00485-2013-0012

BG-Завет: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Завет, ул."Лудогорие" №19, За: Зюлфие Исмаил - Заместник кмет, РБългария 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Община Завет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет, ул."Лудогорие" 19, За: Ирена Минева - Директор на Дирекция "СА", Република България 7330, гр.Завет, Тел.: 08442 200, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет, ул."Лудогорие" 19, За: Ирена Минева - Директор на Дирекция "СА", Република България 7330, гр.Завет, Тел.: 08442 2020

Място/места за контакт: Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя спортни площадки на територията на община Завет по проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги”” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Завет
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В изпълнение на възлагането, Изпълнителят следва да извърши строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ върху изпълнението на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя спортни площадки на територията на община Завет е дейност по проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги”” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет. Предвижда се изграждане на зала за спорт в гр.Завет, и три броя комбинирани спортни площадки в гр.Завет, с.Брестовене и с.Острово дейност по Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., разделени на подобекти, както следва: ПОДОБЕКТ 1: Изграждане на зала за спорт в УПИ VIII, КВ.44, по плана на гр.Завет, област Разградска - спортна сграда, представляваща самостоятелно обособена едноетажна обществено-обслужваща сграда. Строително-монтажните работи ще се извършват в урегулиран поземлен имот в централната част на гр. Завет, съставляващ УПИ VIII в кв. 44. Сградата е за обществено обслужване с капацитет от 339 места. ПОДОБЕКТ 2: Изграждане на комбинирана спортна площадка в кв.44 по плана на гр.Завет, Община Завет - Строително-монтажните работи ще се извършват в регулационните граници на гр.Завет– УПИ VІІІ – „Озеленяване и КОО”, кв.44, в централната част на града. ПОДОБЕКТ 3: Изграждане на комбинирана спортна площадка в кв.13 по плана на с.Брестовене, Община Завет - Строително-монтажните работи ще се извършват в централната част на с.Брестовене, Община Завет. Представлява част от кв.13 по плана на с.Брестовене, което е част от съществуваща от около 50 години традиционно обособена паркова територия за населеното място. Теренът е в непосредствена близост с реконструираната през 2011г. друга част от същата обща паркова територия. ПОДОБЕКТ 4: Изграждане на комбинирана спортна площадка в кв.15 по плана на с.Острово, Община Завет - Строително-монтажните работи ще се извършват общински имот – кв.15, находящ се в северната част на селото, на отклонение на пътя гр.Завет – с.Побит камък, община Разград.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

При изпълнение на задълженията си на консултант по чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ, избрания изпълнител ще осъществява контрол, съгласно ЗУТ, относно: а/ Законосъобразно започване на строежа; б/ Спазване на изпълнението на видовете работи съобразно изискванията на ЗУТ;в/ изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството; г/ Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; д/ Контрол върху качеството на влаганите материали и други продукти в съответствие с изискванията на стандартите посочени в техническите спецификации за изпълнение на проекта; е/ Съставяне на необходимата строителна документация; ж/ Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството; з/ Достоверност на данните в изготвените протоколи и актове.

Прогнозна стойност без ДДС
50000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.03.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 450.00 лв. (четиристотин и петдесет). Копие на платежния документ/вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (Образец №21 или по образец на банката, която я издава при условие, че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране, по сметка на община Завет: Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка: IBAN: BG50IORT81163300600000 BIC :IORTBGSF Име на банката: „Инвестбанк” АД Адрес на банката: гр.Разград, офис Завет, ул.”Лудогорие” №19 в полза на Община Завет, или като безусловна банкова гаранция в оригинал. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: „Гаранция за участие в ОП с предмет Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя спортни площадки на територията на община Завет по проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги”” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г. сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет“ . Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (Образец №22 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране по сметка на община Завет: IBAN: BG50IORT81163300600000 BIC код: IORTBGSF Име на банката: „Инвестбанк” АД Адрес на банката: гр.Разград, офис Завет, ул.”Лудогорие” №19 при Инвестбанк клон Разград, офис Завет.В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: "Гаранция за изпълнение на договор за Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя спортни площадки на територията на община Завет по проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги”” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г. сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет“ . Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.Гаранциите за участие се освобождават от възложителя, както следва: -на отстранените участници в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; - на класираните на първо и второ място участници след сключване на договор за обществена поръчка; -на останалите класирани участници в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; -при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват съгласно условията на проекто-договора. Поръчката се финансира от Държавен фонд "Земеделие" за реализацията на Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. Авансово плащане в размер на 20 (двадесет) % от стойността на сключения договор, съгласно офертата на изпълнителя, платимо в срок до 10 работни дни от датата на откриване на строителната площадка на обекта-издаване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Окончателно плащане до 100% (сто) процента от стойността на Договора за осъществяване на независим строителен надзор на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя спортни площадки на територията на община Завет по проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги”” ще бъде изплатена в срок до 30 /тридесет/ дни след одобряване на безвъзмездната финансова помощ от ДФ”Земеделие” със заповед на изпълнителния директор след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция и предоставяне на безлихвен заем, съгласно Наредба № 25 от 29.07.2008г. на Министерство на земеделието и храните "За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. Окончателното плащане ще се извърши съгласно разпоредбите на чл. 34 на същата наредба. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на КОНСУЛТАНТА след представена от КОНСУЛТАНТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура. В описателната част на фактурата следва да се впише следния текст: ”Разходът е по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 17/321/01332/27.11.2012г., сключен между Община Завет и ДФ ”Земеделие”. Плащанията по договора не могат да надхвърлят одобрения от фонда размер на разхода. При промяна на размера на разхода за консултантската услуга – осъществяване на независим строителен надзор, се подписва анекс за промяна на стойността на възнаграждението.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора;всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора. Договора за създаване на обединението/консорциум задължително да бъде нотариално заверен и да включва клаузи определящи, името на обединението, кои са участници в него, коя част от дейносите, в какъв обем ще изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението да е в съответствие с чл.25 ал. 8 ЗОП. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява. Следва да се има предвид, че чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП допуска упълномощеното лице да се укаже и в друг документ, подписан от лицата в обединението.Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в споразумението за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение / консорциум, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1, т.1/ от б „а” до б „д”/; чл. 47, ал.2, т.5 и чл. 47, ал.5, т.1 и чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т. 4 и чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника: - Участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. -Участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. -Участникът има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. -Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Когато участникът е юридическо лице посоченото изискване се прилага за лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП. По отношение на Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд – Образец №15, органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с Консултантските услуги по поръчката. Когато основния участник декларира, че ще ползва подизпълнители, декларацията се представя само за онези подизпълнители, които ще изпълняват дейности, свързани с Консултантските услуги по поръчката. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата –този документ се представя, само ако лицето не е упълномощено по право. - представя се, когато офертата/ или някой документ от нея/ не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата/ упълномощен и упълномощител/, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата/; - участникът е обединение, което не е юридическо лице - в този случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Документите издадени на език различен от български по чл. 56 ал.1 т.1 ЗОП се представят в официален превод.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на ОП може да участва всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в ЗOП и обявените изисквания от възложителя в документацията за участие.Всяка оферта трябва да отговаря на изискванията на възложителя и на изискванията на ЗОП и да съдържа необходимите документи, като поредността на документите е съгласно приложения списък. Всички страници в пликовете №1, №2 и №3 трябва да са номерирани последователно, като всеки отделен плик започва от страница №1.Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор”:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника-Обр.№1;2.Административни сведения за участника-Обр.№2;3.Регистрац.документи на участника удостоверяващи правосубектност:Представя се заверено копие на документ за регистрация, ако е посочен ЕИК участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”, а когато участникът е ФЛ–копие от документ за самоличност; 4.Удостоверение за актуално състояние Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците/подизпълнителите/ - юридически лица или еднолични търговци, прилагат освен документа за регистрация, и заверено копие на удостоверение за актуално състояние издадено не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди датата на подаване на офертата;5.Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 ЗОП при подаване на оферта от участник обединение в офертата задължително следва да се приложи документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително да се посочи представляващия;6.Копие на платежния документ или оригинал на банковата гаранция за участие-Обр. № 21 или по образец на банката със срок на валидност на офертата;7.Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.1/ от б „а” до б „д”/; чл. 47, ал.2, т.5 и чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП –Обр. № 5;8. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т. 4 и чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП-Обр.№6;9.Документ за регистрация по ЗДДС//копие/или декларация свободен текст, че участникът/подизпълнителя не е данъчно задължено лице по ЗДДС;10.Документи за доказване на икономич. и финансовото състояние на участника-попълва се Обр. №12;11.Документи за доказване на техническите възможности на участника-попълва се Обр. №13;12. Списък на екипа – Обр.14;13. Автобиография- Прилож. №1 към Обр. №14; 14.Деклар. за разположение на експерт-Прилож. №2 към Образец №14;15.Деклар. по закона за защита на личните данни – Прилож. №3 към Обр.№14; 16. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата.оригинал.Този документ се представя, само ако лицето не е упълномощено по право.17.Информация относно участието на подизпълнители-Обр.№9;18.Деклар. от подизпълнител-Обр. № 10;19.Декларация от участник, че приема да отговаря за действията на подизпълнителя, като за свои действия- Обр.№11;20.Деклар. за солидарна отговорност–Обр.№ 17 /приложимо за членове на обединения, които не са ЮЛ/;21.Деклар. за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд – попълва се Обр.№15;22.Оферта за участие-Обр.№16;23.Деклар. за нередности –Обр.№20;24.Деклар. за запознаване с документацията за участие и за липса на възражения- Обр.№8;25.Документ за закупена документация за участие– копие;26. Деклар. за приемане на условията в проекта на договор- Обр. №7;27.Деклар. за липсата на обстоятелствата по чл. 106, § 1, буква (а), (б), (в), (г), (д), (е), чл. 107, § 1 и чл. 109, § 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 -Обр. №19; Плик № 2–„Предложение за изпълнение на поръчката“- Обр. № 3;Плик № 3 „Предлагана цена” съдържа "Ценова оферта"- Обр.№4.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Образец №12 - който съдържа информация за общия оборот и за оборота от консултантски услуги за упражняване на строителен надзор за последните 3 (три) приключили финансови години(2010г., 2011г. и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2.Заверено копие от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години (или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен или посочване на ЕИК в случай, че горепосочените документи са публикувани в Търговския регистър, а именно: -Заверено от участика копие на балансите за последните 3 (три) /2010, 2011 и 2012 г./ финансови години; -Заверено от участника копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) /2010, 2011 и 2012 г. / финансови години; -Заверено от участника копие на одиторските доклади от експерт-счетоводителя заверил финансовите отчети за последните 3 (три) /2010, 2011 и 2012 г./ финансови години, ако участникът не подлежи на одит, следва да представи декларация за това обстоятелство-свободен текст. 3.Ако участникът е физическо лице - официален документ, удостоверяващ дохода му и/или всеки документ, който Възложителя счита за подходящ, включително и годишна данъчна декларация за всяка една от последните 3 години (2010г., 2011г. и 2012 г.), заверени от участника с „вярно с оригинала” и подпис на участника на всяка страница. 4.Ако съгласно законодателството на държавата някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя по-горе документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените по-горе документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. 5.Ако е посочен ЕИК, кандидатът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР.” 6.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за общия оборот се отнася за обединението като цяло. 7.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Образец №12 се попълва веднъж сумарно за цялото обединение, и след това само от онези участниците в обединенито, чрез които обединението доказва общия оборот. 8. Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност" на участниците в строителството” (за категорията на обекта или по – висока) съгласно чл. 171, ал. 1 и чл.171а от ЗУТ за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да има доказан общ оборот от 100 000.00 лв. /сто хиляди лева/ лева без ДДС за последните 3 (три) приключили /счетоводно приключени/ финансови години /2010, 2011 и 2012 г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2. Участникът следва да е изпълнил договори с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката на стойност не по-малко от 50 000.00 лв. /петдесет хиляди лева / без ДДС общо за предходните 3(три) приключили финансови години /2010, 2011 и 2012 г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; Забележка: Сходен предмет е – упражняване на независим строителен надзор при изграждане на спортен обект или обект/сграда за широко обществено ползване/обслужване, с капацитет над 300 места за посетители и/или спортни площадки и съоръжения (без в това число да са включени дейности, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти). Забележка: При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 3.В процедурата могат да участват лица, които имат сключена „Застраховка за професионална отговорност" на участниците в строителството”(за категорията на обекта или по – висока) съгласно чл. 171, ал. 1 и чл.171а от ЗУТ за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Забележка: Същата трябва да е валидна минимум срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще бъдат ангажирани пряко с осъществяването на строителния надзор.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Справка – декларация с изпълнени договори през последните 3 години (считано от датата определена като крайна за представяне на оферти за настоящата обществена поръчка) по Образец, придружена от Разрешение за ползване на всеки посочен обект на договорите и препоръки (референции), издадени от Възложител или ползвател на услугата за добро изпълнение, за всеки посочен договор. В препоръките задължително се посочва датата, мястото на изпълнение и наименованието на възложителя, предмета и стойността на договора, телефон и адрес за контакт, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно) както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания и условията на договора и приемателно-предавателни протоколи. Описаните в списъка договори следва да са на обща стойност не по-малко от минимално изискуемия специализиран оборот, а именно не по-малко от 50 000.00 лв. (петдесет хиляди) лева без ДДС - попълва се Обр.№13; Забележка: Препоръките се представят в оригинал или заверено копие. Препоръките да са с изходящ № и дата;2.Заверено от участника копие на Лиценз за упражняване на строителен надзор, придружен от Списък на екипа на правоспособните физически лица, назначени по трудов или граждански договор, който списък е неразделна част от Лиценза за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ и "Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор" (ДВ бр. 99/2003г.) за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.3.Копие на алиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентни мерки, издаден от акредитиран сертифициращ орган. Обхватът на сертификация следва да покрива предоставянето на услуги по упражняване на строителен надзор. 4.Копие на валиден акредитиран сертификат за внедрена Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен за участника - Стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни мерки, издаден от акредитиран сертифициращ орган. Обхватът на сертификация следва да покрива предоставянето на услуги по упражняване на строителен надзор. 5.Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката - попълва се Образец №14;6. Автобиография и документи,удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените към експертите минимали изисквания и обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, референции, заповеди, трудови книжки, осигурителни книжки или други документи) - попълва се Прил. №1 към Обр. №14; Прил.№2 и Прил №3 към Обр.№14. Съгласно чл.51а, ал.1 от ЗОП участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. При участие на обединениe, коeто не e юридическо лице документите се представят съгласно изискванията на чл.56, ал.3 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата определена като крайна за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал да развива дейността си поне 2/ два/ договора за упражняване на строителен надзор на обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката, като обем и стойност. Забележка: Под обекти сходни с предмета на поръчката следва да се разбира - упражняване на независим строителен надзор при изграждане на спортен обект или обект/сграда за широко обществено ползване/обслужване, с капацитет над 300 места за посетители и/или спортни площадки и съоръжения (без в това число да са включени дейности, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти). При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по-малко от 2 (два) договора, включващи дейностите, които е посочил, че ще извършва;2.В процедурата могат да участват лица, които притежават валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166 ал. 2 от ЗУТ и "Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор" (ДВ бр. 99/2003г.) Лицензът следва да е със срок на валидност покриващ срока на валидност на офертата и срока на действие на договора и строителството. В случай, че срока на валидност на лиценза изтича по време на валидността на офертата и/или по време на действието на договора и строителството, то участника представя декларация, че ще получи и представи нов валиден лиценз. В случай, че не бъде предствен такъв, то участника ще бъде отстранен от участие в процедурата, респ. договора за изпълнение на поръчката ще бъде прекратен. 3. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на услугата, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва: - Ръководител на екипа на Консултанта Ръководителят на екипа трябва да отговаря на следните изисквания: да е инженер с образователна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен със строителна инженерна специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и съоръжения или еквивалентна; да има не по-малко от 7 год. общ трудов стаж в сектора на инженерно-консултантските услуги, от които не по-малко от 2 години на ръководна длъжност, свързана с практическо управление на инженерно-консултантски екипи при изпълнение на обекти сходни с обектите на настоящата поръчка. - Главен инженер на обекта с висше техническо образование и опит в осъществяването на строителен надзор на поне един строителен обект, съответстващ на категорията на строителния обект, предмет на проекта; Главният инженер на обекта трябва да отговаря на следните изисквания: да е инженер с образователна степен „магистър” по специалност промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и съоръжения или еквивалентна; да има не по-малко от 7 год. общ трудов стаж в проектирането и строителството, от които не по-малко от 2 год. практически опит в качеството на технически ръководител, строителен надзор при изпълнението на СМР за обекти сходни с обектите на настоящата поръчка. - Експерт - ЗБУТ Експертът „ЗБУТ“ трябва да е правоспособен строителен инженер и да има не по-малко от 7 год. общ трудов стаж в проектирането и строителството, от които не по-малко от 2 год. практически опит при изпълнение на длъжностно лице по ЗБУТ при извършване на СМР. Участникът следва да има на разположение и неключови експерти, които да подпомагат ключовите експерти при реализация на дейностите по договора.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Съгласно ЗУТ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 - „Техническо предложение"; тежест: 50
Показател: П2 - „Предлагана цена" ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.01.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Център за информация и услуги на граждани/фронт офис/ в Община Завет, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч. след представяне на документ за внесени 20.00/двадесет/лв. в полза на Община Завет, касово или с превод по банкова сметка IBAN BG79 IORT 8116 8400 6001 00, BIG код IORTBGSF, код на плащане 447000, Инвестбанк АД Разград , офис Завет, в полза на Община Завет. При закупуване на документацията лицата предоставят административни данни - наименование на фирмата, телефон, факс, електронна поща, необходими за изпращане на разяснения в случай на постъпили въпроси. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно: Община Завет, на адрес: гр.Завет, ул.”Лудогорие” №19

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.02.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

BG

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.02.2014 г.  Час: 10:00
Място

Обшинска администрация - Завет,гр.Завет, ул."Лудогорие" №19, заседателна зала №201

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на получените оферти, по смисъла на чл.68 ал.3 от ЗОП, имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно), както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. Съгласно чл. 68, ал. 2 от ЗОП, при промяна на датата и часа на отваряне на офертите, получилите документация за участие лица ще се уведомят писмено. В съответствие с чл.69А ал.3 от ЗОП, възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник, както и по ускорен електронен способ и чрез обявяване на Интернет-адреса на Община Завет-www.zavet-bg.com - в раздел „Профила на купувача”. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката е по Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност: Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществена поръчка; Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка; Техническа спецификация; Образец на Техническа и Ценова оферти; Проект на договор; Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА ЗАВЕТ, ул."Лудогорие" №19, Република България 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ