Версия за печат

00738-2014-0001

BG-София: 03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул."Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, За: ВЕРОНИКА ТОДОРОВА, НИКОЛАЙ СПАСОВ, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701410, E-mail: vtodorova@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: 02 9701410

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Патентно ведомство на Република България, бул. Г.М. Димитров № 52 Б, За: Румяна Николова, България 1040, София, Тел.: 029701 314

Място/места за контакт: бул. Г.М. Димитров № 52 Б

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Патентно ведомство на Република България, бул. Г.М.Димитров № 52 Б, За: Албена Симеонова, България 1040, София, Тел.: 029701 329

Място/места за контакт: бул. Г.М.Димитров № 52 Б

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА, ЗА НУЖДИТЕ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 3
Място на изпълнение: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 Б, Патентно ведомство на РБ
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА, ЗА НУЖДИТЕ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие. Точното количество се определя в рамките на изпълнението на договора, съобразно нуждите на Възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на 2000 (две хиляди) лева. 2. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Гаранцията в парична сума се внася по банкова сметка на Патенто ведомство на Република България: IBAN: BG81BNBG96613300170901 BIC: BNBGBGSD БНБ – Централно управление Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена в полза на ПВ на РБ, да бъде неделима, неотменима, безусловна и без протест, и да влиза в сила от датата на издаването й, а срокът на нейната валидност да бъде 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. 3. Участникът, определен за изпълнител, представя при сключването на договора гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката без включен ДДС - 6000лв. Гаранцията в парична сума се внася по горепосочената банкова сметка на ПВ на РБ. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде издадена в полза на ПВ на РБ, да бъде неделима, неотменима, безусловна и без протест, и да влиза в сила от датата на издаването й, а срокът на нейната валидност да бъде 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от определения за изпълнител участник към момента на неговото сключване. 4. Гаранцията за изпълнение служи като обезпечение на възложителя за вреди, произтичащи от договорната отговорност на изпълнителя. 5. Гаранциите за участие и изпълнение се освобождават или задържат по реда, установен в чл. 61- 63 от ЗОП. За внасянето на гаранцията за участие, участниците представят оригинал на документ за внесена гаранция за участие, в една от формите по чл. 60, ал. 1 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането по сключения с избрания изпълнител договор ще се осъществи от страна на възложителя, по банков път, с платежно нареждане, в български лева, по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 20 работни дни след предоставяне от изпълнителя на оригинал на фактура и протокол за стойността и доставката на самолетни билети.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I. Изисквания: •В настоящата процедура по възлагане може да участва всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията посочени в настоящата документация. •Не може да участва в настоящата процедура участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;2. който е лишен от правото да упражнява професия или дейност, свързана с изпълнението на предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;5. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;6. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; - Участникът следва да разполага и да има право да резервира и издава или продава самолетни билети чрез глобална резервационна система “Амадеус” или еквивалентна на нея резервационна система; - Участникът трябва да е член на IATA или агенции с акредитация в IATA. - Други изисквания съгласно раздел IV, т.2 от документацията за участие. II. Документи: 1. Оферта за изпълнение на поръчката заедно с техническото предложение; 2. Ценово предложение. Цените следва да бъдат представени в български лева без ДДС; 3. Декларация за запознаване с условията на настоящата процедура, подписана от участника; 4. Административни сведения – подписани от участника;5. Документ за регистрация на участника в официален регистър на търговските дружества или юридическите лица (оригинал или заверено копие); 6. Удостоверение за актуално състояние на участника (оригинал или заверено копие). Този документ не се изисква, ако участникът е местно лице и е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър;7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;8. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители;9. Пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от законния представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.11. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие в размер на 2000 лв., в една от формите по чл. 60, ал. 1 от ЗОП.12. Документ, удостоверяващ, че участникът разполага и има право да резервира и издава или продава самолетни билети чрез глобална резервационна система - напр. "Амадеус" или еквивалент.13. Заверено от участника копие на документ за акредитация в ІАТА, валиден към датата на подаване на офертата.14. Декларация за неразгласяване на информация (в свободен текст).15. Други документи съгласно документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: - заверено от участника копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Ако участникът е представил ЕИК и посочените финансови документи са видими чрез търговския регистър (ТР), участникът може да се позове на това и да не представя изисканите финансови документи. За участници, които не изготвят годишен финансов отчет – годишна данъчна декларация по чл.50 от Закона за облагане доходите на физически лица или друг документ, удостоверяващ оборота от дейността на участника за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. - справка за оборота реализиран от доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка – за последните 3 финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: - Общ оборот, реализиран общо за последните три финансови години /2010, 2011 и 2012 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) лева. - Участниците следва да имат оборот, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на предмета на поръчката общо за предходните три финансови години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./, не по-малко от 300 000 (триста хиляди) лева. За оборот сходен с предмета на поръчката, възложителят ще приема оборот от продажба на самолетни билети.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги със сходен предмет, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от копие на препоръки за добро изпълнение; - Заверено от участника копие на документ за акредитация в ІАТА, валиден към датата на подаване на офертата. - Документ, удостоверяващ, че участникът разполага и има право да резервира и издава или продава самолетни билети чрез глобална резервационна система - напр. "Амадеус" или еквивалент. - Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват предмета на поръчката.
Минимални изисквания: - Участникът следва да е изпълнил минимум три договора със сходен предмет през последните три години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, като това обстоятелство се доказва с референции, приемо-предавателни протокол/и, съдържащи информация за периода на изпълнение, брой продадени билети, разплатените суми по договора, възложителите и т.н. към тях; - Участникът следва да разполага и да има право да резервира и издава или продава самолетни билети чрез глобална резервационна система “Амадеус” или еквивалентна на нея резервационна система, действаща към момента на провеждане на процедурата, която предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети; - Участникът трябва да е член на IATA или агенции с акредитация в IATA. - Участникът следва да притежава сертификат за ISO 9001:2008 за управление на качеството за дейности, сходни с предмета на поръчката или еквивалент.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.03.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.04.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.04.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, бул."Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, ет. 6, зала 601.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Сългасно ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, възложителят ползва съкратени срокове за процедурата, за изпращане на обявлението по електронен път и предоставянето на пълен достъп по електронен път на документацията за участие от датата на публикуване на обявлението. Патентно ведомство на Република България предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на официалната интернет страница на ведомството, на адрес: www.bpo.bg, раздел "За нас", подраздел "Профил на купувача". Участниците могат да получат безплатно документацията и на хартиен носител в регистратурата на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Г.М. Димитров" № 52 Б, ет.1

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно изискванията на ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Патентно ведомство на Република България, бул.Г.М.Димитров 52 Б, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701410, E-mail: vtodorova@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Интернет адрес/и:

URL: http://www1.bpo.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ