Версия за печат

00140-2013-0002

BG-Ихтиман: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ихтиман, ул."Цар Освободител" № 123, За: инж. Тони Кацаров, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ixtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ihtiman-obshtina.com/Default.aspx.

Адрес на профила на купувача: http://www.ihtiman-obshtina.com/Default.aspx.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Изграждане на противопожарна кула в землището на с. Веринско, Община Ихтиман“ по мярка 226 "Възстановяване на горският потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с.Веринско, общ. Ихтиман
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Извършване на необходимите строително-монтажни работи (СМР) на следния обект "Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Изграждане на противопожарна кула в землището на с. Веринско, Община Ихтиман“ по мярка 226 "Възстановяване на горският потенциал въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г." Основната част на проекта е изграждане на стоманорешетъчен стълб, с монтирана апаратура за навременно информиране за горски пожари в района, обхващан от видеокамерите. Доставка на оборудване за контролен център с описана в проекта апаратура за контрол и наблюдение на териториите в обхвата на камерите. На територията на строителната площадка е предвидено да се изгради противопожарна кула за видеонаблюдение. Кулата /съоръжението/ се състои от фундамент и връхна конструкция - метална кула.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

35100000

Описание:

Оборудване за авариини ситуации и осигуряване на безопасност

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
469969 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: К1 - Цена за изпълнение; тежест: 50
Показател: К2 - Техническо предложение; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 559252 от 10.09.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Изграждане на противопожарна кула в землището на с. Веринско, Община Ихтиман“ по мярка 226 "Възстановяване на горският потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г."
V.1) Дата на сключване договора
31.01.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.12.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "Интелигентни системи за наблюдение и превенция на пожарите", ЕИК 175910005, ул. "11-ти август" 1А, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 4422266, E-mail: office@e-e-s.eu, Факс: 02 4237927

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 472108.33 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 469969 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Дял 18%
Кратко описание
строително-монтажни работи - фундамент и връхна конструкция

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект "Изграждане на противопожарна кула в землището на с. Веринско, Община Ихтиман“ по мярка 226 "Възстановяване на горският потенциал въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г."

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

31.01.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор