Версия за печат

00265-2013-0068

BG-Раднево: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Мини Марица - изток" ЕАД, ул. "Георги Димитров" №13, За: Дияна Колева - експерт търговия, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 833053113, E-mail: diyana.koleva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: отдел "Търговски"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача: www.marica-iztok.com/bg/public.php.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на лагери за електрически машини" - реф. №49/2013 г. ЗОП

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: DDP складова база на Възложителя /отдел "Логистика и контрол"/, съгласно Инкотермс 2010
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на поръчката е доставка на лагери за електрически машини, както следва: Лагер 6230 С3 - 23 бр.; Лагер 6320 С3 - 30 бр.; Лагер 6321 - 5 бр.; Лагер 6324 С3 - 10 бр.; Лагер NU316 - 6 бр.;Лагер NU317 C3 - 20 бр.; Лагер NU318 C3 - 8 бр.;Лагер NU320 C3 - 15 бр.;Лагер NU321-6 бр.;Лагер NU322 C3-15 бр.; Лагер NU324 C3-22 бр.; Лагер NU326 C3-95 бр.; Лагер NU328 C3-8 бр.; Лагер NU330 -6 бр.; Лагер NU2226 C3 - 10 бр. Лагерите трябва да бъдат с метален сепаратор.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44442000

Описание:

Ролкови лагери

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
48615.81 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

реф.№ 49/2013 г. ЗОП

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 556298 от 21.08.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 045 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лагери за електрически машини
V.1.1) Дата на сключване договора
10.02.2014 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.12.2013 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

6

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Белоруски лагери" АД ; ЕИК:121034099, ул. "Васил Кънчев" №26, България 1000, София, Тел.: 02 8468666, Факс: 02 8468076

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 48615.81 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.02.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП