00339-2013-0024

BG-Ямбол: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Цветелина Атанасова, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681410, E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Дирекция "Стратегии и програми"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Избор на изпълнител за извършване на одит по Проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 9
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Ямбол, Община Ямбол
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

С настоящата процедура :“Избор на изпълнител за извършване на одит по Проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се цели избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на дейността е осигуряване на увереност по отношение на: законосъобразността на проведеите обществени поръчки и на извършените разходи; ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта; осчетоводяването на разходите е извършено съгласно специфичните изисквания. Избраният одитор (Изпълнител) ще има задължението да извършва текущ и окончателен одит по време на изпълнение на проекта с цел неговото успешно реализиране. Финансовият одит по проект „Грижа и подкрепа у дома” по Схема „Помощ в дома” BG051РО001-5.1.04, договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04-0192–С0001, който се реализира с подкрепата на ОП ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, следва да бъде непрекъснат процес, който да се изпълнява през цялото времетраене на проекта.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
800 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 555063 от 13.08.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 12 / Обособена позиция №: / Заглавие:Избор на изпълнител за извършване на одит по Проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
V.1) Дата на сключване договора
31.01.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Финанс Одит Консулт 2002” ООД, ЕИК: 103710896, р-н Приморски, ул. „Цар Асен” 68, вх. А, ет. 1, ап. 1, Република България 9000, гр. Варна, община Варна, Тел.: 052 302747

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 800 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Одитът по проект „Грижа и подкрепа у дома” по Схема „Помощ в дома” BG051РО001-5.1.04, договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04-0192–С0001, който се реализира с подкрепата на ОП ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, следва да бъде непрекъснат процес, който да се изпълнява през цялото времетраене на проекта.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.02.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор