Версия за печат

00126-2014-0003

BG-Несебър: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Несебър, ул. "Еделвайс"10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399

Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна политика"

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по обособени позиции: Обособена позиция №1 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Несебър – стар град и нов град, общ.Несебър; Обособена позиция № 2 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца общ.Несебър; Обособена позиция № 3 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Свети Влас общ.Несебър; Обособена позиция № 4 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Равда общ.Несебър; Обособена позиция № 5 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Обзор, с. Баня, с.Ръковсково, с.Паницово и с.Приселци общ. Несебър”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: на територията на Община Несебър
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът включва изпълнение на асфалто-бетонови кърпежи, преасфалтиране, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, изпълнение на основни ремонти, реконструкция и изпълнение на ново строителство на отделни участъци от уличната и общинската пътна мрежа и паркинги при спазване на всички, съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съобразно нуждите на Община Несебър.

Прогнозна стойност без ДДС
5200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата се определя, както следва: За Обособена позиция №1 – 15 000 лева; За Обособена позиция №2 – 10 000 лева; За Обособена позиция №3 – 10 000 лева; За Обособена позиция №4 – 7 000 лева; За Обособена позиция №5 – 10 000 лева; Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Несебър: IBAN: BG 79 UNCR 7630 3300 0004 13; BIG: UNCR BGSF – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия. Срокът на валидността на банковата гаранция не може да бъде по-кратък от срока за валидност на офертите. Тя следва да съдържа неотменимо и безусловно задължение за плащане при писмено искане от Възложителя , когато участникът е отеглил офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася и обособената позиция. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от прогнозната стойност на поръчката без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Несебър: IBAN: BG06 UNCR 7630 3300 0005 63, ВIС: UNCR BGSF – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 3 /три/ години. Банковата гаранция следва да съдържа условие за плащане, в случай на частично или изцяло неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане, както и в банкова гаранция, изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

При осигурен финансов ресурс от бюджета на Община Несебър за съответната година. Плащанията ще се извършват съгласно договорите за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта по образец – Приложение № 1. 2. Списък на документите, които трябва да съдържа офертата на участника с отбелязана страницата/ите, на която/ито се намират, подписан от представляващия участника. 3. Документ за закупена документация за участие в настоящата процедура (копие). 4. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция). 5. Административни сведения за участника - Приложение №2. 6. Регистрационни документи на участника - Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 7. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемането им - Приложение №3. 8. Декларация по чл. 47, ал.1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП - Приложение №4 9. Декларация по чл. 47, ал.1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т.3 и т.4 и ал.5, т. 2 от ЗОП - Приложение №5 10. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители - Приложение №6 11. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - Приложение №7 с приложени документи от подизпълнителя съгласно чл.56 ал.1 т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП. 12. Декларация по по чл.56, ал.1 т. 11 от ЗОП - Приложение №8 13. Нотариално заверено споразумение за създаване на обединение / консорциум (представя се в случаите когато участника е обединение / консорциум) 14. Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участника е обединение/ консорциум) - Приложение №9 15. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участника е обединение/ консорциум) - Приложение №10 16. Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние на участника. 17. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника. 18. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, при условията и реда на Закона за камарата на строителите или еквивалентен документ за чуждестранните участници. 19. Данни за произхода на материалите, които ще бъдат използвани; 20. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Приложение №20. Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства: Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл.47 ал.1, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП; Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия; Не е представен някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация; За когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация съгласно обявените в обявлението условия; Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена гаранция за участие; Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Отчет за приходи и разходи, справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство и попълнени данни в образци, посочени в документацията и приложениета й; 2. Валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има реализиран оборот от строително-монтажни работи по транспортна инфраструктура общо за последните 3 /три/ финансови години (2011, 2012 и 2013г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от: За Обособена позиция №1 – 3 000 000 лева За Обособена позиция №2 – 2 000 000 лева За Обособена позиция №3 – 2 000 000 лева За Обособена позиция №4 – 1 500 000 лева За Обособена позиция №5 – 2 000 000 лева 2. Участникът да е застрахован за професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия и бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка за изпълнените договори за строителство за последните пет години. 2. Справка за техническото оборудване на участника. 3. Справка за инженерно-техническия персонал, зает в изпълнението на поръчката. Представят се дипломи, автобиографии и копия от договори, както и справка от НАП за актуално състояние на всички действащи към момента трудови договори на участника. 4. Валиден сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката или еквивалент; 5. Валиден сертификат BSI OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент;
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има минимум 2 /два/ изпълнени договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, включващ: ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги. Доказва се с референции от възложителите. 2. За изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, всеки участник трябва да разполага с минимум: - асфалтополагаща машина; - валяк до 10т.; -статичен валяк до 22т.; -пневматичен валяк до 2т.; - пътна фреза 0.50м.; - пътна фреза 1.00м.; - автогудронатор; - автогрейдер; - машина за обдухване; - фадрома; - фугорезачка за бетонови и асфалтови повърхности. Доказват се с документ за собственост или договор за наем. 3. Участникът трябва да посочи минимум: - 1 /един/ технически ръководител с квалификация „Пътно строителство” с опит минимум 5 година - 1 /един/ специалист по контрол на качеството с опит минимум 1 година; - 1 /един/ координатор по безопасност и здраве с опит минимум 1 година; 4. Валиден сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката или еквивалент; 5. Валиден сертификат BSI OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Гаранционен срок на изпълнените работи; тежест: 20
Показател: Срок за отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционните срокове; тежест: 30
Показател: Ценово предложение; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.03.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата се превежда в посочения в обявлението срок с платежно нареждане към бюджета по сметка на Община Несебър BG55 UNCR 7630 8400 0004 00; UNCR BGSF, код за плащане 447000 – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава в Община Несебър - град Несебър, п.к.8230, ул. „Еделвайс“ № 10, ет.6, ст. 68-2, отдел „Инвестиционна политика”. При поискване от заинтересованото лице възложителят може да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. Това може да стане в сградата на Община Несебър, ет.6, ст. 68-2, отдел „Инвестиционна политика”, от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа всеки работен ден.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.03.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.03.2014 г.  Час: 10:00
Място

в сградата на Община Несебър

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /представили нотариално заверено пълномощно/, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша"18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Несебър – стар град и нов град, общ.Несебър
1) Кратко описание

Предметът включва изпълнение на асфалто-бетонови кърпежи, преасфалтиране, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, изпълнение на основни ремонти, реконструкция и изпълнение на ново строителство на отделни участъци от уличната и общинската пътна мрежа и паркинги при спазване на всички, съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Съобразно нуждите на Община Несебър.

Прогнозна стойност, без ДДС
1500000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца общ.Несебър
1) Кратко описание

Предметът включва изпълнение на асфалто-бетонови кърпежи, преасфалтиране, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, изпълнение на основни ремонти, реконструкция и изпълнение на ново строителство на отделни участъци от уличната и общинската пътна мрежа и паркинги при спазване на всички, съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Съобразно нуждите на Община Несебър.

Прогнозна стойност, без ДДС
1000000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Свети Влас общ.Несебър
1) Кратко описание

Предметът включва изпълнение на асфалто-бетонови кърпежи, преасфалтиране, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, изпълнение на основни ремонти, реконструкция и изпълнение на ново строителство на отделни участъци от уличната и общинската пътна мрежа и паркинги при спазване на всички, съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Съобразно нуждите на Община Несебър

Прогнозна стойност, без ДДС
1000000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Равда общ.Несебър
1) Кратко описание

Предметът включва изпълнение на асфалто-бетонови кърпежи, преасфалтиране, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, изпълнение на основни ремонти, реконструкция и изпълнение на ново строителство на отделни участъци от уличната и общинската пътна мрежа и паркинги при спазване на всички, съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Съобразно нуждите на Община Несебър

Прогнозна стойност, без ДДС
700000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Обзор, с. Баня, с.Ръковсково, с.Паницово и с.Приселци общ. Несебър
1) Кратко описание

Предметът включва изпълнение на асфалто-бетонови кърпежи, преасфалтиране, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, изпълнение на основни ремонти, реконструкция и изпълнение на ново строителство на отделни участъци от уличната и общинската пътна мрежа и паркинги при спазване на всички, съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Съобразно нуждите на Община Несебър

Прогнозна стойност, без ДДС
1000000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36