Версия за печат

03615-2013-0007

BG-гр.София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"София Тех Парк" АД, р-н "Изгрев", ул. "Тинтява" №86, За: Илия Големанов, България 1113, гр.София, Тел.: 0889 900615, E-mail: i.golemanov@sofiatech.bg, Факс: 02 4472898

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiatech.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofiatech.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Изграждане, управление и развитие на научно-технологични паркове и друга иновативна инфраструктура (инкубатори, центрове за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции в изграждане на публична инфраструктура, управление и поддръжка на изградената инфраструктурДруго (моля пояснете): Изграждане, управление и развитие на научно-технологични паркове и друга иновативна инфраструктура (инкубатори, центрове за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции в изграждане на публична инфраструктура, управление и поддръжка на изградената инфраструктур

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ – ИДЕЙНИ И ТЕХНИЧЕСКИ, ЗА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПО ПРОЕКТ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК", КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013, ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ”, СЪГЛАСНО ДОГОВОР С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр.София, р-н "Младост", местност "Къро"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

1. Оценка за съответствието на идейните и технически проекти за всеки от шестте обекта със съществените изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.6, т.2 и чл.143, ал.1, т.1 от ЗУТ. 2. Оценката да включва всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж и за извършване на строителството, като за всяка част се прави описание и оценка за съответствието. 3. Оценката за съответствието да се извърши под формата на комплексни доклади. 4. При констатиране на несъответствия, пропуски, грешки и отклонения от нормативната уредба и изискванията на Възложителя, писмено да информира Възложителя преди предаването на оценката с цел своевременно извършване на необходими промени. 5. Оценката на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, следва да обхващаща проверка за съответствие най-малко със: 5.1. предвижданията на подробния устройствен план; 5.2. правилата и нормативите за устройство на територията; 5.3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ за осигуряване на: а) носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; б) безопасност при пожар; в) хигиена, опазване на здравето и живота на хората; г) безопасна експлоатация; д) защита от шум и опазване на околната среда; е) енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение. ж) достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания з) опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности; и) спазване на инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; 5.4. Взаимната съгласуваност между частите на проекта; 5.5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 5.6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията с повишена опасност в обекта; 5.7. специфичните изисквания към строежа съгласно Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 6.Изпълнителят следва: 6.1. Да упражни контрол на предвидените за влагане строителни продукти по отношение осигуряване изпълнението на съществените изисквания към строежите и съответствието им с техническите спецификации. 6.2. Да изисква от членовете на проектанския екип всички материали относно проектните решения и извършените изчисления с цел проверка на тяхната обоснованост, правилност и пълнота. 6.3.Да изисква допълнителни разяснения и аргументирани обяснения от проектантите относно приетите проектни решения и извършените изчисления. 6.4. Да дава писмени указания към проектантите за необходимите корекции в разработените инвестиционни проекти и да следи за своевременното и точното им отразяване. 6.5. Да връща за коригиране изпълнени проучвателни и/или проектни работи, когато по негова преценка не са спазени нормативните документи по проектирането, или има допуснати грешки, непълноти, неясноти, недостатъчни обосновки в изчисленията или графичната част по всички части на документацията от проектите. 6.6.Да провежда периодични работни срещи с участниците в разработването на проектите за актуализация и оптимизация на процеса на проектиране. 6.7. Да изготвя независими експертни становища и да участва в решаването на евентуални спорове с останалите участници в инвестиционния процес, свързани с прилагането на действащата нормативна база в проектирането; 6.8.Да организира провеждането или да съдейства на възложителя при провеждане на процедурите по съгласуване на проектната документация с компетентните органи - централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества и по издаване на разрешения за строеж на всички обекти в обхвата на поръчката.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71500000

Описание:

Услуги, свързани със строителството


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
47200 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; тежест:
Показател: Подпоказател П1.1. - Обосновка на участника; тежест: 20
Показател: Подпоказател П1.2. - Стратегия на участника; тежест: 40
Показател: Показател П2 - Финансово предложение ; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 549793 от 09.07.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д-098-2013/BG161РO003-1.2 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор
V.1) Дата на сключване договора
29.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "КОНТРОЛ ИНВЕСТ - С КОНСУЛТ", БУЛСТАТ 176610167, р-н "Витоша", бул. "България" № 98, секция В, ет.1, офис № 13 В, България 1680, гр.София, Тел.: 0888 572960, E-mail: raznovanov@sconsultbg.com, Факс: 02 9555200

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 125000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 47200 BGN без ДДС
В Брой месеци 13
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

ПРОЕКТ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК", КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013, ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ”, СЪГЛАСНО ДОГОВОР С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.12.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор