Версия за печат

00207-2013-0035

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-15-13 от 02.12.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Районна здравноосигурителна каса София - град, район Триадица, ул. "Енос" № 12-14, За: Гергана Атанасова Андреева, България 1408, София, Тел.: 02 9656766, E-mail: sofia@nhif.bg, Факс: 02 8581802

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса София - град

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/119.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Следгаранционното сервизно обслужване на автомобилите трябва да включва периодична проверка на :ходовата част, спирачна система и кормилна уредба, съединител, деференциал и скоростна кутия, електроинсталации без радиоапарати, двигател, климатична уредба. Проверка на двигателя - веднъж на 12 месеца. Проверка на ходовата част, спирачна система и кормилна уредба, съединител, скоростна кутия и електроинсталация без радиоапарати - веднъж на всеки 6 месеца. Техническо обслужване на МПС се извършва след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя или през определен период от време. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта, трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка автомобили. При необходимост извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части, консумативи и принадлежности. При възникнала необходимост от извършване на ремонт на повредени системи да се осигури доставкатаи монтажана нови, неупотребявани и оригинални резервни части. Изпълнителят извършва безплатна смяна на автомобилни гуми, смяна на масла, филтри, антифриз и други консумативи при закупуването им от Изпълнителя. В случай на некачествен ремонт, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Нужда от следгаранционно сервизно обслужване на четири броя леки автомобили на РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 98884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.12.2013 г. 


Възложител

Трите имена: г-н Росен Ванев Петков
Длъжност: Директор Районна здравноосигурителна каса София-град