Версия за печат

01420-2013-0003

BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

Номер: 7-П от 16.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Регионална инспекция по околна среда и води - Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, За: Елин Андреев - директор, тел. 062 620358, България 5002, Велико Търново, Тел.: 062 620358, E-mail: riosvt-vt@riosvt.org, Факс: 062 623784

Място/места за контакт: РИОСВ - Велико Търново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.riosvt.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvt.org/procurments/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Изработване на рекламни материали: рекламни готварски престилки с технологията “машинна бродерия”, рекламни тениски и шапки с технологията “ситопечат” и рекламни химикалки" по проект "РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ РИБНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО"

II.3) Кратко описание на поръчката

„Изработване на рекламни материали в съответствие с Указанията за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (http://oprsr.government.bg/?page_id=3557) и изискванията на Възложителя за лого и слоган на промоционалната кампания, както следва: 1. Рекламни готварски престилки, изработени с прилагане на технологията „машинна бродерия“ – 5000 броя 2. Промоционални тениски, с прилагане на технологията „ситопечат“ – 5000 броя 3. Рекламни шапки, с прилагане на технологията „ситопечат“ – 5000 броя, от които 2500 летни и 2500 зимни 4. Рекламни химикалки - 2000 броя Изпълнението на поръчката следва да е в съответствие с изискванията на Наредба №13 от 26.07.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансира от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79341400

Описание:

Услуги, свързани с рекламни кампании

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 7 от 16.08.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-556230
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1420-2013-3
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

556230

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.08.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

С Решение № 7/16.08.2013 г. РИОСВ – Велико Търново обявява открита процедура по ЗОП (01420-2013-0003) за „Изработване на рекламни материали: рекламни готварски престилки с технологията "машинна бродерия", рекламни тениски и шапки с технологията "ситопечат" и рекламни химикалки” по проект „Регионална промоционална кампания за популяризиране ползите от рибни продукти на територията на област Габрово“, по който РИОСВ – Велико Търново е бенефициент съгласно Договор №178/15.04.2013г. с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) София. С решение № 1/28.10.2013 г. на Директора на РИОСВ-В.Търново са класирани участниците и е обявен изпълнител на обществената поръчка. На 07.11.2013 г. в Комисията за защита на конкуренцията постъпва жалба вх. № ВХР-2591/07.11.2013 г., подадена от „Дедлайн“ ООД срещу Решение № 1/28.10.2013 г. на Директора на РИОСВ-В.Търново за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка. Съгласно чл. 120 б от ЗОП, жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществаната поръчка до окончателното решаване на спора. По факса на РИОСВ-В.Търново на 17.12.2013 г. в 14.30 часа е получено писмо от Комисията за защита на конкуренцията с изх. № ИВР-1561/КЗК-1399 от 17.12.2013 г., с което се уведомява РИОСВ - Велико Търново, че с Решение № 1666/11.12.2013 г., постановено по преписка № 1399/2013 г. на основание чл. 122г, ал.1,т.1 ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията оставя без уважение жалба вх. № ВХР-2591/07.11.2013 г., подадена от „Дедлайн“ ООД срещу Решение № 1/28.10.2013 г. на Директора на РИОСВ-В.Търново за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка. След извършена служебна справка в КЗК се установи, че Решение № 1666/11.12.2013 г., е изпратено по факса на „Дедлайн“ ООД на 17.12.2013 г., както и че към 14.01.2014г. не е оспорвано. Решението за избор на изпълнител е влязло в сила на 02.01.2014г. На 17.12.2013 г. в РИОСВ-В.Търново е получено писмо от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) с изх. № 2600-1940/13.12.2013 г., с което се информира Регионалната инспекция по околна среда и води –В.Търново, че договор № 178/15.04.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” за програмен период 2007-2013 между Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури(ИАРА) и РИОСВ- Велико Търново е прекратен. Независимо от горното обстоятелство Министерство на околната среда и водите информира с писмо с изх.№ 05-08-7750/27.12.2013 г. РИОСВ- В.Търново, че не може да се ангажира с осигуряването на временна наличност на средства в размер на 345 751, 95 лв. за осъществяване на проекта, нито от собствения си бюджет, нито чрез поемане на задължения със запис на заповед, на базата на която да бъде отпуснат заем от ПУДООС. Правни изводи и мотиви: Процедурата е открита, но впоследствие са възникнали обстоятелства, които са предвидени в хипотезата на чл.39, ал. 1, т. 5. При наличието на която и да е от седемте хипотези на чл. 39, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е законово задължен да прекрати процедурата. Прекратяването на Договор №178/15.04.2013г., който финансово обезпечава изпълнението на обществената поръчка, е обстоятелство, което обективира съществена промяна в обстоятелствата в сравнение с тези при откриване на процедурата. Липсата на финансови средства поставя в невъзможност Възложителят да изпълни задължението си за заплащане на цената съгласно чл. 19, ал.1 от проекта на договор, част от документацията по провеждане на процедурата. Лишено от правна логика е Възложител да сключи договор, за който му е известно, че не може да изпълни, която хипотеза е уредена в чл. 40 от ЗОП, предоставяща му възможност да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 5.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Елин Елинов Андреев
Длъжност: Директор