Версия за печат

02319-2014-0001

BG-гр. София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175905702

Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ-БАН), ж. к. Гео Милев, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 1, За: Евгения Кирилова Руменина, България 1113, гр. София, Тел.: 02 9793939, E-mail: roumenina@space.bas.bg, Факс: 02 9883503

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.space.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.space.bas.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: научно-изследователска дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК) Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД) Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК). ПИК се състои се от два основни компонента: Въздушен компонент на ПИК и Полеви компонент на ПИК. Въздушният компонент на ПИК включва: Летателен апарат и Преносим таблет за навигация и планиране на заснемането. Полевият компонент на ПИК включва: Модул за спектрометрични измервания на параметри на околната среда; Модул за биофизични измервания; Модул за високоточни измервания за определяне на местоположението – включва 2 бр. ГНСС системи. Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД). ЛОАД се състои от три основни компонента: Лаборатория за биотехнологични изследвания (ЛБТИ); Лабораторно оборудване за дигитална фотограметрия и дистанционни методи за 5 работни места; Лаборатория за спектрометрични изследвания (ЛСИ). ЛБТИ включва: Система за изследване на растенията и получаване на информация за физиологичните им параметри и Аналитична система за биохимични анализи. Лабораторното оборудване за дигитална фотограметрия и дистанционни методи за 5 работни места се състои от: Работна станция за първична обработка на аерокосмическа и наземна информация; Работна станция за вторична обработка на данни, в това число анализ, проектиране, картографиране и печат. ЛСИ се състои от: Лабораторно оборудване за физико-химични изследвания; Многоканални лабораторни спектрометрични системи; Комплект лабораторна измервателна апаратура от висок клас. Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО). ЛПОКО се състои от два основни компонента: Тренажор за оператори на безпилотни летателни апарати (БЛА) и надстройка, и Развойна система за аерозаснемане

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38000000, 34741400, 34711200

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
Летателни тренажори
Безпилотни летателни апарати

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За всички обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Вж. информацията за отделните обособени позиции

Стойност, без да се включва ДДС
1701520 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

09.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата в размер, както следва: По обособена позиция № 1 в размер на 3900 (три хиляди и деветстотин) лева. По обособена позиция № 2 в размер на 2600 (две хиляди и шестстотин) лева. По обособена позиция № 3 в размер на 2000 (две хиляди) лева. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: а) парична сума, внесена по сметка на Възложителя, както следва: Банка: ТБ РАЙФАЙЗЕНБАНК АД, Офис 2, гр. София, 1000; ул. „Съборна” 5, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG67RZBB91553120037913. Документът, удостоверяващ внасянето на гаранцията (вносна бележка или платежно нареждане, включително такива от електронно банкиране), следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да бъде представен в оригинал. В документа се посочва предметът на обществената поръчка и обособената позиция, за която гаранцията се отнася. Допустимо е внасяне на гаранцията по трите обособени позиции с един общ платежен документ при условие, че в документа е посочен предметът на обществената поръчка, както и наименованието на трите обособени позиции. б) банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция за съответната сума, издадена в полза на Институт за космически изследвания и технологии при БАН, със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника. Гаранция за изпълнение на договора. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на съответната обособена позиция в обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% (един процент) от стойността (без ДДС) на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе като парична сума по същата сметка на Възложителя или да се представи под формата на банкова гаранция със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за извършване на доставката.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

По всяка от обособените позиции Възложителят предвижда извършване на авансово и окончателно плащане, както следва: а) авансово плащане - в размер на 40% (четиридесет на сто) от стойността на договора, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след представяне от Изпълнителя на проформа-фактура за авансово плащане и б) окончателно плащане – в размер на 60% (шестдесет на сто) от стойността на договора, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след подписване от двете страни на финален приемо-предавателен протокол и след представяне от Изпълнителя на фактура-оригинал за окончателно плащане. За конкретните условия на доставката, срокове и начин на плащане вж. проектите на договори, приложени към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, при подаване на офертата участниците в обединението представят подписан от тях документ за създаване на обединението. Документът трябва да бъде представен от участника в оригинал с нотариална заверка на подписите или нотариално заверен препис от такъв оригинал. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: а) по отношение на Възложителя всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на целия предмет на поръчката; б) е определен представляващият обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; в) представляващият обединението е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с Възложителя; г) ако обединението е създадено за определен срок, този срок не е по-кратък от крайния срок за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка; д) всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора и е) извършено е разпределение на участието на членовете на обединението при изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на обществената поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП: 1.1.който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 1.2.който е лишен от правото да упражнява търговска дейност (съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението); 1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 1.4.който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 2. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 106, § 1, чл. 107, § 1 и чл. 109, § 2, б. „а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета. 3. На основание чл. 4 от Общите условия към финансираните по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за който е налице някое от следните обстоятелства: а) е свързано лице с Възложителя по смисъла на § 1 от ДР на Търговския закон; б) към датата на подаване на оферта се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или бившето Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; в) към датата на подаване на оферта има сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или бившето Междинно звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; г) към датата на подаване на оферта, лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или бившето Междинно звено на ОП „Конкурентоспособност“, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й, притежава дялове или акции от капитала на участника; д) към датата на подаване на офертата има сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или бившето Междинно звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след напускането й.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа седем отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан по указания в документацията начин плик: І. Един ПЛИК № 1 с надпис: „Документи за подбор”. В него се поставят: 1. Оферта (по образец); 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подпечатан (ако участникът има печат) и подписан от участника – оригинал. 3.Административни сведения (за участник, член на обединение, подизпълнител) по образец; 4. Документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Документ за регистрация, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец – заверени от участниците копия. Документ за регистрация не се изисква, ако участникът е посочил своя ЕИК в ТР. Съобразно горните условия, документът се представя и от подизпълнителите на участника, а в случай на обединение – от всички участници в обединението. Когато участник – юридическо лице или едноличен търговец, не е посочил своя ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, той прилага и удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган не по-рано от 30 дни преди крайния срок за подаване на оферти. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, той представя документ за самоличност, за възникване или регистрация, или еквивалентен на тях документ от съдебен или административен орган на държавата, в която е установен. Съответният документ трябва да бъде в официален превод на български език.5. Нотариално заверено пълномощно (оригинал) на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато офертата се подписва и подава от лице, различно от представляващия);6. Документ, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице - оригинал с нотариална заверка на подписите или нотариално заверен препис от такъв оригинал.В документа задължително се посочва представляващият обединението и посоченото в ІІІ.1.3 и Документацията съдържание.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (по образец); 8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (по образец). 9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 106, § 1, чл. 107, § 1 и чл. 109, § 2, б. „а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (по образец). 10. Декларация за отсъствие на конфликт на интереси, съгл. изискванията на чл. 4 от Общите условия към финансираните по ОП „РКБИ” 2007-2013 ДБФП (образец).11.Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП - съгласно раздел ІІІ.2.2. и документацията; 12. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП - съгласно раздел ІІІ.2.3. и документацията;13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители (по образец). 14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец) – когато е приложимо. 15. Документ за внесена гаранция за участие по всяка от обособените позиции – оригинал. 16. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец). 17. Документ за закупена документация – заверено от участника копие. ІІ. По един ПЛИК № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № [изписва се номерът и наименованието на обособената позиция]” за всяка от обособените позиции. В плик № 2 се поставя техническото предложение на участника за съответната обособена позиция, включващо и срок за изпълнение (по образец). ІІІ. По един ПЛИК № 3 с надпис: „Предлагана цена за обособена позиция № [изписва се номерът и наименованието на обособената позиция]” за всяка от обособените позиции. В плик № 3 участникът поставя ценовото си предложение за съответната обособена позиция (по образец).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Справка-декларация по образец, съдържаща информация за общия и специфичен оборот, реализиран от участника през последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. Към справката-декларация се прилагат заверени от участника копия на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2011 и 2012 години (а за 2013 г. – само ако е изготвен и приет, което се отбелязва от участника в декларацията), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Представянето на баланси и отчети не се изисква, когато същите са публикувани в Търговски регистър при Агенцията по вписванията по партидата на участника. В случай, че поради датата на учредяване или започване на дейността участникът не може да представи исканата информация и документи за всичките три години (2011, 2012 и 2013 г.), същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно - на започване на дейността си, като и в този случай участникът следва да е изпълнил изискването за реализиран общ и специфичен оборот в посочените размери

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Реализиран общ оборот от дейността през последните три години (2011 г., 2012г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е установен или е започнал дейността си: 1.1.За обособена позиция № 1 в размер не по-малко от 3 000 000 (три милиона) лева без ДДС; 1.2.За обособена позиция № 2 в размер не по-малко от 2 000 000 (два милиона) лева без ДДС; 1.3.За обособена позиция № 3 в размер не по-малко от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева без ДДС. 2.Реализиран специфичен оборот от доставки с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка, през последните три години (2011 г., 2012г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си: 2.1.За обособена позиция № 1 в размер не по-малко от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева без ДДС; Под „предмет, сходен на предмета на обособена позиция № 1 „Полеви измерителен комплекс”, Възложителят ще разбира доставка на системи за високо точни измервания на Земната повърхност, директни и/или от въздуха с цел определяне на местоположението и специфични параметри, включително непрекъснат автономен анализ и контрол. 2.2.За обособена позиция № 2 в размер не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева без ДДС; Под „предмет, сходен на предмета на обособена позиция № 2 „Лаборатория за обработка и анализ на данни”, Възложителят ще разбира доставка на системи за съхранение анализ и обработка на предварително събрани данни от наземни и аеро-космически методи, включително системи за автоматизация на обработката и анализа в цифрова среда в 3D. 2.3.За обособена позиция № 3 в размер не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) лева без ДДС. Под „предмет, сходен на предмета на обособена позиция № 3 „Лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати”, Възложителят ще разбира доставка на системи за получаване и обработка на данни, виртуална среда за управление, контрол и симулация на задачи, решения за наблюдение на Земната повърхност, включително обработка и анализ на изображения и навигационни параметри.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на договори с предмет, сходен с предмета на всяка обособена позиция, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите (по образец). За всеки договор, посочен в списъка, участникът трябва да представи заверено копие на: а) препоръка за добро изпълнение, издадена от съответния възложител, от която да е видно какъв е предметът и обхватът на договора, периодът на изпълнение, както и че договорът е изпълнен в срок и в пълен обем и/или б) други документи, издадени от лица, различни от участника, доказващи изпълнението на договорите. Възложителят си запазва правото да извършва проверки. 2. Заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Заверено от участника копие на документ (оторизационно писмо, договор, извлечение от договор или др. под.), изходящ от съответния производител/официален представител/вносител. 4. Декларация за новост на предлаганото оборудване по образец. 5. Снимки, каталози, брошури или рекламни материали (без посочена в тях цена!), от които да е видно: кой е производителят и какви са техническите параметри на всеки уред/апарат/компонент от предлаганото оборудване, в т.ч. какви са дадените от производителя системни изисквания на софтуерните системи на работните станции за първична и вторична обработка на данни (обособена позиция 2, компонент Лабораторно оборудване за дигитална фотограметрия и дистанционни методи. Вж. Документацията, Раздел ІV.4, уточняваща информация под таблицата, т. 2). Материалите следва да бъдат представени на български или английски език, или да бъдат придружени от превод на български език. Материалите следва да бъдат подредени по обособени позиции, чрез поставяне на разделителни страници или по друг подходящ начин.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участниците трябва да докажат наличието на опит в съответствие с предмета на поръчката. Възложителят приема, че участникът има изискуемия минимален опит, ако през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите е изпълнил успешно най-малко 3 (три) договора с предмет, сходен на предмета на съответната обособена позиция (вж. бележките към т. ІІІ.2.2 по-горе). Под успешно изпълнен договор се разбира договор, чието изпълнение е приключило и оборудването е доставено и прието от възложителя/получателя по договора без забележки. 2. Участниците трябва да притежават внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на търговията с: а) лабораторно или полево тестово и измервателно оборудване и приложения в сферата на геодезията, картографията, земеделието, фотограметрията, дистанционните методи, както и оборудване за измерване на физико-химични показатели на околната среда или еквивалент в областта на предмета на поръчката (за об. поз. 1 и 2 ) и б) лабораторно или полево тестово и измервателно оборудване и приложения в сферата на фотограметрията, дистанционните методи, както и оборудване за измерване показатели на околната среда или еквивалент в областта на предмета на поръчката (за об. поз. 3) 3. Когато участникът не е производител на предлаганото оборудване, той трябва да докаже, че е оторизиран/упълномощен от съответния производител (или официален представител или вносител за България, в това число – за регион от който Република България е част) да извършва продажба на предлаганото оборудване по всяка от обособените позиции на територията на Република България. 4. Участниците трябва да докажат, че предлаганото от тях оборудване е ново и неупотребявано, от модели, които не са спрени от производство. 5. Участникът трябва да удостовери техническите параметри на предлаганото оборудване чрез представянето на снимки, каталози, брошури или рекламни материали (без посочена в тях цена!).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена; тежест: 20
Показател: Технически и функционални параметри; тежест: 80
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.02.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за настоящата обществена поръчка се предоставя след представяне на документ за внесена по сметка на ИКИТ-БАН сума от 12 (дванадесет) лева, представляваща цена на документацията за участие. В документа следва да бъде посочен предметът на обществената поръчка. Сметка на Възложителя: Банка: ТБ РАЙФАЙЗЕНБАНК АД, Офис 2, гр. София, 1000; ул. „Съборна” 5, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG67RZBB91553120037913

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.03.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.03.2014 г.  Час: 13:00
Място

гр. София, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 1, ет. 3, зала 309

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013“, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, проект № BG161PO003-1.2.04-0053 „Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК)
1) Кратко описание

Полеви измерителен комплекс се състои от два основни компонента: Въздушен компонент на ПИК; Полеви компонент на ПИК. Въздушният компонент на ПИК включва: Летателен апарат и Преносим таблет за навигация и планиране на заснемането. Полевият компонент на ПИК включва: Модул за спектрометрични измервания на параметри на околната среда; Модул за биофизични измервания; Модул за високоточни измервания за определяне на местоположението – включва 2 бр. ГНСС системи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38000000, 34711200

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
Безпилотни летателни апарати

3) Количество или обем

Подробна информация се съдържа в документацията 1. Въздушен компонент. 1.1. Летателния апарат следва да има: Жироскопна система; Радиомодем; Минимум 20 минути дистанционно заснемане; Максимално тегло – 800 гр; Устойчива на вятър мин. 45km/h; Осигурен контрол на движението мин. 3 km с радиовръзка; Две камери във видимия в близкия инфрачервен спектър с минимум 12 мега пиксела. 1.2.Преносим таблет за навигация и планиране на заснемането със система за планиране на полета, контрол и обработка на заснета информация. 2. Полеви компонент. 2.1. Модулът за спектрометрични измервания на параметри на околната среда следва да има: Спектрорадиометър, Радиометър за измервания на постъпващата към земята слънчева радиация в УВ и видимия спектрален диапазон, Спектроанализатор за електромагнитен мониторинг на околната среда. 2.2. Модулът за измерване на биофизични параметри следва: Да разполага с камера с обектив Fish-eye (Рибешко око) за получаване на полусферични цифрови изображения, инфрачервена камера, влагомер, Сензорна мрежа с 500 самостоятелни възли за регистриране на температура, влажност и налягане и предаване на данни по специализиран протокол. 2.3. Модул за високоточни измервания за определяне на местоположението – 2 бр. Модуът да включва две ГНСС системи.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
780820 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 09.12.2014 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД)
1) Кратко описание

Лаборатория за обработка и анализ на данни се състои от три основни компонента: Лаборатория за биотехнологични изследвания (ЛБТИ); Лабораторно оборудване за дигитална фотограметрия и дистанционни методи за 5 работни места; Лаборатория за спектрометрични изследвания (ЛСИ) ЛБТИ включва: Система за изследване на растенията и получаване на информация за физиологичните им параметри и Аналитична система за биохимични анализи. Лабораторното оборудване за дигитална фотограметрия и дистанционни методи за 5 работни места се състои от: Работна станция за първична обработка на аерокосмическа и наземна информация; Работна станция за вторична обработка на данни, в това число анализ, проектиране, картографиране и печат. Лаборатория за спектрометрични изследвания (ЛСИ) се състои от: Лабораторно оборудване за физико-химични изследвания; Многоканални лабораторни спектрометрични системи; Комплект лабораторна измервателна апаратура от висок клас

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

3) Количество или обем

Подробна информация се съдържа в документацията 1. Лаборатория за биотехнологични изследвания (ЛБТИ). 1.1. Система за изследване на растенията и получаване на информация за физиологичните им параметри. Системата трябва да включва: Апарат за едновременно измерване на фотосинтеза и хлорофилна флуоресценция, Скенер за определяне на листната повърхност - преносим, Сензор за измерване на фотосинтетичният фотонен поток в областта 400 nm – 700 nm с регистратор на данни, Аналитични везни с точност 0.001 и 0.0001 g, Сушилня с възможност за поддържане на постоянна температура за изсушаване на различни растителни проби, Лабораторен хладилник с отделно обособени хладилна и фризерна части; 1.2. Аналитична система за биохимични анализи. Системата следва да включва: Спектрофотометър, Центрофуга, Дестилатор за вода. 2. Лабораторно оборудване за дигитална фотограметрия и дистанционни методи за 5 работни места. 2.1. Работна станция за първична обработка на аерокосмическа и наземна информация. Работната станция да включва всички компоненти за фотограметрична обработка и 3D стереоскопична визуализация. 2.2. Работна станция за вторична обработка на данни, в това число: анализ, проектиране, картографиране и печат. 3. Лаборатория за спектрометрични изследвания (ЛСИ). 3.1.Лабораторно оборудване за физико-химични изследвания: Инфрачервени термометри в обхвата от -10оС до 1000оС, Почвен влагомер, Цифров рефрактометър, PH тестер, Кондуктометър. 3.2.Многоканални лабораторни спектрометрични системи: Измерител на хлорофилна флуоресценция, Спектрометър. 3.3. Комплект лабораторна измервателна апаратура от висок клас: Цифрови осцилоскопи 4 (четири) броя , Настолен комплект необходим за електромагнитен анализ включващ: спектроанализатор на сигнали - 1 GHz, LCR метър, захранващ блок, функционален генератор и високоточен мултимер 4 и цифри.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
530000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 09.12.2014 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)
1) Кратко описание

Лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати се състои от два основни компонента: Тренажор за оператори на безпилотни летателни апарати (БЛА) и надстройка, и Развойна система за аерозаснемане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38000000, 34711200, 34741400

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
Безпилотни летателни апарати
Летателни тренажори

3) Количество или обем

Подробна информация се съдържа в документацията 1. Тренажор за оператори на БЛА и надстройка. Тренажорът за оператори на БЛА: да осигурява обучение на екипаж оператори на БЛА, мониторинг, полет по зададен маршрут и др.; да симулира задачи, които са типични само за БЛА: откриване и съпровождане на наземна цел, екологичен мониторинг; да осигурява възможност за създаване на програма за създаване на форсмажорни ситуации. 2. Развойна система за аерозаснемане. Системата включва модули за аерозаснемане на земната повърхност, както и за тестване на различни сценарии от виртуалната реалност и системите за управление на полета както следва: Платформа с възможности за безпилотно летене и управлявана от оператор; Автопилот, калибриран за конкретната летателна платформа, зареден с примерни параметри за летене по зададен маршрут; GPS модул за постоянна ориентация на платформата в пространството; Цифрова камера за заснемане на земната повърхност; Модул за ръчно управление на платформата; Сензори за следене параметрите на полета и крайни механизми за ориентация на платформата в пространството; Режими на работа AEROMAPPER, Plane, Autopilot, RC System; Развойна среда за тест и симулация на процеси за БЛА.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
390700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 09.12.2014 г.