Версия за печат

00207-2013-0038

BG-Монтана: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

РЗОК Монтана, бул. "Трети март" №41, За: Деница Христова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396102

Място/места за контакт: РЗОК Монтана
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК Монтана , включително доставка и монтаж на резервни части,консумативи и принадлежности за тях. "

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 2
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: РЗОК Монтана
Код NUTS: BG312
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Подържане на изправността на автомобилите и тяхната хигиена.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3000 BGN с ДДС 20%
Най-ниска оферта: 3000, Най-висока оферта: 3100 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 575132 от 16.12.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № РД-14-4 / Обособена позиция №: / Заглавие:Следгаранционно сервизно обслужване на 2 бр. савтомобили на РЗОК Монтана,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.
V.1) Дата на сключване договора
04.02.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.12.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СИТИ - КЕД" ООД ЕИК 821109021, ул. Опълченска №13, България 3400, Монтана, Тел.: 0888 758388

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 3000, Най-висока цена 3100 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.02.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор