Версия за печат

00119-2014-0014

BG-Казанлък: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817778

Община Казанлък, бул. "Розова долина" №6, За: Здравко Балевски, Република България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: zdravko.balevski@abv.bg, Факс: 0431 98266

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.kazanlak.bg.

Адрес на профила на купувача: www.kazanlak.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Казанлък
Код NUTS: BG344
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ: 1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък, включително и осигуряването на пропускателен режим в обектите чрез: • Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; • Охраната с помощта на технически системи за сигурност на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали със специализиран автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение; 2. Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79710000

Описание:

Услуги по безопасност

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Осигуряване на охрана и поемане на имуществена отговорност , съгласно чл.5, ал.1, т.2 и т.4 от ЗЧОД с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Община Казанлък за 24 месеца, по видове дейност: 1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък, включително и осигуряването на пропускателен режим в обектите чрез: Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на сгради и имущество на общински обекти по списък, в часови диапазон, по седмичен график, оръжия и лични предпазни средства, подробно описани в „Списък на обектите за охрана на Община Казанлък“, Охраната с помощта на технически системи за сигурност на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали със специализиран автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение и Транспорт на ценни пратки и товари от обекти на Община Казанлък, при условия и график подробно описани в „Списък на обектите за охрана на Община Казанлък“.

Стойност, без да се включва ДДС
800000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранциите за участие се представят в една от следните форми:депозит на парична сума по сметка на Възложителя; банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК:“КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, КЛОН КАЗАНЛЪК,IBAN: BG 16 KORР 9220 33 0868 7501,BIC CODE: KORР BG SF Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат и оригинален печат и подпис на банката. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът подава оферта. В случай, че участникът представя банкова същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от Кмета на Община КАЗАНЛЪК или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; когато е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 8000 лв.Гаранциите за участие се освобождават, както следва:на отстранените участници – в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;класираните на първо и второ място участници – след сключванетто на договор за обществена поръчка;на останалите класирани участници – в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.2. Гаранция за изпълнение:Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника,определен за изпълнител на обществената поръчка. Продължава в Раздел VI.3

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Средствата са осигурени от бюдщета на Община Казанлък. Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, с включен ДДС и без ДДС. Цената на услугата трябва да се посочи за целия срок на изпълнение – 24 месеца. Цената трябва да включва всички разходи на Изпълнителя и е постоянна за целия срок на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника-Образец № 1.2. Оферта, попълнена по образец - Образец № 3.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена съгласно Образец № 6 към документацията.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език. ”Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е „превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5. Документ - договор или споразумение (в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице), съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително се посочва представляващиятДокументът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.Чуждестранни обединения представят заверено копие на договор за създаване на обединение.6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „ а“ – „е“, ал. 2, т.2, т.3 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по ОБРАЗЕЦ № 7 (оригинал).Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 8.8. Документ за внесена гаранция за участие;9. Документ за закупена документация за участие – заверено от участника копие;10. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Продължава в Раздел VI.3

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Декларация съдържаща информация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейност – Образец - №11; 11.2. Заверено от участника копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейност; Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите документи относно икономическо и финансово състояние се предоставят от всички участници в обединението. Обединението като участник, трябва да отговаря на минималните изискванията за икономически и финансови възможности. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите доказващи икономическо и финансово състояние се предоставят от всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималният общ оборот на участника общо за последните три години – 2011г., 2012г. и 2013 година, от извършване на дейност, отговаряща на предмета на поръчката, трябва да е в размер по-голям или равен на 1 200 000 лв. Поне две трети от посочената сума следва да е от предмет на дейност сходен с предмета на настоящата пръчка. За „сходен предмет на дейност” по смисъла на настоящата обществена поръчка се приема: (1) въоръжена и невъоръжена физическа охрана на административни сгради, трезори, музеи, училища, детски градини и офиси; (2) изграждане и поддържане на СОТ и видеонаблюдение за административни сгради, трезори, музеи, училища, детски градини и офиси; (3) охрана на ценни пратки и товари. Участниците следва да имат положителен финансов резултат през последните три години.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Лиценз за извършване на частна охранителна дейност – заверено от участника копие.Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:Списък - декларация на основните договори за услуги, изпълнени през последните 3 (три) години (2011г., 2012г. и 2013г.), (Образец № 12), считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, придружен от заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение. Списъкът следва да се представи в оригинал и да съдържа най-малко: Възложител, предмет на договора, дата на започване, дата на приключване на договора, стойност в лева без ДДС. Списъкът трябва да бъде придружен от заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение, в които се посочва стойността на договора, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или да докаже регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Документът се представят задължително от участник/ участник в обединение.Участникът трябва да докаже наличието на внедрени системи за управление1. Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент и Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент – копие от валидни сертификати, издадени съгласно чл.53, ал.3 от ЗОП.Участникът трябва да докаже възможност за осигуряване на квалифициран, нает по трудов договор персонал за изпълнение на услугата – Образец №13:Справка от съответната териториална дирекция на НАП за заетите по трудов договор лица.За доказване на квалификацията на лицата, участникът представя копие от лиценза на учебния център, а в случай че не е собствен се представя и нотариално заверен договор с такъв учебен център. Представят се копия от програми за обучение на охранители в съответствие с чл. 28 от ЗЧОД, протоколи от обучението от ЦПО, удостоверения за завършено обучение на охранителите издадено от ЦПО за последните 3 години (2011, 2012 и 2013г.).– списък с техническия персонал, със следните реквизити имена, трудов стаж и образование; прилагат се копия от дипломи за завършено образование и придобити квалификационни степени за доказване на квалификацията на всеки един от посочените в списъка служители.Наличие на позволените от Закона за частна охранителна дейност помощни и предпазни средства – документ или списък за наличност.Наличие на оръжие късо бойно нарезно оръжие и дълго гладкоцевно оръжие – документ или списък за наличност, разрешителни;Наличие на (1) патрулни МПС за контрол и помощ на охранителите; (2) патрулни МПС за контрол и реакция на сигнали от СОТ (3) наличие на специализирани МПС за охрана и транспортиране на ценни пратки /инкасо/– копия на регистрационни талони.Технически средства за комуникация, с които да осъществява ефективно своята дейност - представя се списък с използваните средства за комуникация и снимков материал, както и процедури за действие;Изграден оборудван с технически средства денонощно дежурен център, в т.ч. мониторинг център за обработка на сигнали от СОТ системи - представя се кратко описание на дежурния център и снимков материал;Лиценз за ползване на собствен ресурс.Участникът да притежава разрешително за поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за управление на инсталации и пожарни кранове.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал.1, т.2 и т.4 от ЗЧОД на територията на цялата страна.2. Опит в извършването на охранителна дейност, сходна с тази по предмета на поръчката, не по-малко от 3 години /2011г. 2012г. 2013г./ – доказва се със списък на основните договори през последните 5 години, със сходна дейност по предмета на поръчката и референции за всеки един от тях. За „сходна дейност” по смисъла на настоящата обществена поръчка се приема: (1) въоръжена и невъоръжена физическа охрана на административни сгради, трезори, музеи, училища, детски градини и офиси; (2) изграждане и поддържане на СОТ и видеонаблюдение за административни сгради, трезори, музеи, училища, детски градини и офиси; (3) охрана на ценни пратки и товари. 3. Наличие на внедрени системи за управление: 3.1. Участникът да има внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г. или еквивалентна с обхват включващ охранителна дейност; 3.2. Участникът има внедрена и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007. или еквивалент. 4.Участникът да притежава квалифициран, нает по трудов договор персонал за охранителна дейност и за техническо обслужване на охранителната и пожароизвестителна техника: 4.1.Минимум 300 наети по трудов договор лица - охранители. 4.2. Предоставят се копия от лиценза на учебния център, нотариално заверен договор със същия (в случай, че не е собствен), 3 (три) програми за обучение (първоначално и специализирано), 5 (пет) броя протоколи за обучение, 10 (десет) броя удостоверения за завършено обучение на охранителите издадено от Център за професионално обучение за последните 3 години (2011, 2012 и 2013г.). 4.3. Минимум 4 /четири/ души техническия персонал за поддръжка и аварийно отстраняване на проблеми със СОТ и видеонаблюдението, от които поне един специалист с висше образование „Сигнално-охранителна техника“. 5. Участниците в процедурата трябва да разполагат с необходимите технически средства и оборудване: 5.1. Участникът да разполага с помощни и предпазни средства – униформа, с ясни отличителни знаци за охрана, белезници, гумена палка, електрошок, радиостанции, бронежилетки, каски и пр., 5.2. Наличие на късо бойно оръжие – 100 /сто /броя минимум, дълго бойно оръжие – 10 /десет/ броя минимум; 5.3. Наличие на минимум 2 /два /броя патрулни МПС за контрол и помощ на охранителите; 3 /три/ броя патрулни МПС за контрол и реакция на сигнали от СОТ; 2 /два/ броя на специализирани МПС за охрана и транспортиране на ценни пратки /инкасо/ клас 3B– копия на регистрационни талони, разположени на територията на община Казанлък. 5.4. Участниците да имат осигурени надеждни технически системи за комуникация, в т.ч. изградена система за контрол и проверка на получени сигнали; 5.5. Участниците да имат оборудван с технически средства дежурен мониторинг център за контрол и помощ през цялото денонощие, включително събота и неделя; 5.6. Участниците в процедурата да разполагат с GPS система за контрол и процедури за съхранение на записи и изготвяне на справки при поискване; 5.7. Участникът да притежава индивидуална лицензия за радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида „точка към точка“ за територията на обектите, предмет на поръчката издадена от Комисия за регулиране на съобщенията.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена ; тежест: 40
Показател: Начин на плащане ; тежест: 10
Показател: Време за реакция ; тежест: 15
Показател: Гаранция за ефективност на извършваната охрана при покриване на щети; тежест: 30
Показател: Предложения на Участника в полза на Възложителя във връзка с повишаване на сигурността, времето за реакция и други; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.04.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адреса на Община Казанлък: гр. Казанлък 6100, бул. "Розова долина" №6, Център за информация и услуги на граждани - Гише №2 или по банков път по сметка в лева, както следва: IBAN:BG 53 KORP 9220 84 46437044, код за плащане 447000, BIC KORPBGSF в “Корпоративна търговска банка” клон Казанлък. Цената на документацията е с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.04.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.04.2014 г.  Час: 10:30
Място

Общинска администрация Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" №6, зала №6

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянета на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора по съответната обособена позиция при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната банкова сметка на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК:“КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, КЛОН КАЗАНЛЪК-IBAN: BG 16 KORР 9220 33 0868 7501;BIC CODE: KORР BG SF.Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат и оригинален печат и подпис на банката.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 1 (една) година, след изпълнението на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение:Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение в определения размер. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.При внасяне на гаранция парична сума, в платежното нареждане Изпълнителя изрично посочва наименованието на процедурата/ договора за които се внася тя. 2. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (Образец №9).Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 10). Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: - имената на подизпълнителите, и - видът на работите, които ще извършват, както и - делът на тяхното участие.Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 15. Документ за закупена документация за участие – заверено от участника копие.Удостоверение за регистрация по ДДС, ако участника е регистриран или декларация/свободен текст/ че участника не е регистриран по ЗДДС;Административни сведения - попълва се (Образец № 2);

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното решение или действие, а ако не е уведомено съответното заинтересовано лице - от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие в съответсвие с чл. 120, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.03.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ