Версия за печат

02538-2013-0428

BG-София: 04 - Превоз на поща по суша и по въздух

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. "Витоша" № 2, За: Мария Коларова, Р България 1000, София, Тел.: 02 8036016, E-mail: mkolarova@prb.bg, Факс: 02 9862270

Място/места за контакт: Мария Коларова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Електронен достъп до информация: http://www.prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

«Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България: Обособена позиция № 1-универсални пощенски услуги; Обособена позиция № 2-неуниверсални пощенски услуги».

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 4 (04 - Превоз на поща по суша и по въздух)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Предоставянето на услугата ще се извършва по места до/от съответните структурни звена на Прокуратурата на Република България, съгласно Приложение № 1 от документацията за участие.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

«Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България: Обособена позиция № 1-универсални пощенски услуги; Обособена позиция № 2-неуниверсални пощенски услуги».

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

64100000

Описание:

Услуги на националната поща, куриерски услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества за една година за страната и чужбина по обособени позиции, са както следва: За обособена позиция № 1: • Вътрешни кореспондентски пратки – 746 000 бр. - без предимство – 450 000 бр. - с предимство – 1 000 бр. - препоръчани – 175 000 бр. - с известие за доставка – 120 000 бр. • Международни кореспондентски пратки – 4 000 бр. - препоръчани – 1 000 бр. - с известие за доставка – 2250 бр. • Вътрешни пощенски колети – 7 500 бр. За обособена позиция № 2: • Куриерски услуги – - в страната – 500 бр. - в чужбина - 50 бр. Възложителят не се задължава с посочените прогнозни количества.

Стойност, без да се включва ДДС
360000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

5. Гаранцията за участие в процедурата е: За обособена позиция № 1-в размер на 3 555 лв. /три хиляди петстотин петдесет и пет лева/; За обособена позиция № 2-в размер на 45 лв. /четиридесет и пет лева/. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 5.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 5.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 6. Гаранцията за изпълнение на договора, по съответната обособена позиция, е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 6.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 6.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 49, т.2 от ЗДДС, освободена доставка е извършването на универсални пощенски услуги при условията и по реда на Закона за пощенските услуги. Всички разходи, за транспортиране, товарене и разтоварване на пратките от и на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на предмета на настоящият договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. До 7-мо число на месеца, следващ отчетния ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща в Администрация на главния прокурор фактура за извършените услуги, придружена от месечната обобщена количествено-стойностна справка по прокуратури. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата от издадена фактура в срок до 10 работни дни от нейното получаване.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя, които представят в офертата си. Във връзка с изискването на Възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се указва на участниците, че информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими към предоставяните услуги, може да бъде получена от: Национална агенция по приходите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика-Главна инспекция по труда, на следните интернет адреси: http://www.nap.bg http://www.moew.government.bg http://git.mlsp.government.bg 1.1. Специфични изисквания по чл. 49, ал. 2 от ЗОП: 1.1.1 Участникът да има индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга на цялата територия на Република България или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга (съобразно посочените изисквания от Възложителя в Техническите спецификации), издадени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и да бъде вписан в «Публичния регистър на операторите, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от ЗПУ”, воден от КРС-за обособена позиция № 1; 1.1.2. Участникът да има удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги, издадено от КРС и да бъде вписан в „Публичния регистър на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т.1-3 от ЗПУ”, воден от КРС-за обособена позиция № 2. Изисквания по чл. 49, ал. 2 от ЗОП: Във връзка с минималното изискване на Възложителя-участникът да притежава индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга на цялата територия на Република България или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга (съобразно посочените изисквания от Възложителя в Техническите спецификации), издадени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и да бъде вписан в «Публичния регистър на операторите, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от ЗПУ”, воден от КРС – следва да се представи: а) заверено копие от индивидуалната лицензия и б) заверено копие от съответния документ, удостоверяващ вписването-документите по б. „а“ и б. „б“ се представят за обособена позиция № 1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя-участникът да притежава удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги -следва да представи заверено копие от удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги, издадено от КРС; Във връзка с изискването - да бъде вписан в „Публичния регистър на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т.1-3 от ЗПУ”, воден от КРС, следва да се представи заверено копие от съответния документ, удостоверяващ вписването, представя се за обособена позиция № 2.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участниците в настоящата процедура да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, за съответната обособена позиция – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2,5 (два и половина) пъти от прогнозната стойност съответната обособена позиция, следва да се представи: А) Заверена справка за оборота от услугите, сходни с предмета на поръчката, за съответната обособена позиция, за последните три години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в настоящата процедура трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, за съответната обособена позиция, за която участникът участва – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2,5 (два и половина) пъти от прогнозната стойност на съответната обособена позиция. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

2.7.1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) участникът да е изпълнил минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, за съответната обособена позиция, да се представи списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция, включително стойностите, дати и получателите - Приложение № 2.1. Към списъка се прилагат заверени от участника копия на препоръки от възложителите на посочените договори. Препоръките трябва да съдържат като минимум данни за възложителя по договора, период на изпълнение, стойност, описание на предмета на договора, телефон и лица за контакт. 2.7.2. Във връзка с минималното изискване на Възложителя-участникът да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката, да се представи заверено от участника копие на сертификата за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент-за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. 2.7.3. Във връзка с минималното изискване на Възложителя – участникът да разполага с клонове и/или офиси във всички областни градове на територията на РБ, следва да се представи списък с адресите на клоновете и/или офиси-за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

3. Изисквания относно техническите възможности на участниците: 3.1. Участникът да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката-да се представи заверено от участника копие на сертификата за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент-за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. 3.2. Участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, за съответната обособена позиция, за която участва, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. 3.3. Участникът да разполага с клонове и/или офиси във всички областни градове на територията на РБ-за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.01.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
20.01.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.01.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Майор Векилски" № 2, зала № 1.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридиечски лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.12.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Универсални пощенски услуги
1) Кратко описание

«Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България: Обособена позиция № 1-универсални пощенски услуги; Обособена позиция № 2-неуниверсални пощенски услуги».

2) Общ терминологичен речник (CPV)

64110000

Описание:

Услуги на националната поща

3) Количество или обем

• Вътрешни кореспондентски пратки – 746 000 бр. - без предимство – 450 000 бр. - с предимство – 1 000 бр. - препоръчани – 175 000 бр. - с известие за доставка – 120 000 бр. • Международни кореспондентски пратки – 4 000 бр. - препоръчани – 1 000 бр. - с известие за доставка – 2250 бр. • Вътрешни пощенски колети – 7 500 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
355500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Неуниверсални пощенски услуги
1) Кратко описание

Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

64120000

Описание:

Куриерски услуги

3) Количество или обем

• Куриерски услуги – - в страната – 500 бр. - в чужбина - 50 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12