00160-2013-0011

BG-Вълчи дол: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Вълчи дол, пл."Христо Ботев" №1, За: Даниела Петкова, Р България 9280, Вълчи дол, Тел.: 05131 2315, E-mail: oba_valhidol@mail.bg, Факс: 05131 3450

Място/места за контакт: гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев"№1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.valhidol-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.valhidol-bg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Инженеринг - работно проектиране и строителство за резширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, област Варна - І ЕТАП""

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Община Вълчи дол
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в съответствие с изискванията на нормативните актове, документацията за обществената поръчка, Техническата спецификация (Приложение № 1), изготвения, съгласуван и одобрен за обекта Идеен инвестиционен проект (Приложение № 2) и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3), неразделна част от настоящия договор, да изпълни обществена поръчка с предмет: „„Инженеринг – работно проектиране и строителство за раширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Вълчи дол, област Варна - I ЕТАП“. Изпълнението на поръчката включва следните основни дейности: 1. Работно проектиране - изготвяне на работен инвестиционен проект в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и нормативната уредба в Р България за проектиране на такава категория обект. 2. Извършване на строително монтажни работи за раширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Вълчи дол, област Варна - I ЕТАП. 3. Изпълняване на авторски надзор на обекта.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2120750 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: 1. Ценово предложение –П1; тежест: 30
Показател: 2. Техническо предложение – П2; тежест: 70
Показател: 2.1. Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 50
Показател: 2.2. Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните строителномонтажни работи; тежест: 25
Показател: 2.3. Управление на риска; тежест: 25
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 559331 от 10.09.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 16 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Инженеринг - работно проектиране и строителство за разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол,област Варна - І етап
V.1) Дата на сключване договора
16.01.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.09.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕРСОС"ДЗЗД ЕИК 176633319, гр. София, район Триадица, ж.к"Манастирски ливади-Б"№17, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9750136, E-mail: erstroy@mail.orbitel.bg, Факс: 02 9750136

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2120750 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането на проекта ще се осъществи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд, процедура с референтен BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 екв.ж.”.

VI.2) Допълнителна информация

За Обекта на настоящата поръчка към датата на сключване на договор с изпълнител не е осигурено финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. В случай на невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури финансиране, той има право да прекрати настоящия договор след изтичане на 6-я (шестия) месец от датата на подписването.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.01.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор