Версия за печат

01379-2013-0077

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул."Гоце Делчев" №105, За: Антон Риминчан; Анна Мечкова - a.mechkova@eso.bg, Република България 1404, София, Тел.: 02 9696811, E-mail: a.riminchan@eso.bg, Факс: 02 9626189

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tso.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.tso.bg/default.aspx/page-620/bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул."Гоце Делчев" №105, За: Михаела Георгиева, Република България 1404, софия, Тел.: 02 9696855, Факс: 02 9626129

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи)”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: оптиката на Изпълнителя, в която е заявена стоката
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е за доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи), които се предоставят съгласно чл. 9, ал. 2 от НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи,обособени в дванадесет позиции (лотове).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обемът на настоящата поръчка включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три календарни години.

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - парична/банкова гаранция в размер на: 1400 лева за обособена позиция 1; 80 лева за обособена позиция 2; 110 лева за обособена позиция 3; 275 лева за обособена позиция 4; 95 лева за обособена позиция 5; 110 лева за обособена позиция 6; 95 лева за обособена позиция 7; 255 лева за обособена позиция 8; 95 лева за обособена позиция 9; 95 лева за обособена позиция 10; 95 лева за обособена позиция 11; 285 лева за обособена позиция 12; Гаранция за изпълнение на договора - парична/банкова гаранция в размер на 3 % от стойността на договора. Сметка на ЕСО ЕАД BG28 KORP 92201009159501, BIC: KORP BG SF, при Корпоративна търговска банка гр.София

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Стойността на всяка доставка ще бъде платена от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на стоката в мястото на доставка и след представяне на оригинална данъчна фактура за стойността на доставената стока.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице/едноличен търговец или копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранно лице еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено - заверени от участника копия. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - оригинал; Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - оригинал; Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката; Декларация от Участника за приемане на условията на проекта на договор; Копие на документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, ако участникът в процедурата е обединение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Декларация от Участника, съдържаща информация за оборота на Участника от дейност, като предмета на поръчката, през последните 3 години, включително до подаване на офертата. Минимално изискване: Участникът да има реализиран оборот от дейност, като предмета на поръчката, през последните 3 години- 2010, 2011 и 2012, най-малко: 145 000 лева за Обособена позиция 1; 10 000 лева за Обособена позиция 2; 15 000 лева за Обособена позиция 3; 30 000 лева за Обособена позиция 4; 10 000 лева за Обособена позиция 5; 15 000 лева за Обособена позиция 6; 10 000 лева за обособена позиция 7; 28 000 лева за обособена позиция 8; 10 000 лева за обособена позиция 9; 10 000 лева за обособена позиция 10; 10 000 лева за обособена позиция 11; 30 000 лева за обособена позиция 12.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Участниците трябва да представят декларация, че са регистрирани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение от РЗИ като обект „Оптика” и задължително посочват Индивидуалния регистрационен номер на обекта. Минимално изискване:Участникът задължително трябва да има открита една оптика в града, посочен в обособената позиция, само за обособена позиция 1 окритите оптики трябва да са три, и те задължително трябва да са включени в публичния регистър на обектите с обществено предназначение на съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ). 2.Декларация от Участника, че ръководителят на оптиката притежава образование и/или квалификация, в съответствие с Наредба 19 от 27.08.2008 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях. 2.Декларация от Участника, че лицата, извършващи изработването и продажбата на очила и материали за очна оптика, имат придобита професионална квалификация съгласно Наредба 19 от 27.08.2008 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях. Минимално изискване:Ръководителят и лицата, извършващи изработването и продажбата на очила и материали за очна оптика във всеки обект трябва задължително да притежават образование и квалификация, съгласно изискванията посочени в Наредба 19 от 27.08.2008 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

2013/4

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.01.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.01.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.01.2014 г.  Час: 11:00
Място

ЕСО ЕАД , бул. "Гоце Делчев" №105, гр. София

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел - чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя безплатно пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на своя интернет адрес в профила на купувача: http://www.tso.bg/default.aspx/page-620/bg. В профила на купувача възложителят ще публикува, писмено поискани съгласно чл.29 от ЗОП, разяснения по документацията за участие, което ще се счита за уведомление на всички лица.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град София"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи)за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.София и по възможност в градовете Перник и Кюстендил.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три календарни години в град София.

Прогнозна стойност, без ДДС
141000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град Благоевград"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.Благоевград.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три години

Прогнозна стойност, без ДДС
8000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град Монтана"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.Монтана и по възможност в градовете Враца и Видин.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три години

Прогнозна стойност, без ДДС
11000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град Плевен"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.Плевен и по възможност в град Ловеч.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три години

Прогнозна стойност, без ДДС
27500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град Горна Оряховица"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.Горана Оряховица и по възможност в град Габрово.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три години

Прогнозна стойност, без ДДС
9500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град Русе"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.Русе и по възможност в градовете Разград и Силистра.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три години

Прогнозна стойност, без ДДС
11000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град Шумен"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.Шумен и по възможност в град Търговище.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три години

Прогнозна стойност, без ДДС
9500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град Варна"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.Варна и по възможност в град Добрич.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три години

Прогнозна стойност, без ДДС
25500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град Бургас"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.Бургас и по възможност в град Ямбол.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три години

Прогнозна стойност, без ДДС
9500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град Стара Загора"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.Стара Загора и по възможност в град Сливен.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три години

Прогнозна стойност, без ДДС
9500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град Хасково"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.Хасково и по възможност в град Кърджали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три години

Прогнозна стойност, без ДДС
9500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на средства за корекция на зрението в град Пловдив"
1) Кратко описание

Доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за служители на ЕСО ЕАД в оптики, находящи се в гр.Пловдив и по възможност в градовете Пазарджик и Смолян.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33734000

Описание:

Очила

3) Количество или обем

Обемът включва доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) за три години

Прогнозна стойност, без ДДС
28500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36