Версия за печат

00418-2013-0038

BG-Дупница: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Дупница, пл. "Свобода" №1, За: Красимир Георгиев - зам. кмет "РМППФ", РБългария 2600, Дупница, Тел.: 0701 59240, E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, Факс: 0701 59257

Място/места за контакт: на горепосочения адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dupnitsa.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Изграждане на Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Дупница
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Строително монтажни работи включващи: изграждане на 15 броя самостоятелни жилищни сгради”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211200, 45223000, 45310000, 45330000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища за хора, нуждаещи се от социални услуги
Строителни и монтажни работи по изграждане на строителни конструкции
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката предвижда цялостно изграждане на 15 броя самостоятелни жилищни сгради с РЗП 10 196,78 кв.м. р

Прогнозна стойност без ДДС
4633124.7 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие в откритата процедура е в размер на 1% от прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 46 331.25 (четиридесет и шест хиляди триста тридесет и един лева и 0,25 ст.) лв. 2.Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или по банков път чрез внасяне на парична сума по сметка на възложителя : Банка: “Корпоративна търговска банка” АД, ФЦ Дупница IBAN: BG50KORP92203312967402 BIC: KORPBGSF. 3.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. 4.Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 5.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора. 6. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на Община Дупница или по банков път: Банка: “Корпоративна търговска банка” АД, ФЦ Дупница IBAN: BG50KORP92203312967402 BIC: KORPBGSF. 7. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 8. Когато изпълнителят избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Дупница и със срок на валидност – съгласно условията в договора. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 20 % от цената по договора в размер на …………../цифром и словом/ лева без ДДС в срок до 7 календарни дни след превеждане на авансово плащане по проекта от страна на Управляващият орган и представяне на фактура. След достигане на стойността на актуваните и действително извършени дейности, одобрени от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор и утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 20% от стойността на договора, равен на процента на изплатения аванс, при следващо актуване може да започнат плащанията, които ще се извършват, както следва:ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на актуваните и действително извършени дейности за всеки месец (когато е приложимо) от стартиране на изпълнението на работите по договора на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от лицето осъществяващо строителен надзор дейности, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие ти благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрени от лицето от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на Протокол образец 19 и Сметка 22 от страна на Възложителя е 5 календарни дни. При забележки от страна на Възложителя, Изпълнителят следва да ги отстрани. Окончателно плащане се извършва след изтичане на договореният срок за изпълнение, подписан без забележки протокол образец 15 за установяване годността на обекта и въвеждане на строежа в експлоатация в срок от 5 календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи (актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. и Сметка 22), доказващи изпълнението на всички дейности по договора и окончателна фактура. Стойността на плащанията не може да надвишава 70 % от стойността на договора и заедно с авансовото плащане не може да надвишава 90 % от стойността на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; участниците в обединението / консорциума определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката; участниците в обединението / консорциума определят, участникът/ците, които ще извършват строителството и в какъв процент. Задължително е участниците да направят разпределение на участието си при изпълнение на дейностите и то да бъде предвидено в договора за създаване на обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата; В случай, че обединението/консорциума не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и в основното споразумение липсва някоя от горните клаузи, то следва липсващия текст да бъде добавен в допълнително споразумение, сключено между членовете на обединението/консорциума. Допълнителното споразумение, следва да отговаря на изискванията за форма, относими към основното споразумение. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка; Възложителят ще отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличие на следните обстоятелства: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице- се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;Забележка:участникът не трябва да бъде лишен от правото да управлява дейността на строителни и/или други предприятия. 3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 4. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участници, при съобразяване с разпоредбата на чл. 68, ал.8 и ал.9 ЗОП и, при които е налице някое от обстоятелствата в чл. 69 ал. 1 от ЗОП Съгласно чл. 26 ал. 1 от ЗОП възложителят изисква при изпълнение на обществената поръчка да бъдат наети безработни лица от Дирекция "Бюро по труда" гр. Дупница

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: ПЛИК 1 а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; б) Административни сведения за участника; в) при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; г) Декларация, че участника ще спазва всички условия за участие в откритата процедура; д) За юридическите лица и ЕТ се представя копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато участника не представи ЕИК, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър) За физически лица – копие от документа за самоличност ЗАБЕЛЕЖКА: Участникът следва да представи Декларация (свободен текст), че участника дава съгласието си на Община Дупница, регистриран администратор на лични данни, да съхранява негови лични данни с цел участие в открита процедура с предмет: ..................................... Предоставям следните лични данни:............................; За чуждестранните лица – документ за регистрация на юридическото лице, издаден от съдебен или административен орган в държавата в която е установен, който се представя в официален превод*; В случай, че чуждестранният участник е физическо лице, то същото следва да представи копие от документа за самоличност в официален превод * ЗАБЕЛЕЖКА: Участникът следва да представи Декларация (свободен текст), че участника дава съгласието си на Община Дупница, регистриран администратор на лични данни, да съхранява негови лични данни с цел участие в открита процедура с предмет: ..................................... Предоставям следните лични данни:............................; Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, същото следва да приложи оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение.Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (само в случай, че не се съдържа в договора за обединение). е) Документ за закупена тръжна документация (копие). ж) Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; з) Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 букви от "а" до "д", ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП ; чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП ; и) Документи от Раздел III.2.2. й) Документи от Раздел III.2.3. к) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); л) Декларация за участието на подизпълнители; м) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в откритата процедура като такъв; н) Декларация от членовете на обединението, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; о) Декларация за приемане на условията в проекта на договор; п) Декларация за спазването на изискването за минимална цена на труда; ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” Участникът предоставя Обяснителна записка, графика на работната ръка, идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване,описание на мерките за опазване на околната среда и подробен линеен график за обектите, видовете СМР за тях - попълва се съгласно Образеца. ПЛИК № 3 „Предлагана цена” - количествено-стйностна сметка и анализни цени
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Заверени копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, както следва: счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи и справка за приходите на строителни предприятия по видове строителство, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.Счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи и справка за приходите на строителни предприятия по видове строителство не се изискват, когато същите са публикувани в Търговския регистър по партидата на участника; За физическите лица: Официални документи (заверено копие), удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.); Заверено копие от застраховка “Професионална отговорност в строителството” по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка – V-та категория – за българск участници. Чуждестранните участници трябва да имат застраховка, еквивалентна на посочена и да съответства на законодателството на държавата, в която са установени. Същата трябва да е валидна към датата на подаване на офертата. Застраховката се придружава от декларация (в свободен текст), че при изтичане на валидността й преди изпълнение на договора, ще бъде подновена/продължена до приключване на изпълнението на договора. Удостоверение от обслужващата банка или друг документ (напр.неизползвана част от кредит-овърдрафт, салда по синтетична сметка 501 „Каса” или друга, отчитаща налични пари в брой, вкл. по банкови сметки), удостоверяващи, че участникът има достъп до кредитна линия, или други разполагаеми средства и да декларира, че към датата на подаване на офертата същите ще бъдат използвани за изпълнението на обществена поръчка с предмет “Изграждане на Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение», с цел осигуряване ритмичност на изпълнението;
Минимални изисквания: Участникът да има през последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) оборот от строителство не по-малко от 8 000 000 лв. (осем милиона лева) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка – V-та категория – за българск участници. Чуждестранните участници трябва да имат застраховка, еквивалентна на посочена и да съответства на законодателството на държавата, в която са установени. Същата трябва да е валидна към датата на подаване на офертата. Застраховката се придружава от декларация (в свободен текст), че при изтичане на валидността й преди изпълнение на договора, ще бъдеподновена/продължена до приключване на изпълнението на договора. Участникът трябва да има достъп до кредитна линия или разполагаеми средства в размер на минимум 500 000 (петстотин хиляди) лева В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите за доказване на икономическото и финансово състояние се представят от участника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания, а изискванията следва да бъдат изпълнени от обединението като цяло, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите за доказване на икономическото и финансово състояние се представят за всеки един от тях, а минималните изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителят приеме за подходящ. В този случай участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на договори за строителство на обекти сходни с обекта на поръчката изпълнени от участника през последните 5 (пет) години, считано до датата определена като краен срок за подаване на офертите, включително стойностите, датите и възложителите; Забележка: Под сходен обект Възложителят разбира и приема цялостно строителство на обекти от жилищната или обществена сфера - части Архитектура в т.ч. покрив и фасади, Конструкции, В и К, ел.инсталации, осветление, полагане на настилки, измазване и боядисване вътрешни стени. Референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка,с които участникът доказва съответствието си с минималните изисквания–– заверени от участника копия. В препоръките задължително трябва да са посочени: датата и мястото на строителството, наименование и стойност на обекта, видовете СМР, както и дали строителството е изпълнено точно и в съответствие с нормативните изисквания Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи или еквивалентен документ Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството с обхват на дейност строителство на сгради– заверено копие; Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството с обхват на дейност строителство на сгради – заверено копие; Списък на инженерно-техническия състав, включително отговорник по контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве. Към списъка участниците трябва да приложат за лицата: автобиографии (по образец на участника) заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им. Декларация за техническо оборудване (собствено или наето), с което разполага участникът и доказателства за собствеността му. Забележка: Участникът може да използва ресурсите на трети лица, въз основа на договорни отношения (договор под условие - при спечелване на поръчката техниката или друг документ , от който е видно, че третото лице ще предостави съответните ресурси, в случай на подписване на договор)
Минимални изисквания: През последните 5 години, считано до датата определена като краен срок за подаване на офертите, участникът да е изпълнил поне 3 договора за строителство на обекти, сходни с обекта на поръчката, или да е изпълнявал сходни дейности в обем и количество, аналогични на възлаганите. Забележка: Под сходен обект Възложителят разбира и приема цялостно строителство на обекти от жилищната или обществена сфера - части Архитектура в т.ч. покрив и фасади, Конструкции, В и К, ел.инсталации, осветление, полагане на настилки, измазване и боядисване вътрешни стени. Участникът следва да притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи или еквивалентен документ за чуждестранните физически или юридически лица, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице, за изпълнение на обекти Първа група – пета категория (съгласно чл.10 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи); Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват на дейност строителство на сгради; Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват на дейност строителство на сгради; В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: 1.Техн. ръководител – минимум 2 лица, които да имат завършено висше образование "строителен инженер", "инженер" или "архитект"с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" (съгласно чл. 163а от ЗУТ); да имат минимум 5 г. професионален опит като технически ръководител; 2.Строителен инженер – поне 1 бр., който има завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, със специалност промишлено и гражданско строителство или строителство на сгради и съоръжения или еквивалентна за лицата завършили извън РБ, да има минимум 5 г. професионален опит по специалността, свързан пряко с използването на придобитата квалификация; 3.ОВК инженер – поне 1 бр., който има завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, специалност “ОВ” или еквивалентна за лицата завършили извън РБ; минимум 5 г.професионален опит по специалността, свързан пряко с изпълнение на придобитата квалификация; 4. Електроинженер – поне 1 бр., който има завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, специалност “електроинженер” или еквивалентна за лицата завършили извън РБ; минимум 5 г. професионален опит по специалността, свързан пряко с използването на придобитата квалификация; 5. ВиК-инженер – поне 1 бр., който има висше образование, придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, специалност “Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна за лицата завършили извън РБ; минимум 5 г. професионален опит по специалността, свързан пряко с използване на придобитата квалификация; 6.Отговорник по контрола на качеството – поне 1 бр., който има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163 а, ал.2 от ЗУТ, притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството; 7. Координатор по безопасност и здраве – поне 1 бр., който има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, притежава минимум 3 г. професионален опит като координатор по безопасност и здраве, притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ. .... продължава в раздел VI.3
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение на СМР; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок на СМР; тежест: 10
Показател: Техническа оферта за изпълнение на поръчката 3.1.Технологична последователност на строителните процеси, линеен график и график за разпределение на работната ръка 3.2.Управление на риска; тежест: 35
Показател: Предлагана цена; тежест: 45

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Решение № 2069/28.11.2013 г. на Кмета на Община Дупница

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.12.2013 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на Община Дупница, гр. Дупница, пл. "Свобода" №1, партерен етаж всеки работен ден от 9,30 часа до 16,00 часа или може да бъде внесена по банковата сметка на Община Дупница IBAN: BG 33 KORP 92220 8497645644; BIC - KORP BG SF, вид плащане 447000, при Корпоративна търговска банка АД, ФЦ Дупница.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.01.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.01.2014 г.  Час: 12:00
Място

гр. Дупница, пл. "Свобода" №1, ет.4 "Кръгла зала"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

изпълнение на проект “Дом за всеки”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001-1.2.02-0004-C0001 Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"; Операция 1.2: "Жилищна политика" по Схема за безвъзмездна фининсова помощ: BG161РО001/1.2-02/2011 "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение" по оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

VI.3) Допълнителна информация

продължение от раздел III.2.3. дясна колона: Забележка: За лицата от точки 6 и 7, участникът следва да представи Сертификати за трите години професионален опит. Участникът да разполага с необходимата техника за изпълнение на поръчката Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице изискването се покрива от обединението като цяло: 1.Товарен автомобил 2.Багер товарач 3.Товарен автомобил с кран и стрела 4.Булдозер 5. Вибратори 6.Кюбел за бетон 7.Ръчни преносими ел.инструменти 8.Електрожен 9. Шлифовъчна машина 10.Валяк 11. Машина за заваряване 12.Помпа за вода 13. Мини челен товарач 14. Пароструйка 15.Водоструйка 16. Перфоратор 17. Стационарен циркуляр 18. Машина за рязяне на тухли и плочки 19.Трамбовъчна машина 20. Бетоновоз 21.Бетон помпа 22. Мазилкополагаща машина 23. Елементи за направа на кофраж за плочи, греди, колони и др. 24. Телескопични подпори 25. Хидрофобен шперплат 26. Фасадно скеле и др. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, или за опазване на околната среда . Същите трябва да бъдат представени и в превод на български език. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата включени в него , с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите за доказване на икономическото и финансово състояние се представят за всеки един от тях, а минималните изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът за представяне на оферти е намален по реда на чл. 64, ал. 3: - обявлението за откриване на обществена поръчка е изпратено за публикуване до РОП на Агенцията за обществени поръчки по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис: - Възложителят е осигурил пълен достъп до документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по електронен път - http :http://www.dupnitsa.bg/ .

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ал. 5 т.1 и ал. 6 от ЗОПг.) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;Срокът за обжалване на решението по тче от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "ОФД", пл. "Свобода" 1, Република България 2600, Дупница, Тел.: 0701 59229, E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, Факс: 0701 59257

Интернет адрес/и:

URL: www.dupnitsa.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ