Версия за печат

00448-2013-0005

BG-Перущица: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Перущица, ул. Отец Паисий 2, За: Ина Георгиева, България 4225, Перущица, Тел.: 088 2946050, E-mail: georgieva.perushtitsa@b-trust.org, Факс: 03143 2253

Място/места за контакт: Секретар на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.perushtitsa.org..

Адрес на профила на купувача: www.perushtitsa.org..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на мултифункционална спортна зала гр. Перущица, финансирана по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: НЕ
Място на изпълнение: гр. Перущица, строителен обект: "Изграждане на мултифункционална спортна зала гр. Перущица"
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнението на договора, съгл. изискванията на ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му, включва дейност по упражняване на авторски надзор по време извършване на строително-монтажните работи за изграждане на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна зала гр. Перущица”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Пълният обхват на дейностите, предмет на сключения договор - конкретните видове и количество предвидени за изпълнение, е съгласно одобрения технически проект.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71530000

Описание:

Строителни консултантски услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
51000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 61 / Обособена позиция №: / Заглавие:Упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на мултифункционална спортна зала гр. Перущица, финансирана по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
V.1) Дата на сключване договора
14.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ЛЕБЛОН“ ООД, ЕИК 131427752, кв.Лозенец, ул. „Кораб Планина“ №25, вх.Б, ет.2, България 1407, София, Тел.: 0887 896509, E-mail: office@leblon-bg.com

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 51000 BGN без ДДС
В Брой години 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката е свързана с проект, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.03.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Мотиви за избора на процедура на договаряне без обявление – възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на права на авторски права, придобити по силата на закон. Налице е обект на авторско право в съответствие с чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). По смисъла на чл. 12 от ЗАПСП, авторското право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението, и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго лице, като по смисъла на параграф 2, т.9 от ПЗР на ЗАПСП под „произведения на архитектурата" следва да се разбират - проекти на сгради и съоръжения, устройствени планове и схеми, утвърдени по реда на действащото законодателство, сгради и други съоръжения и елементи от тях, трайните обекти на синтеза на архитектурата с другите изкуства, както и оформленията на интериори с траен характер, регистрирани от организацията по чл. 40 ЗАПСП. Съгласно чл.162 Закона за устройство на територията (ЗУТ), условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта /физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност/, като авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Между Община Перущица и „Леблон“ ООД, е сключен договор № 86/13.07.2012 г. за “Изготвяне на инвестиционен проект на обект „Изграждане на мултифункционална спортна зала гр. Перущица” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.” Предвид обстоятелството, че обектът на СМР спада към III категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор на основание чл.162, ал.2 от ЗУТ. Съобразявайки наличието на гарантирано от ЗАПСП авторско право по отношение на инвестиционния проект е необходимо проектантът да извърши предвижданите услуги по упражняване на авторски надзор.