Версия за печат

00909-2014-0001

BG-гр. Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД - 59 от 10.03.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, ул. Васил Друмев 73, За: Доц. д-р Калин Калинов, Република България 9026, гр. Варна, Тел.: 052 552223, E-mail: info@naval-acad.bg, kalinov.ks@gmail.com, Факс: 052 303163

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naval-acad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.naval-acad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1. Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс Обособена позиция 2. Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт“

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1. Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс - 1 брой; Предлаганата Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс трябва да отговаря на следните минимални технически характеристики и функционални възможности: 1. Възможност за пълна промяна на хидродинамичните характеристики на корабния модел и промяна на характеристиките на винто-рулевата група 2. Модул визуализация да е снабден с поне 50 дисплей на 360 градуса за по-реалистично пресъздаване на сценариите от инструктора 3. Модул за визуализация да разполага най-малко с Електронна карта, Радар/Арпа и инструкторски модул, който може да възпроизвежда сценариите за анализ и допълнително променяне на корабните модели 4. Целта на Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс е да могат да се извършват различни изследвания за оптимизация на корабните двигатели и винто-рулева група при различни натоварвания на кораба, както и при различни диферентни и кренови състояния Обособена позиция 2. Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт - 1 брой; Предлаганата Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт трябва да отговаря на следните минимални технически характеристики и функционални възможности: 1. Поне три модула състоящи се от пътеки и визуализационни каски с ориентиращи системи за пълен обзор на 360 градуса 2. Възможност за симулации на експлозии, пожари, нефтени разливи и борба с тях 3. Възможност за възпроизвеждане на записа на упражненията за анализ 4. Целта на Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт е извършване на контролирано във виртуална среда на замърсяване на околната среда, включително възникване на пожар и експлозия на борда на повреден кораб. След подробен анализ от специалистите в областта, трябва да могат да се разиграят различни действия на аварийните екипи по овладяването на бедствието с цел свеждане до минимум човешки жертви и вреди върху околната среда. Всеки кандидат може да участва по една или повече обособени позиции.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80640000

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Тренировка и симулация с военни плавателни средства

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-59 от 10.03.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-590824
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 50 - 83215 от 12.03.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 909-2014-1
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

590824

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.03.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.3) Други корекции/допълнения:

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.1.4 от Обявление

Вместо:

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: - който не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, б."а-д", т.2, т.3, и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3, 4 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Да се чете:

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: - който не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, б."а-д", т.2, т.3, и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
22/04/2014 16:00
Да се чете:
28/04/2014 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документацията от кандидатите

Вместо:
10/04/2014
Да се чете:
18/04/2014
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Отваряне на офертите

Вместо:
23/04/2014
Да се чете:
29/04/2014

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: капитан І ранг проф.д.в.н. Боян Кирилов Медникаров
Длъжност: Началник на ВВМУ