Версия за печат

00339-2014-0001

BG-Ямбол: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" 7, За: Стефка Христозова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681316, E-mail: stefka_1970@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.yambol.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Друг: услуги предоставяни от орган на местното самоуправление

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Експлоатация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Ямбол, с.Хаджидимитрово, Община Тунджа"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Депото за твърди битови отпадъци на гр. Ямбол се намира в местността „Гол баир” в землището на с. Хаджидимитрово,, Община Тунджа, Област Ямбол- УПИ І- ПИ 000207, кв. 32, около 15 км северозападно от гр. Ямбол и на 1 км от отклонението за с. Хаджидимитрово,. Площадката на депото за ТБО е разположена в сухо дере с ориентация север – юг и е с площ 74303.00 кв. м /седемдесет и четири хиляди триста и три кв. метра/.
Код NUTS: BG343
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Да експлоатира депо за ТБО с. Хаджидимитрово, община Тунджа”, като осигури безопасно и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците съгласно, условията в разрешението по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, спазвайки планове за експлоатация, мониторинг и авариен план по време на експлоатация.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90530000

Описание:

Експлоатация на депа за отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

81000 тона

Стойност, без да се включва ДДС
1500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие трябва да бъде в размер на 10500.00 лева Гаранцията за участие се представя в една от формите посочени в чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП: - парична сума, платима по банковата сметка на Община Ямбол: - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя, и със срок на валидност до 120 (сто и двадесет) дни, след изтичане на срока за подаване на оферти. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията, но следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не е само идентификация на единия от тях. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В документа, удостоверяващ гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката. Възложителят освобождава гаранцията за участие на: - отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; - класираните на първо и второ място Участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани Участници - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител; Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът: -оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; -е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни, след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора Съгласно чл. 59, ал. 3 от ЗОП, Участникът определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи при подписването на договора за възлагане на обществената поръчка гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % (един процент) от максималната прогнозна стойност на договора. Гаранцията се представя в една от формите посочени в чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП: - парична сума, платима по банковата сметка на Община Ямбол: В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. - оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя, и със срок на валидност до 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не е само идентификация на единия от тях. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто- договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще се извършва по договор за услуга и ще бъде в рамките на приетата от Общински съвет – Ямбол план-сметка за всяка календарна година от действието му.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, към офертата се представя нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението/консорциума.С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението/консорциума поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и са задължени да останат в него за периода на изпълнение на договора с посочен представляващият обединението/консорциума. Съгласно чл.56, ал.1 т.2 от ЗОП представляващият обединението/консорциума може да бъде посочен и в отделен документ. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато Участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. При сключване на договора за изпълнение избраният за изпълнител представя заверено копие от Удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ/за чуждестранни лица се представя еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са установени/.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и негово обединение/консорциум.Участникът, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата – чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. ”д”, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП: Той или неговият управител, съответно лице/ата с управленски/представителни функции, включително и прокурист е/са осъден/и с влязла в сила присъда, освен ако не е/са реабилитиран/и за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително за изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК; • за подкуп по чл. 301 – 307 от НК; • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; • за престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК; • за престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК; Участникът да не е обявен в несъстоятелност;Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура,съгласно националните закони и подзаконови актове; в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че Участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Участникът е преустановил дейността си; Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Той или неговият управител, съответно лице/ата с управленски /представителни функции, включително и прокурист е/са свързано/и лице/а по смисъла на § 1, т. 23 а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;Да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Когато Участникът е юридическо лице, изискванията на т. 1.2.1, т. 1.2.6 и т. 1.2.7, се прилагат, както следва: - при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; - при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; - при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; - при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; - при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; - във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или Участника. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 1.Обявление; 2.Пълно описание предмета на поръчката – Техническо задание – Приложение № 1 3.Образец на оферта за участие в процедурата- Образец № 1 и указания за подготовката й; 4. Образец на декларация № 2; 5. Образец на декларация № 3; 6. Образец на декларация № 4; 7. Образец на декларация № 5; 8. Образец на декларация № 6; 9. Образец на декларация № 7; 10. Образец на декларация № 8; 11. Образец на декларация № 9;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът трябва да представи Годишния баланс за последните три финансови години /2010 г, 2011 г., 2012 г./ в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. Участникът трябва да представи Отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за последните три финансови години /2010 г, 2011 г., 2012 г./ в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът (самостоятелна фирма, дъщерно дружество или обединение/консорциум като цяло) да има минимален общ оборот за последните 3 (три) финансови години /2010 г, 2011 г., 2012 г./ от дейности по експлоатация и мониторинг на депо/а за отпадъци не по-малко от 2000000.00 лв. (два милиона лв).

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Валидни сертификати за управление на: качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентно); околната среда ISO 14001 (или еквивалентно), здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 (или еквивалентно), издадени за дейностите предмет на поръчката. Декларация, съдържаща Списък на основните договори за услуги в областта на експлоатиране и мониторинг на депо/а за отпадъци изпълнени или изпълнявани през последните 3 години /2010 г, 2011 г., 2012 г./ , считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение - Образец № 6. Участникът следва да представи справка- декларация по образец за техническото оборудване и документи за собственост или договори за наем /лизинг, заверени „Вярно с оригинала”. Образец № 7. Списък съдържащ лицата, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, лицата които ще обслужват техническото оборудване и други лица, които участникът ще ползва при изпълнение на поръчката Документи удостоверяващи образование и професионална квалификация на отговорника на депото, машинист/и на булдозер/компактор/багер и шофьор/и на самосвал, под формата на дипломи, удостоверения, сертификати или еквивалентни. Документи удостоверяващи професионалния опит на отговорника на депото, машинист/и на булдозер/компактор/багер и шофьор/и на самосвал – копия на трудови, осигурителни, служебни книжки или еквивалентни и професионални автобиографии.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

През последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите Участникът следва да има поне 1 (един) изпълнен договор за услуги в областта на експлоатация и мониторинг на депо/а за отпадъци, придружен от препоръка за добро изпълнение. За изпълнение на обществената поръчка участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване: компактор с тегло не по-малко от 40 тона - 1 брой; верижен булдозер, с тегло не по-малко от 18 тона и мощност не по-малко от 100 к.с. - 1 брой; самосвал четири осни не по-малко от 18 m3 – 2 броя; багер - не по-малко от 1m3 - 1 брой.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: Финансов показател; тежест: 70 %
Показател: Технически показател; тежест: 30 %
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.02.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.02.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.02.2014 г.  Час: 11:00
Място

в сградата на община Ямбол

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отваряне на офертите и действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посочения в обявлението интернет адрес www.yambol.bg от датата на публикуване на обявлението, в раздел "Обществени поръчки" и обявлението е изпратено по електронен път, поради което са използвани съкратени срокове по чл.64, ал.3 от ЗОП.Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалната интернет страница на Община Ямбол – www.yambol.bg, раздел „Обществени поръчки”, откъдето същата може да бъде изтеглена. Възложителят не предвижда документацията да бъде продавана.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е 10 дневен и се прилага съгласно разпоредбите на чл.120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.01.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ