Версия за печат

00797-2014-0003

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: 67 от 13.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Златан Христов, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: z.hristov@yahoo.com, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: Отдел ООПК

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2014 – 2015 г. по две обособени позиции: ОП1 - Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци; ОП2 - Доставка на цитрусови плодове“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2013 – 2015 г. по три обособени позиции: ОП1 - Доставка на хляб и хлебни продукти; ОП2 - Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци; ОП3 - Доставка на цитрусови плодове“, открита с Решение № 1268/18.05.2013г., в определения от Възложителя срок, за представяне на оферти по обособена позиция 2 и обособена позиция 3 не е постъпила нито една такава, поради което на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП обособена позиция 2 и 3 са прекратени с Решение № 1914/17.07.2013 г. на д-р Лорис Мануелян – Заместник-кмет при Община Бургас.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1.ЕТ „РЕЗВАЯ – ДИМИТЪР ПАВЛОВ“ - гр. Бургас, ж.к. Възраждане, ул. "Георги С.Раковски" No 61, бл. -, вх. -, ет. 1, ап. 1 2."ЕКВАТОР" ЕООД - гр Бургас, ул "Чаталджа" №52

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 1268 от 18.05.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00797-2013-0029

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р. България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Лорис Карекин Мануелян
Длъжност: Зам-кмет при Община Бургас