Версия за печат

01412-2013-0004

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул."Цариградско шосе" 119, За: Анна Рупенова, България 1784, София, Тел.: 02 9718052, E-mail: annarupen@gmail.com

Място/места за контакт: проф.д.ик.н. Стоян Денчев
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Развитие на системата за управление на качеството, свързано с измерване и оценяване дейността на академичния състав и определяне себестойността на дейностите, извършвани в УниБИТ“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" Договор BG051PO001-3.1.08-0029 „Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 7
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: София, бул."Цариградско шосе" 119
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Разработване на софтуерен продукт за развитие на системата за управление на кочеството в УниБИТ

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48000000, 48600000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
99990 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 1, Най-висока оферта: 99990 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оферта; тежест: 70
Показател: Ценова оферта ; тежест: 30
Показател: Обща оценка ; тежест: 100
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Опростено обявление за динамична система за доставки(ДСД)
Номер на обявлението в ДВ 553916 от 05.08.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 404 / Обособена позиция №: / Заглавие:Развитие на системата за управление на качеството, свързано с измерване и оценяване на дейността на академечния състав и определяне себестойността на дейностите извършване в УниБИТ.
V.1) Дата на сключване договора
06.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.08.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Унибит системс"ДЗЗД, ул."Червена стена" № 46, България 1421, София, Тел.: 02 962051, Факс: 02 962051

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 99990 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 99990 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 1, Най-висока цена 99990 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. "Цариградско шосе" 119, България 1784, София, Тел.: 0878 970311, E-mail: annarupen@gmail.com

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.12.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор