00207-2013-0038

BG-Монтана: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

РЗОК Монтана, бул. Трети март №41, За: Деница Христова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396102, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Място/места за контакт: Монтана, бул. "Трети март №41"

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Следгаранционно сервизно обслужване на 2 бр. служебни автомобили на РЗОК Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: РЗОК Монтана
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Следгаранционно сервизно обслужване на 2 бр. служебни автомобили на РЗОК Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50100000, 50110000, 50111000, 50112000, 50112200

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
Услуги по техническо обслужване на автомобили

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

до 3000 лв. с ДДС.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

не

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, посочен в офертата, а когато участник е физическо лице –копие от документ за самоличност. 2. При участници обединения – документ (оригинал или нотариално заверено копие), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 3. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата. 4. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника, посочени в т.ІІІ.2.2 от обявлението. 5.Докателства за техническите възможности и квалификация на участника посочени в т.ІІІ.2.3 от обявлението. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП. 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП. 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 9.Декларация по чл.56,ал.1, т.8. 10. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителя не е негов представител по закон. 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансовото състояние, участникът трябва да представи следните документи : 1. Заверено от участника копие на следните съставни части от Годишния му финансов отчет за 2011г.- отчет за приходи и разходи и счетоводен баланс в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както и копие от одиторски доклад от регистриран одитор в случаите, които са изискуеми от закона. 2. Информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката за 2012 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписана от представляващия участника Минимални изисквания: Участникът трябва да има за 2012 г. в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, оборот, сходен с предмета на поръчката .
Минимални изисквания: не
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1.Списък на договори с предмет сходен с обекта на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години от участника, с посочване на стойности, срокове на изпълнение и клиенти по всеки договор, придружени от препоръки за добро изпълнение. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат на участника; 2.Участникът трябва да представи декларация за оборудвана сервизна база – в оригинал с подпис и печат. Декларацията следва да съдържа описание на сервизната база, оборудвана с машини и съоръжения, които да позволяват извършване на услугите по следгаранционното сервизно обслужване и ремонт на автомобилите на Възложителя; 3.Списък на техническите лица, участващи в техническото обслужване на автомобилите. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат и трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата; 4.Декларация от участника, че сервизното обслужване и ремонт на служебните автомобили предмет на настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за съответната марка; 5. Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага – в оригинал с подпис и печат. В нея следва да се декларира наличието на всяко едно от следните технически средства: - Стенд за регулиране на преден и заден мост с писмен рапорт за състоянието на ходовата част; - Машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти; - Спирачен стенд; - Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели; - Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми; - Подемник за ремонт на ходовата част; 2. Участникът следва да представи декларация, че при ремонт на автомобилите на Възложителя ще доставя и влага само оригинални, нови и неупотребявани резервни части, консумативи и принадлежности. Декларацията се представя в оригинал с подпис и печат, както и сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.01.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.01.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.01.2014 г.  Час: 13:00
Място

РЗОК Монтана

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Участниците (законните им представители) или техни упълномощени представители могат да присъстват на действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

КЗК, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ