-0035

BG-София: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Районна здравноосигурителна каса София-град, район Триадица, ул. "Енос" 12-14, За: Гергана Атанасова Андреева, България 1408, София, Тел.: 02 9656766, E-mail: sofia@sfg.nhif.bg, Факс: 02 8581802

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса София-град

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/119.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

ДА

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Следгаранционно сервизно обслужване на 4 броя автомобили на РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резевни части, консумативи и принадлежности за тях.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 2
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Следгаранционно сервизно обслужване на 4 броя автомобили на РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резевни части, консумативи и принадлежности за тях.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50112000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
5000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 573297 от 05.12.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № РД-14-8 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
10.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ТАРА КАР" ООД ЕИК 130516479, ж.к. Суха река, ул. "Тодорини кукли" 1А, България 1612, София, Тел.: 02 8473053

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5000 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.03.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор