Версия за печат

00030-2013-0009

BG-Силистра: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565537

Община Силистра, ул. "Сименон Велики" № 33, За: Петър Василев - ръководител на проекта, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 824139, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра, дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: 'www.silistra.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” по проект „Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, Договор за Безвъзмездна финансова помощ № DIR -51011116-C059 по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Изграждане на РПСОВ гр. Силистра, довеждащ и отвеждащ колектор”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Силистра
Код NUTS: BG325
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

В изпълнение на възложените му дейности по съответна обособена позиция, от обхвата на обществената поръчка, предмет на настоящата процедура, съответния Изпълнител следва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изисквания Обхват на дейностите, включени в предмета на поръчката: Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, които ще бъдат изработени по договорите за инженеринг, до издаване на разрешение за строеж, както и дейности по време на изпълнението на СМР: 1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ: - законосъобразно започване на строежа; - пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството; - спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; - годност на строежа за въвеждане в експлоатация.2. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г.;3. Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;4. Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда.;5. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г., за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.; 6. Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.; 7. Изготвяне на Окончателни доклади за всеки един от строежите, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването им, включително технически паспорти за всички строежи, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 оригинала на хартиен и в 2 екземпляра на електронен носител.; 8. Внасяне на окончателнитe доклади в Общинската администрация и ДНСК.;

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71248000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Контрол на проекта и документация

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
992000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация - експертна оценка; тежест: 60
Критерий: Предложена цена от участника; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 116 - 198270 от 18.06.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: DIR-51011116-C059-07-U / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Изграждане на РПСОВ гр. Силистра, довеждащ и отвеждащ колектор”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.12.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ "СИЛИСТРА - СН - ВОДЕН ЦИКЪЛ" ДЗЗД, р-н Красно село, ул.Царево 12, ет.3, ап.5, РБългария 1612, София, Тел.: 02 4420903

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 746800 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: DIR-51011116-C059-08-U / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.12.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ "СИЛИСТРА - СН - ВОДЕН ЦИКЪЛ" ДЗЗД, р-н Красно село, ул.Царево село 12, ет.3, ап.5, РБългария 1612, София, Тел.: 02 4420903

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 245200 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Поръчката се възлага в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-C059 от 20.11.2012 г. за проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЙОННА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – СИЛИСТРА, ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГРАД СИЛИСТРА” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали” на оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз в размер до 80% от общите допустими разходи.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.01.2014 г.