Версия за печат

00275-2013-0008

BG-Годеч: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Годеч, пл."Свобода" №1, За: инж.Ангел Ангелов, Република България 2240, Годеч, Тел.: 0729 22300, E-mail: obshtina_godech@abv.bg, Факс: 0729 23513

Място/места за контакт: Община Годеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.godech.bg.

Адрес на профила на купувача: www.godech.bg/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на горива обособени в позиции за нуждите на Община Годеч”. Доставките са обособени в позиции, както следва: Позиция №1:”Доставка на място на дизелово гориво за отопление на ОДЗ”Юрий Гагарин” – град Годеч” Позиция №2:”Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч на територията на град Годеч”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: град Годеч
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка на горива обособени в позиции за нуждите на Община Годеч”. Доставките са обособени в позиции, както следва: Позиция №1:”Доставка на място на дизелово гориво за отопление на ОДЗ”Юрий Гагарин” – град Годеч” с прогнозно количество от 18000 /осемнадесет хиляди/ литра; Позиция №2:”Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч на територията на град Годеч”- с прогнозни количества на доставка: бензин А 95Н около 3221 литра и дизелово гориво около 16302 литра;

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
64040.03 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 563738 от 09.10.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 4 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Доставка на горива обособени в позиции за нуждите на Община Годеч” за Позиция №1:”Доставка на място на дизелово гориво за отопление на ОДЗ”Юрий Гагарин” – град Годеч”
V.1) Дата на сключване договора
06.01.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.12.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ДМВ" ЕООД ЕИК117679603, ул."Воден" №14, вх.1ет.2, ап.3, Република България 7020, Русе, Тел.: 08117 2200, E-mail: dmv.eood@gmail.com, Факс: 08117 2204

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 24390 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Доставка на горива обособени в позиции за нуждите на Община Годеч” за Позиция №2:”Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч на територията на град Годеч”.
V.1) Дата на сключване договора
13.01.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.12.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"МОГИЛА" ЕООД, ул."Русе" №35, Република България 2240, Годеч, Тел.: 0729 22962, E-mail: mogila_eood@mail.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 39650.03 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.01.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор