Версия за печат

02538-2013-0394

BG-София: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. "Витоша" № 2, За: Калоян Николов, Р България 1000, София, Тел.: 02 8036017, E-mail: knikolov@prb.bg, Факс: 02 9862270

Място/места за контакт: Калоян Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6 (06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги))
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Предоставянето на услугата се извършва на територията на Република България. Предаването на застрахователните полици (Сертификати) се извършва в работното време на Прокуратурата на Република България на адрес: гр. София, ул. „Майор Векилски“ № 2 на определено от Възложителя длъжностно лице, след предварително уговорен за това час.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България“

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66000000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка е за „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България“, посочени в Приложение № 1 към документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
100000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

5. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1000 лева (хиляда лева); Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 5.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 5.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 6. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 6.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 6.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва в български лева по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка. Плащането се извършва в срок до 10 /десет/ работни дни след предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на издадената/ите от него застрахователна/и полица/и (Сертификати „Зелена карта“), придружени от приемно-предавателни протоколи, удостоверяващи приемането им, подписани от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколите се съставят в два екземпляра-един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е включена и стойността за евентуалното повторение на услугата от същия Изпълнител, в случай на придобиване на МПС от страна на Възложителя, през срока на действие на договора. При придобиване в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка на МПС от страна на Възложителя, се прилагат разпоредбите на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно: Възложителят възлага обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление само когато: е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от три години от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия: а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане; б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка; в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка. Класирането на всяка оферта се извършва въз основа на „Комплексна оценка”, която се образува от сбора от индивидуалните оценки по предварително определените показатели както следва: - Показател К1 се формира от съотношението на предложената от участниците най-ниска сума, сбор от всички застрахователни премии за автомобилите, посочени в таблица за застраховка „Гражданска отговорност“ от ценовото предложение, към предложената от даден участник сума, като полученото съотношение се умножава с теглови коефициент Т1 = 10. - Показател К2 се формира от съотношението на предложената от участниците най-ниска сума, сбор от всички застрахователни премии за автомобилите, посочени в таблица за доброволна застраховка злополука от ценовото предложение, към предложената от даден участник сума, като полученото съотношение се умножава с теглови коефициент Т2 = 10. - Показател К3 се формира от съотношението на предложената от участниците най-ниска сума, сбор от всички застрахователни премии за автомобилите, посочени в таблица за застраховка „Автокаско“ от ценовото предложение, към предложената от даден участник сума, като полученото съотношение се умножава с теглови коефициент Т3 = 35. - Показател К4 се формира от съотношението на предложената от участниците най-ниска сума, сбор от всички застрахователни премии за автомобилите, посочени в таблица за сертификат „Зелена карта“ от ценовото предложение, към предложената от даден участник сума, като полученото съотношение се умножава с теглови коефициент Т4 = 5. Показател К5 се формира от съотношението от минималния предложен срок от участниците за изплащане/отстраняване на щети по застраховка „Гражданска отговорност” към предложения от даден участник срок за изплащане/отстраняване на щети по застраховка „Гражданска отговорност”, умножено по теглови коефициент Т5 = 5. -Показател К6 се формира от съотношението от минималния предложен срок от участниците за изплащане на обезщетения по доброволна застраховка злополука към предложения от даден участник срок за изплащане на обезщетения по доброволна застраховка злополука, умножено по теглови коефициент Т6 = 10. К7 се формира от съотношението на предложената от даден участик сума, сбор от всички застрахователни суми за автомобилите, посочени в таблица за застраховка „Автокаско“, към предложената от участниците най-висока сума, като полученото съотношение се умножава с теглови коефициент Т7 = 25. Показателите се изчисляват по горепосочените формули. Сборът от точките (К5+К6+К7) дава стойността на оценката по техническите показатели, максимално възможен е 40 точки. Сборът от точките (К1+К2+К3+К4) дава стойността на оценката на показател предлагана цена, максимално възможен е 60 точки. Сборът от точките (К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7) дава стойността на комплексната оценка К, която е сбор от оценката по техническите показатели и оценката на ценовата оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя, които представят в офертата си. Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от Комисия за финансов надзор за извършване на застрахователна дейност по посочените видове застраховки. В тази връзка участникът следва да представи заверено копие от валиден лиценз. Във връзка с изискването на Възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се указва на участниците, че информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими към предоставяните услуги, може да бъде получена от: Национална агенция по приходите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика-Главна инспекция по труда, на следните интернет адреси: http://www.nap.bg http://www.moew.government.bg http://git.mlsp.government.bg

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участниците в настоящата процедура да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2,5 (два и половина) пъти от прогнозната стойност на поръчката, следва да се представи: А) Заверена справка за оборота от услугите, сходни с предмета на поръчката за последните три години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в настоящата процедура трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2,5 (два и половина) пъти от прогнозната стойност на поръчката. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

2.7.1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) участникът да е изпълнил минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, да се представи списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите - Приложение № 2.1. Към списъка се прилагат заверени от участника копия на препоръки от възложителите на посочените договори. Препоръките трябва да съдържат като минимум данни за възложителя по договора, период на изпълнение, стойност, описание на предмета на договора, телефон и лица за контакт. 2.7.2 Във връзка с минималното изискване на Възложителя участникът да разполага с офиси (представителства) във всички градове-областни центрове на територията на Република България-следва да представи списък на офиси (представителства) във всички градове-областни центрове на територията на Република България; 2.7.3 Във връзка с минималното изискване на Възложителя участникът да разполага с доверени сервизи във всички градове-областни центрове на територията на Република България-следва да представи списък на доверени сервизи във всички градове-областни центрове на територията на Република България.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

3.1. Участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. 3.2. Участникът да разполага с офиси (представителства) във всички градове-областни центрове на територията на Република България; 3.3. Участникът да разполага с доверени сервизи във всички градове-областни центрове на територията на Република България.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена-подробно описани в Раздел III.1.4; тежест: 60
Показател: Технически показатели-подробно описани в Раздел III.1.4; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.12.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
02.01.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.01.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Майор Векилски" № 2, зала № 1.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присътват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.11.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ