Версия за печат

00339-2014-0005

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД/02-00142 от 28.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Цветелина Атанасова, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681410, E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ПГ "В. Левски" и МГ"А. Радев";Обособена позиция 2: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ГПЧЕ "В. Карагьозов" и НУ"Проф. Нойков”;Обособена позиция 3: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ОУ ”Димчо Дебелянов”;Обособена позиция 4: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ОУ ”Николай Петрини”;Обособена позиция 5: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ "Слънце”;Обособена позиция 6: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ "Биляна";Обособена позиция 7: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ "Червената шапчица ".

II.3) Кратко описание на поръчката

Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол",разделена на 7 обособена позиции, по проект „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол”, регистрационен номер на договора: № НСЗИ 009/23.07.2012 г., финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ) по Национална схема за зелени инвестиции.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД/02-00077 от 04.02.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 339-2014-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

584027

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.02.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
04/03/2014 16:30
Да се чете:
10/03/2014 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

В раздел IV.3.3) от оригиналното обявление "Срок за получаване на документация за участие"

Вместо:
22/02/2014 17:00
Да се чете:
01/03/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

В раздел IV.3.8) от оригиналното обявление "Условия при отваряне на офертите"

Вместо:
05/03/2014 10:00
Да се чете:
11/03/2014 11:00
V.9) Друга допълнителна информация:

С писмо с вх. № 2801-09243/27.02.2014г. до Община Ямбол е отправено искане до Възложителя от потенциален участник по настоящата обществена поръчка, с което се иска на основание чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП да бъде удължен срокът за подаване на оферти, тъй като с писмо с изх. № 2801-08553/24.02.2014г. от Община Ямбол към въпрос № 1 от това писмо Възложителят е приложил проекти към ОВ инсталацията и следователно за този потенциален участник е необходимо време да се проучат цени и срокове за доставки, както и да се направи оглед на място, поради което и на основание чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП моли Възложителя да удължи срока за подаване на оферти минимум с пет дена. Това са и мотивите на Възложителя да издаде настоящото решение за промяна съгласно чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОПп, а именно: първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от оглед на мястото на изпълнение.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.02.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Иванов Славов
Длъжност: кмет на община Ямбол