Версия за печат

00339-2014-0005

BG-Ямбол: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Цветелина Атанасова, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681410, E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Цветелина Атанасова, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681410, E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.yambol.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Цветелина Атанасова, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681410, E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Ямбол
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол",разделена на 7 обособена позиции, по проект „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол”, регистрационен номер на договора: № НСЗИ 009/23.07.2012 г., финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ) по Национална схема за зелени инвестиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция 1: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ПГ „В. Левски” и МГ „А. Радев”; • подготвителни работи, полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация по скатен и плосък покриви • полагане и укрепване топлоизолация по таван на неотопляем сутерен • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци (воронки) • външна мазилка Обособена позиция 2: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ГПЧЕ „В. Карагьозов” и НУ „Проф. Нойков”. • • подмяна на дограма с PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло • подготвителни работи, полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация и хидроизолация по покрив • полагане и укрепване топлоизолация на тавана на неотопляем сутерен • подмяна слънчеви колектори за плувен басейн • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж воронки • външна мазилка Обособена позиция 3: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ОУ „Димчо Дебелянов”. • подмяна на дограма с PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло • полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация и хидроизолация по покрив и хидроизолация • полагане и укрепване топлоизолация на тавана на неотопляем сутерен • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци • външна мазилка Обособена позиция 4: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ОУ „Николай Петрини”. • полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация и хидроизолация по покрив • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци и воронки • външна мазилка Обособена позиция 5: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ „Слънце”. • подмяна на дограма с PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло • полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация и хидроизолация по покрив и хидроизолация по покрив • изграждане на комбинирана система /слънчеви колектори и бойлер/ за битово горещо водоснабдяване (БГВ) • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци • външна мазилка Обособена позиция 6: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” – ЦДГ ”Биляна". • подмяна на дограма с PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло • полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация по покрив и хидроизолация • полагане и укрепване топлоизолация на тавана на неотопляем сутерен • изграждане на комбинирана система /слънчеви колектори и бойлер/ за битово горещо водоснабдяване (БГВ) • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци • външна мазилка Обособена позиция 7: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ „Червената шапчица ". • подмяна на дограма с PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло • полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация и хидроизолация по покрив и хидроизолация • изграждане на комбинирана система /слънчеви колектори и бойлер/ за битово горещо водоснабдяване (БГВ) • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци • външна мазилка Подробна информация - съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
4000963.07 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие(ГУ) е както следва за всяка обособена позиция(ОП): 14.1.ГУ е както следва за всяка ОП: 14.1.Гаранцията за участие е както следва за всяка обособена позиция: 14.1.1 ОП1 - 3680.00 (три хиляди шестстотин и осемдесет) лв.; 14.1.2. ОП2 - 8880.00 (осем хиляди осемстотин и осемдесет) лв.; 14.1.3. ОП3 - 2320.00 (две хиляди триста и двадесет) лв.; 14.1.4. ОП 4 - 6150.00 (шест хиляди сто и петдесет)лв.; 14.1.5. ОП 5 - 2860.00 (две хиляди осемстотин и шестдесет) лв.; 14.1.6. ОП 6 - 2360.00 (две хиляди триста и шестдесет) лв.; 14.1.7. ОП 7 - 1750.00 (хиляда седемстотин и педтесет)лв.; 14.2.ГУ може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 14.3.Когато участникът избере ГУ да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка и съответната обособена позиция. 14.4.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя последната банкова сметка: Общинска банка” АД, клон Ямбол IBAN сметка BG 75 SOMB 91303324121301 BIC - SOMBBGSF 14.5.Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 14.6.Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие: Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл.61 и чл. 62 от ЗОП. ХI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА(ГДИД) 1. Размерът на ГДИД е 3 на сто от цената на договора (за съответната обособена позиция). ГДИД се оформя в два отделни документа - като гаранция за срочно изпълнение и гаранция за качествено изпълнение. Сумата на гаранцията за срочно изпълнение на договора е в размер на 25% от стойността на гаранцията, а гаранцията за качествено изпълнение е в размер на 75% от стойността на гаранцията. 1.1.ГДИД – парична сума, преведена по банкова сметка на Община Ямбол или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя(ако участ. избере бан. гаранция - Образец №22 – образецът може да се ползва по избор на участника) 1.2. Гаранциите трябва да се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка 1.3. Гаранцията за добро срочно изпълнение трябва да е с валидност минимум срока на извършване на СМР, посочен в офертата на изпълнителя, плюс срока за въвеждане в експлоатация на съответния обект плюс 10 дни. 1.4. Гаранцията за добро качествено изпълнение - парична сума, преведена по банкова сметка на Община Ямбол или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложител. Трябва да е със срок на валидност 10 работни дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок. 1.5. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва обособената позиция, за която се внася. 1.6.ГДИД се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2.Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по следната сметка на Възложителя: Общинска банка BG 75 SOMB 91303324121301 BIC – SOMBBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват по следната схема: 1. Междинни плащания. Междинни плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само за фактически извършени работи след подписване на Акт обр. №19, съставяне на всички необходими документи от строителния надзор съгласно Наредба 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Възложителят извършва плащане след направената проверка на място от представители на НДЕФ, издаване на фактура от Изпълнителя и получаване на средствата по издадената фактура от НДЕФ. 2. Окончателно плащане се извършва от Възложителя след приемане и въвеждане на обекта в експлоатация, окончателното оформяне на всички изискуеми от НДЕФ документи, направената проверка на място от представители на НДЕФ, издаване на фактура от Изпълнителя и получаване на средствата по издадената фактура от НДЕФ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че Участникът участва като обединение (консорциум), което не е юридическо лице, съдружниците в него трябва да сключат договор за участие в откритата процедура. В случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, участникът трябва да представи допълнително писмено споразумение към този договор. В този договор/ споразумение съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки съдружник в обединението (консорциума) и какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението (консорциума) трябва да са определили в договора/ споразумението или в отделно пълномощно едно лице, което да представлява обединението пред Възложителя и трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да са определили и наименованието на участника. В договора/ споразумението задължително се посочва представляващия. Договорът/ споразумението трябва да бъде представено от участника в нотариално заверено копие. В случай, че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, договорът/ споразумението между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания: - всички членове на обединението да са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за качественото изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението; - представителят на обединението да е упълномощен да поема задължения, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - всички членове на обединението да са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора и състава му няма да се променя след подаването на офертата. - не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. В процедурата по възлагане обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. Споразумението за създаване на обединение задължително се прилага към офертата на участника. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на удостоверението за БУЛСТАТ се прилага към офертата. В случай, че не е регистрирано и бъде определено за Изпълнител, обединението следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след като бъде уведомено за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

ІІІ.1.4) Други особени условия

*Забележка: Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи при условие, че бъде сключен анекс към договора за безвъзмездна финансова помощ с НДЕФ, чрез който да бъде осигурен финансов ресурс по поръчката. Ако такъв анекс не бъде сключен, то Възложителят ще прекрати процедурата поради липса на финансов ресурс.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя съгл.чл.57отЗОП.Съдържание на плик №1:1.Оферта Обр.№1,включително списък на документите съдържащи се в офертата Обр. №1.1.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор - оригинал; 2.Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие-Обр.№15 - Формата на образеца не е задължителна);3.Адм. сведения Обр.№4;4.Регистрационни документи на Участника: 4.1.ЕИК,съгл. чл.23 от ЗТР или копие от документа за рег. – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съд. регистрация да представлява дружеството (за юл, което е рег. в България),съответно копие от документа за самоличност, когато участникът е фл; 4.2.Документ за рег. на чужд. лице, съобразно нац. му законодателство, като документът бъде представен в офиц.превод на бълг. език(за юл, което не е рег. в България) 4.3.Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР,участниците – юл или ет,прилагат удост. за актуално състояние. Чуждестранните юл прилагат еквив. документ на съд. или адм. орган от държавата, в която са установени(извлечение от ТР или друг аналог. документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличността на законния/ те представи тел/и на участника, като документът бъде представен в офиц. превод на бълг. език (за юл, което не е рег. в България); 5.Декларации:5.1.Декл.,че Участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка по Обр.19; 5.2.Декл,че Участникът приема условията в проекта на договор по Обр.12;5.3. Декл.,съгласно чл. 56,ал.1,т.11 от ЗОП-”Мин.цена на труда” е мин. размер на заплащане на раб. сила, определен като мин.месечен размер на осиг.доход по дейности и групи професии съгласно чл.8,т.1 от ЗБДОО.Органите,от к.може да се получи инф. относно данъците,опазването на ок. среда,заетостта и условията на труд,са НАП,НОИ,РИОСВ,„МТСП”и конкретно „АЗ”.Указанието е само за улеснение на участниците, като не се налага те да представят справка пред Възлож. за тези обстоятелства.5.4.Декл. по чл.47,ал.1,aл.2,т.1,2а,3,4 и 5,ал.5 от ЗОП по Обр.5 и 6;5.5.Декл.за участието на подизпълнители по Обр.8;5.6Декл.за съгласие от подизпълнител по Обр.9;5.7.Декл. за вписване в ЦПРС.6.копие от валиден сертификат ISO9001:2008 за с-ма за управл. на качеството в строителството(заверено от Участника копие) или еквивалент;7.сертификат OHSAS 18001 в строителството;8.Доказателства за изпълнение на финан.изисквания към Участника -посочени са в раздел III.2.2). 9.Док. за техн. възможности -посочени са в раздел III.2.3);10.Изрично нот. зав. пълномощно от управляващия и представляващия Участника, с което упълном. лице да представлява Участника в процедурата(когато избраното лице не е законен представител на Участника прокурист или друг търговски пълномощник,който да може да задължава дружеството, съгл. документите за търг. рег.). Пълномощ.трябва да включва в представит. власт, възможността на пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, да попълни и подпише документите,включ. декл. за приемане на услов. в проекта за договор и ценовата оферта– представя се оригинал; 11.Споразумение за създаване на обединение за участие в общ. поръчка (когато Участникът е обединение,което не е рег. юл),с нот. заверка на подписите - оригинал;12.Нотариално заверени пълномощни от всички членове на обединението,упълномощаващи едно лице от водещия член да подаде офертата и да попълни и подпише документите,които са общи за обединението*Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизп.,документите по чл. 56,ал. 1,т.1,4,5,6и11 от ЗОП се представят за всеки от тях,а изискванията към тях се прилагат съобр. вида и дела на тяхното участие.Когато участникът в процед. е обединение, което не е ЮЛ -представядокументи съгл. чл.56,ал.3 от ЗОП; Продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Информация за общия оборот и за оборота от строителство с предмет, предмета на обществената поръчка, за последните три финансови години (2011, 2012, *2013г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си- Справка по Образец № 13 Съгласно чл.50, ал.1, т. 2 от ЗОП-заверено от участника копие на годишния финансов отчет в част „счетоводен баланс” и „отчет за приходите и разходите” за 2011, 2012, 2013г.,когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.Справка за приходите на строителни предприятия по видове строителство за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012, 2013г) или еквивалентни. * Съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР, ако е посочен ЕИК, не е необходимо представянето на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър. Забележка:предвид обстоятелството, че годишният финансов отчет за 2013 г., се изготвя до 31.03.2014 г., а се заверява до 30.06.2014 г., Възложителят ще приеме само справка за общия оборот и за оборота от строителство с предмет, предмета на обществената поръчка за 2013 година или съответно изготвен отчет за нея, без заверка от одитор.; 2. Копие от документ за Застраховка за професионална отговорност на Участника (заверено от участника копие) или еквивалентен документ за чуждестранните участници участници. *Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице-представя документи съгл. чл.56,ал.3 от ЗОП Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи за икономически и финансови възможности, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да са реализирали Общ оборот за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012, 2013*) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от: За обособена позиция 1 - в размер не по-малък от 1 000 000.00 (един милион)лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 2 - в размер не по-малък от 2 540 000.00 (два милиона петстотин и четиридесет хиляди)лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 3 - в размер не по-малък от 670 000.00 (шестстотин и седемдесет хиляди)лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 4 - в размер не по-малък от 1 800 000.00 (един милион и осемстотин хиляди)лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 5 - в размер не по-малък от 820 000.00 (осемстотин и двадесет хиляди)лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 6 - в размер не по-малък от 650 000.00 (шестстотин и петдесет хиляди)лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 7 - в размер не по-малък от 500 000.00 (петстотин хиляди)лв. без вкл. ДДС. 1.1.Минимален оборот от строителство с предмет, предмета на обществената поръчка общо за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012, *2013г.) не по-малък от: За обособена позиция 1 - в размер не по-малък от 504 000.00 (петстотин и четири хиляди)лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 2 - в размер не по-малък от 1 270 000 (един милион двеста и седемдесет хиляди)лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 3 - в размер не по-малък от 335 000.00 (триста тридесет и пет хиляди)лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 4 - в размер не по-малък от 902 000.00 (деветстотин и две хиляди)лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 5 - в размер не по-малък от 412 000.00 (четиристотин и дванадесет хиляди)лв. без вкл. ДДС. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението. За обособена позиция 6 - в размер не по-малък от 328 000.00 (триста двадесет и осем хиляди)лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 7 - в размер не по-малък от 251 000.00 (двеста петдесет и една хиляди)лв. без вкл. ДДС. ** Забележка: под оборот от строителство с предмет, предмета на обществената поръчка се разбират всички строително-монтажни работи касаещи изпълнение на енергийно-ефективни мерки в сгради с обществено предназначение. Под изпълнение на енергийно-ефективни мерки следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи в които се включва едно, няколко или всички от изброените: Външна топлоизолация на фасади;Подмяна на прозорци и външни;входни врати и стъклопакети;Топлоизолиране на покривните елементи на сградата;Изпълнение на слънчеви инсталации за топла вода. 2. Участниците трябва да притежават валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранните участници участници с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, обект на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори и доказателства за изпълнение на минималните изисквания към Участника, попълнен по Образец № 14, придружен от конкретна препоръка (писмо), указваща доброто изпълнение по съответния договор.Препоръките трябва да посочват вида на строително-монтажните работи, стойността, датата и мястото на строителството, датата на започване и приключване на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.В случай, че участникът е бил подизпълнител в даден обект,следва да представи нарочна препоръка за целите на настоящата поръчка от основния изпълнител на обекта, с което да удостовери частта от обекта и дейността, която е изпълнявал в качеството му на подизпълнител и качеството на изпълнение.Препоръката следва да отговаря на поставените изисквания. 2.Копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството (заверено от Участника копие) или еквивалент; 3.Копие от валиден сертификат OHSAS 18001 за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в строителството (заверено от Участника копие) или еквивалент; 4. Справка за техническите лица, които участникът ще използва за извършване на строителството, съгласно Образец 20 /Справка за екип за изпълнение/, придружена с документи за специфична професионална квалификация, изискваща се от естеството на различните видове работа. Документи доказващи образованието и стажа на ръководителя на обекта – диплома за завършено образование, трудова книжка и/ или други документи, доказващи по безспорен начин квалификацията, образованието и стажа на 5.1. Декларация за материалите, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката (Образец № 10 за съответната позиция) 5.2. Декларации за съответствие и/или сертификати, доказващи съответствие на влаганите материали и/или продукти, и/или оборудване с изискваните стандарти и съществените изисквания към строежите съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него и с изискванията в българските и/или европейските стандарти или еквивалентни на тях. 5.3. Декларация по Образец 16, попълнена от производителя на сертифицираната топлоизолационна система, че той (производителят) е съгласен участникът да участва в поръчката с негова система и че му е предоставил документацията за материалите и технология. *Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице-представядокументи съгл. чл.56,ал.3 от ЗОП
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има изпълнени договори за строителство с *предмета на обществената поръчка през последните 5 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, както следва: За Обособена позиция 1: минимум два договора; За Обособена позиция 2: минимум три договора; За Обособена позиция 3: минимум един договор; За Обособена позиция 4: минимум три договора; За Обособена позиция 5: минимум два договора; За Обособена позиция 6: минимум един договор; За Обособена позиция 7: минимум един договор; *Под договори за строителство с предмета на обществената поръчка се разбират всички строително-монтажни работи, касаещи изпълнение на енергийно-ефективни мерки в сгради с обществено предназначение. Под изпълнение на енергийно-ефективни мерки следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи, в които се включва едно, няколко или всички от изброените: •Външна топлоизолация на фасади, •Подмяна на прозорци и външни, входни врати и стъклопакети; •Топлоизолиране на покривните елементи на сградата; •Изпълнение на слънчеви инсталации за топла вода (Важи само за участниците, които кандидатстват по една от следните обособени позиции: обособена позиция №2; обособена позиция №5, обособена позиция №6 или обособена позиция №7). 2.Участниците трябва да притежават сертификат по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството 3.Участниците трябва да притежават сертификат по стандарт OHSAS 18001 за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в строителството . Забележка:Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати /по т.2 и т.3/, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. Забележка: Когато участникът е обединение/консорциум сертификат по стандарт ISO 9001:2008 и OHSAS 18001 се представя от членовете на обединението/консорциума, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности. Когато участникът предвижда подизпълнител/и, сертификатите се представят от подизпълнителя/ите, които ще извършват строителни дейности. 4.Участникът трябва да разполага с един ръководител на обекта с образование строителен техник, с минимален стаж по специалността 5 години. 5.Участникът трябва да декларира, че при изпълнение на обществената поръчка ще използва материали, които да отговарят на заложените минимални изисквания и изискванията на Техническото задание. В строежа трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти или еквивалентни на тях.Материалите и/ или продуктите, и/ или оборудването следва да съответства с изискваните стандарти и съществените изисквания към строежите съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Участникът трябва да участва със „Сертифицирана топлоизолационна система” (с компоненти предлагани от един производител).
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 526553 от 28.02.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.02.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.03.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци

6

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.03.2014 г.  Час: 10:00
Място

стая № 203 в сградата на Община Ямбол

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и представители на юридически лица с нестопанска цела могат да присъстват при отваряне на офертите и действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Съдържание на Плик № 2:1. Техническо предложение на участника (Образец № 2) – оригинал. В Техническото предложение участника предлага срок гаранционни срокове, които да не са по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;2.Линеен график /включително Диаграма на механизацията и Диаграма на работната ръка/ - последователност и продължителност на предлаганите дейности, вкл. предвиденото време за подготвителни дейности, срокове за завършване на отделните етапи на СМР, общото времетраене на СМР, разпределението на ресурсите за изпълнение на отделните видове СМР, взаимовръзката между отделните дейности, както и планираните етапи на актуване, респективно междинни плащания. Графикът трябва да е подписан на всеки лист от лицето, подписващо офертата. При изготвяне на линейния график, участникът следва напълно да съобрази разполагаемата техника и персоналът, като брой лица и видове специалности. Първото актуване на фактически извършени работи трябва да бъде до 30 календарни дни след датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта.При подготовка на своите Предложения за изпълнение на поръчката, участниците следва да имат предвид неблагоприятните климатични условия през зимния период. Настъпването на неблагоприятни климатични условия не е предпоставка за удължаване срока за изпълнение на СМР. 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП по образец 7.Съдържание на Плик №3:1.Ценовото предложение на участника-по образец 3;2.Количествено-стойностни сметки по образец 17;3.Анализи на единични цени по образец 18. Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя и да имат издадено удостоверение от Камарата на строителите, или съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, да може да осъществява дейности за извършване на строително-монтажни работи обект на настоящата процедура, като в декларация свободен текст декларира тези обстоятелства и не представя документ за регистрация, тъй като достъпът до този регистър е свободен и вписаната в него информация е достъпна по електронен път. Участникът, установен в др. държава - членка на ЕС, представя сертификат или доказателство за регистрация от административен орган или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодатателството на държавата, в която участникът е установен, да осъществява дейности за извършване на строително-монтажни работи обект на публичната покана или декларация за такава регистрация. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посочения в обявлението интернет адрес www.yambol.bg от датата на публикуване на обявлението, в раздел "Обществени поръчки" и обявлението е изпратено по електронен път, поради което са използвани съкратените срокове по чл.64, ал.3 от ЗОП.Възложителят използва и съкратените срокове по чл. 64, ал. 2 от ЗОП. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалн интернет страница на Община Ямбол – www.yambol.bg, раздел „Обществени поръчки”, откъдето същата може да бъде изтеглена. Възложителят не предвижда документацията да бъде продавана.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ПГ „В. Левски” и МГ „А. Радев”
1) Кратко описание

„Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ПГ „В. Левски” и МГ „А. Радев”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

3) Количество или обем

• подготвителни работи, полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация по скатен и плосък покриви • полагане и укрепване топлоизолация по таван на неотопляем сутерен • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци (воронки) • външна мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
525969.86 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ГПЧЕ „В. Карагьозов” и НУ „Проф. Нойков”
1) Кратко описание

„Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ГПЧЕ „В. Карагьозов” и НУ „Проф. Нойков”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

3) Количество или обем

• подмяна на дограма с PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло • подготвителни работи, полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация и хидроизолация по покрив • полагане и укрепване топлоизолация на тавана на неотопляем сутерен • подмяна слънчеви колектори за плувен басейн • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж воронки • външна мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
1268945.99 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ОУ „Димчо Дебелянов”
1) Кратко описание

„Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ОУ „Димчо Дебелянов”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

3) Количество или обем

• подмяна на дограма с PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло • полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация и хидроизолация по покрив и хидроизолация • полагане и укрепване топлоизолация на тавана на неотопляем сутерен • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци • външна мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
332024.53 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ОУ „Николай Петрини”
1) Кратко описание

„Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ”- ОУ „Николай Петрини”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

3) Количество или обем

полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация и хидроизолация по покрив • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци и воронки • външна мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
878628.57 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ „Слънце”
1) Кратко описание

„Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ „Слънце”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

3) Количество или обем

• подмяна на дограма с PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло • полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация и хидроизолация по покрив и хидроизолация по покрив • изграждане на комбинирана система /слънчеви колектори и бойлер/ за битово горещо водоснабдяване (БГВ) • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци • външна мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
408533.91 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” – ЦДГ „Биляна"
1) Кратко описание

„Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” – ЦДГ „Биляна"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

3) Количество или обем

• подмяна на дограма с PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло • полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация по покрив и хидроизолация • полагане и укрепване топлоизолация на тавана на неотопляем сутерен • изграждане на комбинирана система /слънчеви колектори и бойлер/ за битово горещо водоснабдяване (БГВ) • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци • външна мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
337443.78 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ „Червената шапчица "
1) Кратко описание

„Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” - ЦДГ „Червената шапчица "

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

3) Количество или обем

• подмяна на дограма с PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло • полагане и укрепване топлоизолация по фасади • полагане топлоизолация и хидроизолация по покрив и хидроизолация • изграждане на комбинирана система /слънчеви колектори и бойлер/ за битово горещо водоснабдяване (БГВ) • демонтаж и монтаж мълниезащитна инсталация • демонтаж и монтаж олуци • външна мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
249416.43 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение