Версия за печат

04482-2014-0001

BG-Свищов: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Свищов"ЕАД, за район гр. Свищов, чрез карти за безналично плащане

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Свищов
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки според експлоатационните нужди на „ВиК - Свищов” ЕАД, за район гр.Свищов, на горива (дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан бутан) за автомобили и друга техника, собственост на дружеството, посредством 24 часово обслужване от бензиностанциите на изпълнителя в гр. Свищов, като закупуването на горива ще става чрез карти за безналично плащане, предоставени от изпълнителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000, 09134200, 09132100, 09122000

Описание:

Горива
Дизелово гориво
Безоловен бензин
Пропан и бутан

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

70 000л. Посоченото количество е прогнозно и ориентировъчно и не обвързват Възложителя със задължение за закупуване в пълен обем. В хода на изпълнение на поръчката, количеството на закупените горива и съотношението между тях ще съответстват на реалните нужди на Възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
170000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от прогнозната стойност на поръчката без ДДС и се представя в една от следните форми: • Безусловна Банкова гаранция, учредена в полза на "ВиК -Свищов" ЕАД гр. Свищов; • Парична сума, която се внася в касата на "ВиК-Свищов" ЕАД или по банкова сметка на "ВиК-Свищов" ЕАД в “ЦКБ” АД, КЛОН Свищов, IBAN BG12CECB979010A9619600; BIС: СЕСBBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането е със средства на Възложителя. Начин на плащане: В български лева, по банков път, ежемесечно, при условията на отложено плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗОП

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения, които отговарят на изискванията и условията от документацията за участие в процедурата и декларирали отсъствие на обстоятелствата по чл.47ал.1,2 и 5 и съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП,с декларация по образец на Възложителя.Изискуеми документи: 1.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – образец №3; образец №3.1 и образец №3.2; 2. Копие от документ за регистрация, Удостоверение за актуално състояние (издадено не по късно от 6 месеца) или единен идентификационен код (Регистрация по БУЛСТАТ) - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност – оригинал или нотариално заверено копие. Ако участникът предвижда участието в процедурата на подизпълнители, документите се представят и от тях; 3. Нотариално заверено пълномощно за представителство (в случаите, когато Участникът се представлява от лице, различно от посоченото в съдебната регистрация) - оригинал; 4.Документ за собственост на бензиностанция или договор за експлоатация на такава на територията на гр. Свищов със срок не по-кратък от срока на договора на настоящата поръчка; 5. Декларация за продаваните видове горива и режима на работа на бензиностанциите на Участника в гр.Свищов; 6. Списък на основните договори за аналогични доставки, чрез карти за безналично плащане изпълнени през последните три години (2011г., 2012г., 2013г.), включително стойностите, датите и получателите, придружени от Референции за добро изпълнение – приложение №5 7. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; 8. Сертификат за качество, издаден от производителя за всеки вид гориво; 9. Декларация за съответствие за всеки вид гориво съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол; 10.Списък - опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника-оригинал; 11. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за запознаване с условията на поръчката. Попълва се и от всеки подизпълнител (ако Участника ползва подизпълнители) – образец №4; 12.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор. Попълва се и от всеки подизпълнител (ако Участника ползва подизпълнители) – образец №4.1; 13.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - образец №1; 14.Ценова оферта - изготвя се по образец №2 ;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Участникът трябва да има реализиран оборот от доставки с предмет, аналогичен на настоящата обществена поръчка сумарно за последните 3 години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) минимум 300 000лв; Банкова атестация (банково удостоверение) от обслужващата банка за финансова и кредитна надеждност, издадено не по-рано от 2 (два) месеца преди датата на подаване на офертата – оригинал; Информация за общия оборот от доставки с предмет, аналогичен на настоящата обществена поръчка за последните три години - 2011г., 2012г. и 2013г.;

ІІІ.2.3) Технически възможности

Минимални изисквания: Участникът трябва да притежава поне една собствена или наета бензиностанция в гр. Свищов , работеща с карти за безналично плащане 24 часа в денонощието, без почивен ден, разполагаща с колонки за зареждане с газ пропан бутан, бензин А95Н и дизелово гориво; Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години най-малко 3(три) договора за аналогични доставки, чрез карти за безналично плащане, за коректното изпълнение, придружени с референции; Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Търговска отстъпка; тежест: 90
Показател: Срок на отложно плащане; тежест: 10
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.03.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.03.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.03.2014 г.  Час: 10:30
Място

„ВиК-Свищов” ЕАД гр. Свищов, ул. „Хемус” № 41,заседателната зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

След 12 месеца

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. Бълария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ