Версия за печат

00339-2014-0005

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД/02-00122 от 19.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Цветелина Атанасова, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681410, E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ПГ "В. Левски" и МГ"А. Радев";Обособена позиция 2: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ГПЧЕ "В. Карагьозов" и НУ"Проф. Нойков”;Обособена позиция 3: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ОУ ”Димчо Дебелянов”;Обособена позиция 4: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ОУ ”Николай Петрини”;Обособена позиция 5: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ "Слънце”;Обособена позиция 6: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ "Биляна";Обособена позиция 7: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ "Червената шапчица ".

II.3) Кратко описание на поръчката

Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол",разделена на 7 обособена позиции, по проект „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол”, регистрационен номер на договора: № НСЗИ 009/23.07.2012 г., финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ) по Национална схема за зелени инвестиции.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД/02-00077 от 04.02.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 339-2014-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

584027

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.02.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

1.Допусната е явна фактическа грешка в текста на приложимия към документацията Образец 15 - Банкова гаранция за участие. Вместо "Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас" следва да се чете "Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас". 2.В Раздел III "Обем на извършваната работа",т.2.5. от Техническтото задание за Обособена позиция 2 „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- Гимназия с Преподаване на Чужди Езици „Васил Карагьозов” и Начално Училище „Професор Нойков” вместо "Срок за изпълнение на поръчката: максимум 140 календарни дни" следва да се чете "Срок за изпълнение на поръчката: максимум 120 календарни дни" 3.От чл. VI.1,т.39 от проекта на договор по Приложение 21 не следва да се чете и отпада следния текст:"Да предостави измерване на енергийната ефективност на положената топлоизолационна система и сравнение с проектните изисквания. !!!!".


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.02.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Иванов Славов
Длъжност: кмет на община Ямбол