Версия за печат

00085-2013-0016

BG-София: 05 - Далекосъобщителни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски № 3, За: подп.инж. Кръстю Кръстев Кръстев, Емилия Петрова Николова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225655; 02 9226307, E-mail: kis_atc@mail.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: сектор "Комуникационни и информационни системи"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната “

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 5
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: На територията на страната: ВМА гр.София, МБАЛ - градовете Варна, Пловдив, Плевен, Сливен и БДПЛР - в градовете Хисар, Поморие и Банкя.
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, съгласно Техническата спецификация Приложение № 1, към конкурсната документация.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64200000, 64210000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Услуги по пренос на данни и съобщения

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
240000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена – ; тежест: 40
Показател: Безплатни минути на разговорна линия /POTS, автоматичен вход/ месечно във фиксираната мрежа на доставчика на услугата – ; тежест: 15
Показател: Безплатни минути на разговорна линия /POTS, автоматичен вход/ месечно към всички национални фиксирани мрежи– ; тежест: 15
Показател: Безплатни минути на разговорна линия /POTS, автоматичен вход/ месечно към всички национални мобилни мрежи– ; тежест: 15
Показател: Безплатни минути на разговорна линия /POTS, автоматичен вход/ месечно към всички международни мрежи – ; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 550696 от 16.07.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 16408 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната “
V.1) Дата на сключване договора
27.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Космо България Мобайл” ЕАД ЕИК 130460283, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, Република България 1766, гр. София, Тел.: 02 4154381, E-mail: BRadeva@globul.bg, Факс: 02 9428398

URL: www.globul.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 240000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 240000 BGN без ДДС
В Брой години 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.12.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор