Версия за печат

00166-2013-0006

BG-Доспат: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Доспат, ул. "Първи май" 3, За: Ефтим Чолаков, РБългария 4831, Доспат, Тел.: 03045 2310, E-mail: obshtinadospat@abv.bg, Факс: 03045 2312

Място/места за контакт: Антим Пържанов
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност на проект: „Подобряване ефективността на Общинската администрация – Доспат“, договор за БФП на Община Доспат № 13-11-48/21.08.2013 год.“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: град Доспат
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„ Организиране и провеждане на дейностите по информация и публичност в рамките на проект: „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Доспат“, договор за БФП на Община Доспат № 13-11-23/ 02.09.2013 год.., финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос І „Добро управление”, по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22120000, 22150000, 22462000, 79341400

Описание:

Публикации
Брошури
Рекламни печатни материали
Услуги, свързани с рекламни кампании

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1900 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 50
Показател: срок за изпълнение; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00166-2013-0006

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 568884 от 08.11.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 17 / Обособена позиция №: / Заглавие:„ Организиране и провеждане на дейностите по информация и публичност в рамките на проект: „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Доспат“, договор за БФП на Община Доспат № 13-11-23/ 02.09.2013 год..,
V.1) Дата на сключване договора
14.02.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.01.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "АБ" ЕООД ЕИК 833034039, УЛ. "Отец Паисий" 58 вх. О ап.7, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 259151, E-mail: ab_publishing@abv.bg, Факс: 042 259151

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1900 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

договор за БФП на Община Доспат № 13-11-48/21.08.2013 год.по ОП "АК"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.02.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор