Версия за печат

00030-2013-0017

BG-Силистра: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Николета Дечева, Република България 7500, Силистра, Тел.: 086 816322, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

збор на изпълнител за разпространение, информация и публичност по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" Договор №BG161PO001/1.4-09/2012/011, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Силистра
Код NUTS: BG325
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изработване на материали за информация и публичност по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79341400

Описание:

Услуги, свързани с рекламни кампании


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2450 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 60
Показател: Предлагана цена; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 558001 от 30.08.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № BG161PO001/1.4-09/2012 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изработване на материали за информация и публичност по проект"Зелена и достъпна градска среда - град Силистра", Договор №BG161PO001/1.4-09/2012/011/U-10
V.1) Дата на сключване договора
20.01.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.08.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Александър Ковачев", ЕИК: 040396536, ул. "Любен Каравелов" №11, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 882567, E-mail: kovachev@dir.bg, Факс: 086 882568

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2450 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Изработване на материали за информация и публичност по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" с Договор №BG161PO001/1.4-09/2012/011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.01.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор