Версия за печат

00506-2013-0003

BG-гр. Велинград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

„СБДПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Велинград, местност 4-ти километър, За: Елена Миткова Шопова, България 4600, гр. Велинград, Тел.: 0359 53273, E-mail: belodrobna_bolnitza@abv.bg, Факс: 0359 52243

Място/места за контакт: гр. Велинград, местност 4-ти километър
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на промишлен газьол за отопление маркиран червен за нуждите на „СБДПЛРПФЗ “Св. Петка Българска” ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Гр. Велинград, местност 4-ти километър, „СБДПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД
Код NUTS: BG42
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на промишлен газьол за отопление маркиран червен за нуждите на „СБДПЛРПФЗ “Св. Петка Българска” ЕООД в количество до 250 000 литра

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09134000

Описание:

Газьол


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
314992.5 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00506 -2013-0003

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 552939 от 30.07.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОГОВОР за доставка на ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ МАРКИРАН ЧЕРВЕН
V.1) Дата на сключване договора
16.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ДМВ” ЕООД, ЕИК117679603, гр. Русе ул. ВОДЕН No 14, вх. 1, ет. 2, ап. 3, България 7000, гр. Русе, Тел.: 0884 980906, Факс: 082 822849

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 314992.5 BGN без ДДС
В Брой години 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Решението е получено от последния участник в процедурата на 18.11.2013г.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.12.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор