Версия за печат

00435-2014-0002

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

"Софийска вода" АД, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Радостина Стефанова, България 1766, София, Тел.: 00 28122579, E-mail: rstefanova@sofiyskavoda.bg, Факс: 00 28122588

Място/места за контакт: Отдел "Снабдяване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

Провеждане на инженерногеоложко обследване (проучване) на трасетата (полосите) и техническо обследване на довеждащите водопроводи и прилежащите им съоръжения

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София област
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Провеждане на инженерногеоложко обследване (проучване) на трасетата (полосите) и техническо обследване на довеждащите водопроводи и прилежащите им съоръжения

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71332000, 71351730, 71351220, 71351710

Описание:

Геоинженерни услуги
Геоложки проучвателни услуги
Геоложки консултантски услуги
Геофизични проучвателни услуги


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
999917.1 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя

ТТ001238


РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 6118 / Обособена позиция №: / Заглавие:Провеждане на инженерногеоложко обследване (проучване) на трасетата (полосите) и техническо обследване на довеждащите водопроводи и прилежащите им съоръжения
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

31.01.2014 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Булгаргеомин ЛТД, дружество по ЗЗД, бул. България 111, вх. А, ет. 3, България 1404, София, Тел.: 02 9571466

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 999917.1 BGN без ДДС


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.02.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г2

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС), съгласно Директива 2004/17/ЕО
Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в ОВ в съответствие с член XX от Директива 2004/17/ЕО

Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата.

В „Софийска вода” АД е постъпило писмо Вх № СК-586/14.12.2013г., в което Концедентът Столична Община сочи, че с оглед настъпващия зимен сезон и понижаването на температурите, ако не бъдат предприети незабавни действия по проверка на водопроводната мрежа от страна на Концесионера, налице е пряка и непосредствена опасност за настъпване на обществено значими вреди. Предвид изложеното, за „Софийска вода” АД възниква необходимост от незабавно предприемане на неотложни действия за извършване на посоченото обследване. Тази необходимост е продиктувана от необходимостта да се избегнат последици, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората на територията на Столична община, какъвто ефект биха имали авариите по довеждащите водопроводи и прилежащите им съоръжения. Авариите по съоръжения на техническата инфраструктура, каквито са посочените съоръжения, са събития от извънреден характер, които възложителят не може да предвиди. Той обаче е длъжен да предприеме неотложни действия за постигане на максимален превантивен ефект по отношение възникването на посочените събития от извънреден характер, тъй като те биха имали последици, пряко застрашаващи живота и здравето на хората на територията на Столична община. Предвид изложената фактическа обстановка и на основания чл. 103, ал.2, т.3 от Закона за обществените поръчки възложителят взема настоящото решение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Провеждане на инженерногеоложко обследване (проучване) на трасетата (полосите) и техническо обследване на довеждащите водопроводи и прилежащите им съоръжения”.