Версия за печат

02718-2013-0347

BG-Смолян: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Южноцентрално държавно предприятие" - Смолян, бул. "България" № 14, За: Невина Агушева - юрисконсулт, РБългария 4700, Смолян, Тел.: 03095 8003, E-mail: ucdp_smolian@abv.bg, Факс: 03095 8003

Място/места за контакт: "Южноцентрално държавно предприятие" - Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ucdp-smolian.com.

Адрес на профила на купувача: www.ucdp-smolian.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: управление на горски територии - държавна собственост, ловно стопански дейностиДруго (моля пояснете): управление на горски територии - държавна собственост, ловно стопански дейности

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка чрез стокова борса на гориво и смазочни материали за териториалните поделения на " Южноцентрално държавно предприятие" - Смолян и централното управление за 2014 г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП „ДГС Доспат”
Код NUTS: BG42
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Доставка чрез стокова борса на гориво и смазочни материали за териториалните поделения на " Южноцентрално държавно предприятие" - Смолян за 2014 г." - безоловен бензин А 95Н; дизелово гориво; газ пропан-бутан за МПС; моторни, хидравлични и трансмисионни масла; антифриз; спирачна течност и грес.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
31385.4 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 21 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Доставка чрез стокова борса на гориво и смазочни материали за териториалните поделения на " Южноцентрално държавно предприятие" - Смолян и централното управление за 2014 г." за нуждите на ТП "ДГС Ардино"
V.1) Дата на сключване договора
10.01.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Петрол" АД ЕИК 120520365, бул. "Черни връх" № 43, РБългария 4831, гр. София, Тел.: 088 7669135

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 20451.4 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 27 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Доставка чрез стокова борса на гориво и смазочни материали за териториалните поделения на " Южноцентрално държавно предприятие" - Смолян и централното управление за 2014 г." за нуждите на ТП "ДГС Славейно"
V.1) Дата на сключване договора
10.01.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Миха Ойл" ЕООД, ЕИК 202405896, село Оряховец, РБългария 4942, общ. Баните, Тел.: 087 9971815

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10934 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.01.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Съгласно чл. 90, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки, предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет с Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.