Версия за печат

00207-2013-0035

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Районна здравноосигурителна каса София - град, район Триадица, ул. "Енос" № 12-14, За: Гергана Атанасова Андреева, България 1408, София, Тел.: 02 9656766, E-mail: sofia@nhif.bg, Факс: 02 8581802

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса София - град

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/119.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Районна здравноосигурителна каса София - град, район Триадица, ул. "Енос" № 12-14, За: Цветана Димитрова Христова, България 1408, София, Тел.: 02 9656739, E-mail: sofia@nhif.bg, Факс: 02 8581802

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса София - град

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.nhif.bg/web/guest/119.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Районна здравноосигурителна каса София - град, район Триадица, ул. "Енос" № 12-14, За: Цветана Димитрова Христова, България 1408, София, Тел.: 02 9656739, E-mail: sofia@nhif.bg, Факс: 02 8581802

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса София - град

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.nhif.bg/web/guest/119.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Следгаранционно сервизно обслужване на четири броя леки автомобили на РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Следгаранционно сервизно обслужване на четири броя леки автомобили на РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.” Следгаранционното сервизно обслужване на автомобилите трябва да включва периодична проверка на :ходовата част, спирачна система и кормилна уредба, съединител, деференциал и скоростна кутия, електроинсталации без радиоапарати, двигател, климатична уредба. Проверка на двигателя - веднъж на 12 месеца. Проверка на ходовата част, спирачна система и кормилна уредба, съединител, скоростна кутия и електроинсталация без радиоапарати - веднъж на всеки 6 месеца. Техническо обслужване на МПС се извършва след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя или през определен период от време. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта, трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка автомобили. При необходимост извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части, консумативи и принадлежности. При възникнала необходимост от извършване на ремонт на повредени системи да се осигури доставкатаи монтажана нови, неупотребявани и оригинални резервни части. Изпълнителят извършва безплатна смяна на автомобилни гуми, смяна на масла, филтри, антифриз и други консумативи при закупуването им от Изпълнителя. В случай на некачествен ремонт, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50112000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Следгаранционно сервизно обслужване на четири броя леки автомобили на РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.”

Прогнозна стойност без ДДС
5000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Не

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка както следва: от РЗОК София - град в срок до 15 работни дни след представяне на : фактура - оригинал, отчетен документ, приемо-предавателен протокол, с който се документира положения труд за изпълнение на конкретната поръчка и вложените резервни части, консумативи и принадлежности.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В обявената открита процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация. - В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, получило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице". Подаването на оферта за участие означава, че участникът: а) познава и приема всички условия в документацията, включително на критериите и оценката на офертите; б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка; - Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. - Не може да участва в настоящата открита процедурата за възлагане на описаната обществена поръчка участник: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; - подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; - участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; - престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; - престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; - престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. б) обявен в несъстоятелност; в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г) за който някое от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; д) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. е) който не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; ж) който участва в обединение или е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник. 5. Не може да участва в процедурата и участник, който: а) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; б) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; в) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; г) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. - Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП с декларации. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи, издадени от компетентните органи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства. 7. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелс
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказване на икономическо и финансово състояние с представяне на: 1. Информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота на дейности, сходни с предмета на поръчката за последните 3 години (в завизимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) подписана от представляващия участника. 2. Информация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнени договори със същите или сходни с предмета на поръчката услуги, подписана от представляващия участника.
Минимални изисквания: Доказване на икономическо и финансово състояние с представяне на: 1. Информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота на дейности, сходни с предмета на поръчката за последните 3 години (в завизимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) подписана от представляващия участника. 2. Информация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнени договори със същите или сходни с предмета на поръчката услуги, подписана от представляващия участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори със същия или сходен предмет на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В списъка се посочват предмета, стойността, начална и крайна дата на договора, както и възложителя по него. Включените в списъка договори трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка. Списъкът следва да е придружен с доказателства за успешното изпълнение на поне един от описаните договори. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат на участника; 2.Декларация съдържаща списък: - на техническия персонал, придружена от заверени копия на документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, отговорни за изпълнението на услугата. Участникът може да представи и други документи доказващи техническите и професионалните му/им възможности: 3.Декларация съдържаща описание на сервизната база и оборудването й с машини и съоръжения, които да позволяват извършване на услугите по следгаранционното сервизно обалужване на автомобилите. 4.Заверено от участника копие на разрешение – лиценз за извършване на годишен технически преглед, издадено от ИА „Автомобилна администрация“ към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 5. Участникът следва да посочи гаранционен срок на извършените дейности, който не може да бъде по-кратък от 6 месеца.Гаранционния срок на вложените резервни части и консумативи не може да бъде по-кратък от дадения от производителя им.
Минимални изисквания: 1.Списък на основните договори със същия или сходен предмет на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В списъка се посочват предмета, стойността, начална и крайна дата на договора, както и възложителя по него. Включените в списъка договори трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка. Списъкът следва да е придружен с доказателства за успешното изпълнение на поне един от описаните договори. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат на участника; 2.Декларация съдържаща списък: - на техническия персонал, придружена от заверени копия на документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, отговорни за изпълнението на услугата. Участникът може да представи и други документи доказващи техническите и професионалните му/им възможности: 3.Декларация съдържаща описание на сервизната база и оборудването й с машини и съоръжения, които да позволяват извършване на услугите по следгаранционното сервизно обалужване на автомобилите. 4.Заверено от участника копие на разрешение – лиценз за извършване на годишен технически преглед, издадено от ИА „Автомобилна администрация“ към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 5. Участникът следва да посочи гаранционен срок на извършените дейности, който не може да бъде по-кратък от 6 месеца.Гаранционния срок на вложените резервни части и консумативи не може да бъде по-кратък от дадения от производителя им.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.01.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.01.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.01.2014 г.  Час: 13:30
Място

РЗОК София - град с адрес: гр. София, ул. "Енос" № 12-14, ет. 3, стая 301

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ