Версия за печат

00413-2013-0013

BG-Горна Оряховица: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5, За: Ренета Кочева - Гл. специалист Обществени поръчки, Р България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60501, E-mail: obstina@g-oryahovica.org, Факс: 0618 60203

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Доставки за нуждите на община Горна Оряховица по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на платформен лифт за хора с увреждания в ДВХУИ, с. Драганово Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на 1 брой колонен климатик и 2 бр. инвенторни климатици в ДВХУИ, с. Драганово Обособена позиция 3: Доставка на компютърни конфигурации 4 бр.+1 бр. преносим компютър + 5 бр. персонални компютри + 2 бр. монитори за нуждите на Община Горна Оряховица Обособена позиция 4: Доставка на климатици за община Горна Оряховица 2 бр + 5 бр. Обособена позиция 5: Закупуване на паркова кастрачка Обособена позиция 6: Закупуване на храсторези – 5 бр Обособена позиция 7: Закупуване на компютри и хардуер за нуждите на проект: BG051PO001-4.105-0182, проект "Танцуваме, играем и учим заедно"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Горна Оряховица, територията на Община Горна Оряховица
Код NUTS: BG321
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на настоящата поръчка е доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на оборудване и техника за нуждите на община Горна Оряховица по обособените позиции: «Доставки за нуждите на община Горна Оряховица по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на платформен лифт за хора с увреждания в ДВХУИ, с. Драганово Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на 1 брой колонен климатик и 2 бр. инвенторни климатици в ДВХУИ, с. Драганово Обособена позиция 3: Доставка на компютърни конфигурации 4 бр.+1 бр. преносим компютър + 5 бр. персонални компютри + 2 бр. монитори за нуждите на Община Горна Оряховица Обособена позиция 4: Доставка на климатици за община Горна Оряховица 2 бр + 5 бр. Обособена позиция 5: Закупуване на паркова кастрачка Обособена позиция 6: Закупуване на храсторези – 5 бр Обособена позиция 7: Закупуване на компютри и хардуер за нуждите на проект: BG051PO001-4.105-0182, проект "Танцуваме, играем и учим заедно"

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42416100, 42512000, 30211400, 16310000

Описание:

Асансьори за хора
Климатични инсталации
Компютърни конфигурации
Косачки

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
91042.34 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Ценови критерий; тежест: 40
Показател: Гаранционен срок; тежест: 25
Показател: Срок на доставката; тежест: 35
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00413-2013-0013

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 556477 от 21.08.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 19 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка и монтаж на платформен лифт за хора с увреждания в ДВХУИ, с. Драганово
V.1) Дата на сключване договора
16.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Ита трейд" ООД, гр. София, ЕИК 831358544, бул. "Витоша" № 176, Р България 1408, Гр. София, Тел.: 02 9313878

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 28254 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 28254 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 222 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка и монтаж на 1 бр. колонен климатик и 2 бр. инвенторни климатици в ДВХУИ, с. Драганово
V.1) Дата на сключване договора
11.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Стой Клима ЕООД, гр. Лясковец, ЕИК 200634490, ул. "Янтра" № 40, Р България 5140, Лясковец, Тел.: 0896 881384

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4440 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4440 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 333 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на компютърни конфигурации 4бр.+1бр. преносим компютър+5бр. пресонални компютри+2бр.монитори за нуждите на Община Г.Оряховица
V.1) Дата на сключване договора
11.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Диком Електроникс ООД, гр. Горна Оряховица, ул. "Мадара" №1, Р България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 21432

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 7171.58 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7171.58 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 444 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка на климатици за община Горна Оряховица 2 бр+5 бр.
V.1) Дата на сключване договора
11.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Строй Клима ЕООД гр. Лясковец, ул. "Янтра" №40, Р България 5140, Лясковец, Тел.: 0896 881384

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5690 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5690 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 555 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Закупуване на паркова кастрачка
V.1) Дата на сключване договора
11.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ Сторум - Стоян Кючуков, гр. Велико Търново, бул. България № 36, Р България 5000, Велико Търново, Тел.: 0888 416886

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 25700 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 25700 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 666 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Закупуване на храсторези
V.1) Дата на сключване договора
11.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ Сторум - Стоян Кючуков, гр. Велико Търново, бул. България №36, Р България 5000, Велико Търново, Тел.: 0888 416886

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 7000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7000 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 777 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Закупуване на компютри и хардуер за нуждите на проект: BG051PO001-4.105-0182, проект "Танцуваме, гираем и учим заедно"
V.1) Дата на сключване договора
11.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Диком Електроникс ООД, гр. Горна Оряховица, ул. Мадара №1, Р България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 21432

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 12786.76 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12786.76 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Обособена позиция 7: Закупуване на компютри и хардуер за нуждите на проект BG051PO001-4.105-0182, проект"Танцуваме, играем и учим заедно" от обществената поръчка е свързана с доставка по проект, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.12.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор