Версия за печат

04557-2013-0001

BG-Видин: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "БИОМЕД-99" ЕООД, ул."Търговска" № 2, За: Д-р Пламенка Иванова Ценкова, РБългария 3700, Видин, Тел.: 088 8825590

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория и микробиология, медицински консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БИОМЕД - 99” ЕООД – гр. Видин”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Видин, ул."Търговска" № 2 склад на МЦ "Биомед-99" ЕООД
Код NUTS: BG311
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория и микробиология, медицински консумативи и рентгенови филми, съгласно условията на договора, посочени по вид и количество в Приложение № 1 към финансовата оферта, неразделна част от Договора.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500, 33140000, 32354110

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи
Филми за рентгенова фотография


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
152926.41 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена К1 /К1.1. или К1.2./; тежест: 50
Показател: Качество К2; тежест: 30
Показател: Срок на доставка К3; тежест: 10
Показател: Срок на разсрочено плащане К4; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 548036 от 28.06.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1011 / Заглавие:Договор № 1 по отделни номенклатурни единици от позиция 10 и 11
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Хелмед България" ЕООД, ЕИК: 130477290, ул „Цар Симеон” Бл. 20, Вх.1,Ет.1, Ап.3, РБългария 1309, София, Тел.: 02 9200456, Факс: 02 9291411

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 662 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Договор № 2
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ХРОНО" ООД, ЕИК: 130998890, ул „Граф Игнатиев” № 53, вх А , Ет. 1, РБългария 1766, София, Тел.: 02 9505150, Факс: 02 9505151

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 19962 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №:10 / Заглавие:Договор № 3 по отделни номенклатурни единици от позиция 10
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ЛАБ ДИАГНОСТИКА ”ООД, ЕИК: 831308324, ж.к. „Лагера” Бл. 39, Вх.1,Ет.1, Ап.1, РБългария 1612, София, Тел.: 02 9501360, Факс: 02 9549896

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1020 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Обособена позиция №:11 / Заглавие:Договор № 4 по отделни номенклатурни единици от позиция 11
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ”ЕООД , ЕИК: 103506445, ул „Иван Богоров ”№ 12,Ет. 2, РБългария 9002, Варна, Тел.: 052 602360, Факс: 052 699060

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 140.4 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №:34 / Заглавие:Договор № 5
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД , ЕИК: 13082461, бул „Арсеналски ”№ 65,Ет. 1,Офис 1, РБългария 1421, София, Тел.: 02 8669070, Факс: 052 699060

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11230.93 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №:710 / Заглавие:Договор № 6 за доставки по обособени позиции № 7, 10 и 12
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“Марвена ”ООД, ул „Проф. Асен Златаров ” № 10, вх 1 , Ет. 1,Ап. 2, РБългария 1799, София, Тел.: 02 9757243, Факс: 02 9439335

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 29244.16 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 7 / Обособена позиция №:110 / Заглавие:Договор № 7 по отделни номенклатурни единици от позиция 11
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“АГАРТА-ЦМ ”ЕООД , ЕИК: “121096923, ул „40-та ” № 1, РБългария 1712, с.Долни Богров, Тел.: 02 9743973, Факс: 02 9743973

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 22549.38 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 8 / Обособена позиция №:811 / Заглавие:Договор № 8
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ ”АД , ЕИК 103267194, ул „Лъчезар Станчев ”№ 5 ,Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, Ет.12, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8133661, E-mail: office@sopharmatrading.bg

URL: www.sopharmatrading.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6981.96 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 9 / Обособена позиция №:101 / Заглавие:Договор № 9 по отделни номенклатурни единици от позиция 10 и 11
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“Ридаком ”ЕООД, ЕИК 175040885, ул „Коломан ”№ 1, РБългария 1618, София, Тел.: 02 9559998, Факс: 02 9586568

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6190.92 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №:310 / Заглавие:Договор № 10
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“Диасистемс ”ЕООД, ЕИК 200182932, ул „Мургаш ” № 3, РБългария 1407, София, Тел.: 02 4214144, Факс: 02 8685161

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 22283.85 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 11 / Обособена позиция №:46 / Заглавие:Договор № 11
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ПЕРФЕКТ МЕДИКА ”ООД, ЕИК 833101609, ул „Новозагорско шосе ” Бл.1, РБългария 1618, Стара Загора, Тел.: 02 9516880, Факс: 02 9629650, 042601585

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5404.86 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 12 / Обособена позиция №:12 / Заглавие:Договор № 12
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“Медикъл имидж ”ООД, ЕИК130488072, ул „Франсис Пресансе” № 15, РБългария 1505, София, Тел.: 02 9442290, E-mail: dimaging@netisat.bg, Факс: 029442916

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12046.91 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 13 / Обособена позиция №:349 / Заглавие:Договор № 13
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“Топ -Диагностика”ООД, ЕИК: 130284625, ул „Любата ”№ 4-6, РБългария 1612, София, Тел.: 02 9586493, Факс: 02 9586493

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9954 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 14 / Обособена позиция №:100 / Заглавие:Договор № 14 по отделни номенклатурни единици от позиция 10
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

17

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“БУЛ - БИО НЦЗПБ ”ЕООД, ЕИК 130428132, бул.”Янко Сакъзов” № 26, РБългария 1504, София, Тел.: 02 8438119, Факс: 02 9433075

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5255.04 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.11.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор