Версия за печат

01650-2013-0003

BG-Пазарджик: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация в ликвидация"-ЕООД-Пазарджик, ул."Втори януари" №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Място/места за контакт: Румяна Шанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-pz.com.

Адрес на профила на купувача: vik-pz.com.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група СрН за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик за едногодишен период.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: "Водоснабдяване и канализация в ликвидация" ЕООД гр.Пазарджик
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група СрН за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик за едногодишен период.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
245700 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 245700, Най-висока оферта: 262640 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 556533 от 21.08.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 14 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група СрН за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик за едногодишен период.
V.1.1) Дата на сключване договора
22.11.2013 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.10.2013 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

3

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД с ЕИК 175370769, р-н Средец бул."Цар Освободител" №14, България 1000, София, Тел.: 032 304987, E-mail: info@evn-trading.com, Факс: 032 278532

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 245700 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 245700 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 245700, Най-висока цена 262640 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.12.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП