Версия за печат

00087-2013-0171

BG-София: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: d.ivanova@sofia.bg, Факс: 02 9377467

Място/места за контакт: д-я "Обществени поръчки и концесии", ул. Париж №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Столична община, ул. Московска №33, За: фронт офис, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377505, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: фрон офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-09/2012/0034

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обектът на настоящата обществена поръчка е възстановяване и обновяване на парковото пространство на Национален дворец на културата, район „Триадица”, намиращ се в границите между бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Витоша”, гр.София”, УПИ ІІІ – за „Озеленяване и подземно паркиране”, ул.”Баба Неделя”, УПИ ІІ – за „Обществено обслужващи дейности”, бул.”България” и бул. „Фритьоф Нансен”, попадащ в УПИ І от кв.369 по плана на м.”Зона Г – Центъра” с площ от 160 084 кв.м. Обект на интервенция ще бъдат и тротоарите и уличното осветление (двустранно) по всички обиколни улици и булеварди, ограничаващи пространството - бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Витоша”, ул. „Шандор Петьофи”, ул. „Баба Неделя”, ул. „Д-р Христо Стамболийски”, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „България”, бул. „Фритьоф Нансен” с площ от 24 000 кв.м., намиращи се на територията на гр.София Проектът не предвижда промени в обемно-пространственото решение на територията, с изключение на пространството на паметника „1 300 години България”, за което ще се изготви отделен проект. Паркът няма да се различава от сегашното решение по отношение на своя дизайн и планировка. Основната цел на проекта е пространството да стане по-привлекателно място за разходка и отдих, като същевременно на цялата територия на пространството ще се осигури достъпност на средата и за хора в неравностойно положение. Проектното решение отразява и предложения на Сдружението на младите архитекти „София 2020” във връзка с осигуряване на възможност за насищане на пространството с културни функции. Проектното предложение е свързано с възстановяване и обновяване облика и състоянието на парковата територия, както следва: 1. Обособена позиция №1- „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”; 2. Обособена позиция №2: „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”; 3. Обособена позиция №3: „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”; 4. Обособена позиция №4: „Автоматизирани обществени тоалетни”; 5. Обособена позиция №5: „Система за видеонаблюдение”;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233161, 45233162, 45112700, 45232152, 45215000, 32323500

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи по изграждане на пътеки за велосипедисти
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на здравеопазването и социалните грижи, крематориуми и обществени тоалетни
Система за видеонаблюдение

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Обособена позиция №1- „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление” Дейностите по тази позиция включват: 1.1. Възстановяване на паркови настилки: Общата площ на настилките в парковото пространство възлиза на 67 дка. Проектът предвижда основното им почистване, обработване на повърхностите срещу пързаляне, подмяна на разрушените настилки, пренареждане на нарушените участъци и създаване на някои нови пътеки и алеи; 1.2. Цялостна подмяна на тротоарните настилки (от двете страни) - по рамкиращата улична регулация – 24 дка. •Велотрасета – 1,200 км.; •Възстановяване и ремонт на улично осветление в обхвата на обекта: Предвижда се подмяна на осветителни тела, ремонт и възстановяване на съществуващи стълбове – 154 бр., поставяне на 21 бр. нови стълбове. •Възстановяване и обновяване на парковото осветление: Предвиждат се 356 бр. осветителни светодиодни тела между 1м. и 13м. височина. Проектът предвижда алейно осветление по главните алеи и подходите към тях с конични стълбове с височина 4м. – 156 бр., а по второстепенните алеи – конични стълбове с височина 3м. – 129 бр., както и декоративни паркови тела с височина 1м. - 65 бр. Осигурява се допълнително осветяване на пл. България и паркинга от стълбове с височина 13м. – 6 бр. Проектът предвижда и осигуряване на декоративно осветление за растителните групи с 217 бр. металхалогенни осветители в три цвята на светлината, а прожекторно осветление се предвижда и за всички паметници на територията на парка. Предвидено е и линейно светодиодно осветяване на парапета на пешеходния мост над бул.”България”. 2. Обособена позиция №2: „Паркоустройство и автоматизирана поливна система” Дейностите по тази позиция включват: 2.1. Реконструкция на зелените площи: Предвижда се възстановяване и обновяване на вегетативните площи и растителността, възлизащи на площ от 77 дка. За възстановяване на облика на Парковото пространство на НДК, се предвиждат 1 855 бр. дървета, 15 647 бр. нови храсти и 17 800 бр. многогодишни цветя. 2.2. Ремонтно-възстановителни работи по елементите на парковото обзавеждане (паркова мебел и архитектурни елементи), вкл. площадка за свободно разхождане на кучета: •Пейки 247 бр; •Кошчета за смет 120 бр; •Чешми: Предвидено е възстановяване на всички чешми на територията на парка •Изграждане на огради 2.3. Ремонтно-възстановителни работи по подпорни стени, стъпала, облицовки и др. елементи от парка. 2.4. Изграждане на автоматизираната подземна напоителна система: 3. Обособена позиция №3: „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”: 3.1. Възстановяване на водната каскада в детския сектор: 3.2. Реконструкция на фонтан в подлеза на НДК и каскадите – водни огледала пред НДК: 3.3. Възстановяване и обновяване на ВиК мрежите и ел.захранване на помпените станции и съоръжения. 4. Обособена позиция №4: „Автоматизирани обществени тоалетни”: Проектът предвижда поставяне на две автоматизирани обществени тоалетни от модулен тип и изграждането на нулевия цикъл за техния монтаж с инфраструктурни връзки. 5.Обособена позиция №5: „Система за видеонаблюдение”: Предвижда се поставянето на 29 бр. вандалоустойчиви куполни камери с варифокален обектив, както и изграждането на кабелната система. Всички дейности по поръчката следва да бъдат извършени съгласно предоставените количествени сметки, неразделна част от документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
10933195.7 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на: За Обособена позиция №1: „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление” със съответните части: „Конструктивна рампи”, ”Тротоарни настилки и велотрасета, вкл. ВОД”, „Паркови настилки”, „Улично осветление, вкл.пътни работи и конструктивна” и „Парково осветление, вкл. пътни работи и конструктивна”- 61 161 /шестдесет и една хиляди сто шестдесет и един/ лева; За Обособена позиция №2: „Паркоустройство и автоматизирана поливна система” със съответните части: „Озеленителни работи, вкл. почистване на парково обзавеждане и елементи, и кучешка площадка”, „Автоматизирана поливна система” и „ПБЗ”- 24 998 /двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем/ лева; За Обособена позиция №3: „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК” със съответните части: "ВиК, вкл.. пътни работи", „Конструктивни”, „Архитектурно-технологична”, „Черпателен резервоар”, „Геодезия” и „Ел.захранване на помпени станции”- 18 151 /осемнадесет хиляди сто петдесет и един/ лева; За Обособена позиция №4: „Автоматизирани обществени тоалетни” със съответните части: „ВиК”, „Конструктивна” и „Ел.захранване”- 2 806 /две хиляди осемстотин и шест/ лева; За Обособена позиция №5: „Система за видеонаблюдение”- 2 211 /две хиляди двеста и единадесет/ лева; 2. Гаранцията за авансово плащане е в размера на исканото от участника авансово плащане, посочено в образец №2 към офертата. Гаранцията за авансово плащане е задължително банкова. Нейния размер се намалява пропорционално от всяко дължимо междинно плащане на строително- монтажните работи. Гаранция за авансово плащане се изисква само за обособена позиция №1, №2, №3. 3. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 /три/ на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до издаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация. 4. Гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора за обществена поръчка се представят в една от следните форми: 4.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Столична община): Банка: Общинска банка, клон "Врабча" IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC: SOMBBGSF 4.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, по посочените в Документацията образци. 4.3. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. 4.4. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Валидността на банковата гаранцията за участие следва да бъде до срока на валидност на офертата на участника. Валидността на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде със срок на валидност 30 дни след издаване на протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт 16); 5. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 6. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 7. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП. 8. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на % от стойността на договорените видове работи /до 20%/, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора и представяне на банкова гаранция за сума, равна на авансовото плащане(банкова гаранция за авансово плащане се изисква за обособена позиция №1, №2 и №3), като нейният размер се намалява пропорционално от всяко дължимо междинно плащане на строително-монтажните работи. Допускат се междинни плащания, като пропорционално се приспада преведения аванс. Първото междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 20% (двадесет) на сто от цената за изпълнение по Договора. Всяко следващо плащане трябва да е не по-голямо или равно на 20% от цената за изпълнение на договора (без отчитане на приспадащата се част от авансовото плащане). Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 60% от стойността на договора. Междинните плащания се извършват въз основа на следните документи: подписани от строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта подробни количествени сметки, актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, одобрени с протокол от строителния надзор; - протокол за извършените СМР; - оригинална фактура. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в оригинал се заверяват с „Вярно с оригинала” от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се подписват и подпечатват от строителния надзор. Окончателното разплащане се извършва в 30 (тридесет)-дневен срок след подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт 16) на строежа, като се приспада останалата част от аванса.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В откритата процедура за възлагане на общ. поръчка може да участва като подаде оферта всяко бъл. или чуждестранно физ. или юр. лице или обединение от такива лица , закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата .Всеки участник трябва да представи: Заверено от участника копие на документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е юр. лице или едноличен търговец, а когато е физ. лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физ. или юр. лице документът за регистрация се представя в официален превод.Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чужд. юридически лица трябва да приложат в oфициален превод екв. документ на съдебен или адм. орган, от държавата, в която са установени. Същите следва да представят документ, който изрично съдържа информация за законния/те представител/и на участника, в случай, че тази информация не се съдържа в удостов. за актуално състояние или евк. док.Забележка:„Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, или документа за самоличност, се представят за всяко физическо или юридическо лице в обединението“.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юр. лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на общ. поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са отговорни за изпълнението на договора, предмет на настоящата поръчка съобразно дела им на участие в обединението; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. Забележка: съгласно чл. 56., ал.1, т.2 от ЗОП упълномощеното лице може да бъде посочено и в друг документ, подписан от членовете на обединението. В документа за създаване на обединение те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;2. Документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6; 3. Декларация по ал. 1, т. 11 от чл. 56 от ЗОП се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физ. или юр. лице или техни обединения, офертата се подава на бъл. език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в офиц. превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 на чл. 56 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание: Вярно с оригинала, собственоръчен подпис. Всеки участник да е вписан в ЦПРС за съотв. група и категория строжи, посочени по-долу. Продържава в раздел VI.3) допълнителна информация ...

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на икономическо и финансово състояние всеки участник прилага към офертата си: 1. Копия на годишните финансови отчети и балансите за последните 3 (три) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2. Декларация, съдържаща информация за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълнен образец №7; 3. Копие от застраховка „Професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи от категорията на обекта по обособената позиция за която кандидатът участва. За чуждестранни участници застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен или регистриран участникът. 4. Когато по обективни причини участник в процедурата не може да представи някой/и от посочените в настоящата документация документи, той може да докаже икономическото си и финансово състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник в процедурата следва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние по обособени позиции, както следва: 1. обособена позиция №1: 1.1. Всеки участник трябва да има Реализиран общ оборот в размер на не по-малко от 11 000 000 /единадесет милиона/ лева за последните три години. 1.2. Всеки участник трябва да има реализиран оборот от договори за изпълнение заедно и /или поотделно на строително-монтажни работи в областта на пътното строителство и улично осветление (ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация) в размер на не по-малко от 10 000 000 /десет милиона/ лева за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 1.3. Валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи, съгласно чл.171 от ЗУТ за втора и трета категория строежи. 2. обособена позиция №2: 2.1. Всеки участник трябва да има реализиран общ оборот в размер на не по-малко от 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди/ лева за последните три години. 2.2. Всеки участник следва да има реализиран оборот от изпълнение заедно и /или поотделно на СМР за благоустройство и/или паркоустройство (ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт и/или поддържане на обекти от зеленото строителство) и изграждане на автоматизирани поливни системи в размер на не по-малко от 4 000 000 /четири милиона/ лева за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.3. Валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи, съгласно чл.171 от ЗУТ за трета категория строежи. 3. обособена позиция №3: 3.1. Всеки участник трябва да има реализиран общ оборот в размер на не по-малко от 3 000 000 /три милиона/ лева за последните три години. 3.2. Всеки участник следва да има реализиран оборот от изпълнение заедно и /или поотделно на СМР за строителство на хидротехнически съоръжения, и/или декоративни водни съоръжения (фонтани, водни каскади, водни огледала, водни стени и др.) и ВиК мрежи (включително ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация) в размер на не по-малко от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3.3. Валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи, съгласно чл.171 от ЗУТ за трета категория строежи. 4. обособена позиция №4: 4.1. Всеки участник трябва да има реализиран общ оборот в размер на не по-малко от 400 000 /четири стотин хиляди/ лева за последните три години. 4.2. Всеки участник следва да има реализиран оборот от изпълнение заедно и /или поотделно на СМР за ниско и/или инфраструктурно строителство, и/или за доставка и изпълнение на автоматизирани тоалетни модули в размер на не по-малко от 350 000 /триста и петдесет хиляди/ лева за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 4.3. Валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи, съгласно чл.171 от ЗУТ за трета категория строежи. 5. обособена позиция №5: 5.1. Всеки участник трябва да има реализиран общ оборот в размер на не по-малко от 450 000 /четиристотин и петдесет хиляди/ лева за последните три години. 5.2. Всеки участник следва да има реализиран оборот от изпълнение на СМР за изграждане на видеонаблюдение в размер на не по-малко от 400 000 /четиристотин хиляди/ лева за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 5.3. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи, съгласно чл.171 от ЗУТ за трета категория строежи.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

I. За доказване на опита в изпълнението на дейности, сходни с предмета на обособената позиция, за която се кандидатства – участниците следва да представят списък съгласно Образец № 8 на изпълнени договори, придружени с препоръки за добро изпълнение, в които са посочени стойност, обем на извършените работи, дата и място на изпълнение, както и дали работата е изпълнена професионално. В случай че участниците не разполагат с препоръки доказващи наличието на изискуемия обем извършени СМР, могат да представят и други документи, които намират за подходящи за доказване съотвствието им с изискванията на възложителя. II. За доказване на квалификациите в изпълнението на СМР участниците следва да представят декларация (образец №9) за техническия персонал придружена от заверени копия на документи доказващи образованието и професионалната квалификация на техническия персонал, с които разполагат, в това число дипломи, удостоверения и други еквивалентни документи, както и заверени от участника копия на документи доказващи професионалния опит на лицата, в това число трудови, служебни книжки, удостоврения или други еквивалентни документи. Когато участникът няма сключен трудов договор с лице от предложения от него технически персонал, съгласно списъка по Образец № 9, трябва да представи подписана от съответното лице декларация за ангажираност – Образец №.10 III. Техн. оборудване може да бъде собствено, на лизинг, под наем или на разположение на участниците. Същото се доказва чрез представяне на документи, удостоверяващи, че участникът ще има на разположение посочената техника за целия срок на изпълнение на договора.В случаите, когато техническото оборудване е собствено, участниците следва да представят заверени копия от документите за собственост или регистрационите талони.В случаите, когато техническото оборудване е на лизинг, участниците представят заверени копия от лизинговите договори. Когато техническото оборудване е наето, участниците следва да представят заверни копия от договорите за наем. При представянето на описаните по-горе документи доказващи че участника разполага с техн. оборудване за изпълнение предмета на поръчката по обособената позиция, за която кандидатства, участниците следва да изтрият/зачеркнат текстове, които намират за конфиденциални или засягат права или интерси на трети лица / напр. данни за лизингодателя, цена на договора за лизинг или наем и др. подобни/ Техническото оборудване се описва в Образец 11 към настоящата документация. IV. За доказване на внедрени системи за управление, участниците следва да представят заверени копия на валидни сертификати ЕN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2004, с обхват съответстващ на предмета на поръчката, за съответната позиция за която кандидатът участва; Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на СМР по об. поз.както следва: 1. За об.поз.№1 - опит в изпълнението на СМР (ново строителство, и/или реконструкция и/или основен ремонт, и/или рехабилитация) изпълнявани заедно или поотделно, през последните 5 години, вкл.до датата на подаване на оферти за участие в областта на пътното строителство на площ не по-малка от 60 декара и в изгр. на улично осветление /вкл. тръбни мрежи и съпътстваща инфрастр./ не по-малко от 5 км. 2. За об. поз. №2 - опит в изпълнението на СМР (ново строителство, и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или поддържане на обекти от зеленото строителство) изпълнявани заедно или по отделно, през последните 5г., вкл. до датата на подаване на оферти за участие в благоустр. и/или паркоустр. на площ не по-малка от 70 декара и в изгр. на автоматиз. поливни системи на площ не по-малка от 70 декара. 3. За об.поз. №3 - опит в изпълнението на СМР (ново строителство, и/или реконструкция, и/или осн. ремонт, и/или рехабилитация) изпълнявани заедно или поотделно, през последните 5 г., вкл. до датата на подаване на оферти за участие. в областта на хидротехн. съоръжения и/или декоративни водни съоръжения (фонтани, водни каскади, водни огледала, водни стени и др.), не по-малко от 3 бр. и в изпълнението на не по-малко от 3 км. на ВИКмрежи, вкл. съпътстващата ги инфраструктура. 4. За об. поз. №4 - опит в изпълнението на СМР (ново строителство, и/или реконструкция, и/или осн. ремонт, и/или рехабилитация) изпълнявани заедно или поотделно, през последните 5 г., вкл. до датата на подаване на оферти за участие, в областта на ниското или инфраструктурно стоителство-не по-малко от 3 обекта, и/или за доставка и изпълнение на авт. тоалетни модули - не по-малко от 3 (три) броя. 5. За об. поз. №5 - опит в изпълнението на СМР през последните 5г., вкл. до датата на подаване на офертата за участие в областта на изграждане на видеонаблюдение, вкл. съпътстващата го инфраструктура, на площ не по-малко от 120 (сто и двадесет) декара. II. Всеки участник трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката по об. поз., както следва: 1. Об.поз.1- Мин. 4 лица с проф. опит не по-малко от 5г.: • строителен инженер транспортно строителство и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”; • ландшафтен архитект и/или екв., висше образование „магистър” или „бакалавър”; • електроинженер и/или екв., висше образование „магистър” или „бакалавър”; • геодезист и/или екв., висше образование „магистър” или „бакалавър”; 2. Об. поз.2- Мин. 2 лица с проф. опит не по-малко от 5 г.:• ландшафтен архитект и/или еквивалент, висше „магистър" или „бакалавър”; • инженер ВиК и/или еквивалент, висше образование „магистър” или „бакалавър”; 3. Об. поз. 3- Мин. 4 лица с проф. опит не по-малко от 5г.: • архитект и/или еквивалент, висше образование „магистър" или „бакалавър”; • строителен инженер конструктор и/или еквивалент, висше образование „магистър" или „бакалавър”; • електроинженер и/или еквивалент, висше образование „магистър" или „бакалавър”; • инженер ВиК и/или еквивалент, висше образование „магистър" или „бакалавър”; 4. Об. поз.4- Мин. 3 лица с проф. опит не по-малко от 5 г. по следните специалности • строителен инженер конструктор и/или еквивалент, висше образование „магистър" или „бакалавър”; • електроинженер и/или еквивалент, висше образование „магистър" или „бакалавър”; • инженер ВиК и/или еквивалент, висше образование „магистър" или „бакалавър”; 5. Об. поз.5- Мин. 1 лице с проф.опит не по-малко от 5 г. по следната специалност • електроинженер и/или еквивалент, висше образование „магистър" или „бакалавър”; III. Тех. оборудване: Участниците трябва да притежават необходимото техн. оборудване за изпълнение на общ. поръчка по об. поз., както следва: Продължава в раздел VI.3) Доп. информация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Качество на техническото предложение; тежест: 30
Показател: Подпоказател 1 към показател качество на техническо предложение - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ; тежест: 20
Показател: Подпоказател 2 към показател качество на техническо предложение - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА; тежест: 10
Показател: Срок за отстраняване на дефекти; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 019 - 027952 от 26.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.12.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава всеки работен ден на ул. "Париж" №3, ст.№1, след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.4, ст.405 и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, ет.2, ст.№201. Касата е с работно време от понеделник до петък от 10.00 ч. до 12.00ч. и 14.00ч.до 16.00 ч., а последния работен ден от месеца от 10.00ч. до 12.00 ч. От датата на публикуване в електронния регистър на АОП ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата в електронната страница на Столична община www.sofia.bg , раздел "Профил на купувача".

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
19.12.2013 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.12.2013 г.  Час: 13:00
Място

ул. Московска №33

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Датата, часа мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, ще бъде обявена на интернет страницата на Столична община-www.sofia.bg, поне един ден преди тяхното отваряне.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект "Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване" съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/0034 между Столична община (СО) и Министерство на регионалното развитие (МРР), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Допълнителна информация

Възможно е да се възложи повторение на строителството от същия изпълнител, при условията на чл.90, ал.1, т.9 от ЗОП Продълж. от Раздел III.2.1) Вписване в проф. регистри: Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Евр. икон. пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. В случай, че участникът е чужд. лице и не е вписан в ЦПРС и не попада в хипотезата на чл. 3, ал. 2, изр. второ от Закона за Камарата на строителите, следва към датата на подаване на офертата си, същият да декларира (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 25-дневен срок от получаване на реш. за определянето му за изпълнител да представи изискв. док., удост. вписването му в ЦПРС.Възложителят няма да сключи договор с избрания изпълнител, в случай че същият не представи удостоверение за такава регистр. Забележка: В случай, че участникът е обединение, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението, който съгласно договора за обед. ще изпълняват този вид работи. Представя се заверено от Участника Копие на удост. за вписване в ЦПРС, за лицата членки на ЕС, или на др. държава - стр.по Спораз. за Евр. икон. пространство – Документ, удостоверяващ вписване в съответен регистър на държава, а за лица извън ЕС- декл. за съотв. с критериите за регистр. в ЦПРС за изпълнението на строежи от кат. на обекта по об.поз., както следва: 1. Об. поз. 1- ІІ група – втора кат., ІІІ група – втора кат. и IV група- трета кат.; 2. Об. поз 2- ІV група – трета кат.; 3. Об. поз 3- ІV група – трета кат.; 4. Об. поз. 4- ІV група – трета кат.; 5. Об. поз 5- ІІІ група – трета кат. Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните институции: - Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg - Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ - Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица №2 Телефон: 02/ 8119 443 Продължение от Раздел III.2.3) Техическо оборудване .. 1. Об. поз.1- Техн. об. трябва да вкл. автопарк от ППС и спец. механиз., вкл. автовишки, автокранове, малогабаритна пътностроителна техника за полагане на кабелни линии и възст. на ул. настилка и машини за монтаж на ел. стълбове. Мин. по 1 брой от следната техника: •Автовишка•Автокран•Машини за монтаж на електрически стълбове;•Циркуляр-фугорез 2. Об. поз. 2: •Многофункц. машина (тип трактор) с мин. 5 прикачни у-ва или отделни машини за долните дейности:-Обратна фреза и сеялка за изграждане на тревен масив;-Фреза за раздробяване на пънове;-Свредел за дупки за засаждане на фиданки;-Каналокопач;-Челен товарач;•Водоноска /камион с цистерна минимум 2м3/ – 1 бр.;•Камион до 3,5т. – 1бр.;•Автовишка – 1бр.;•Дробилка за клони /за мин. ф16см./ – 1бр.;•Машина за хориз. сондаж за полагане на тръбна мрежа по безизкопна технология - мини – 1бр. 3. Об.поз.3: •Камион до 3,5т. – 1бр.;•Багер – 1бр.;•Машина за лепене на ВиК тръби – 1бр. За об. поз. №4 и 5, не се изисква минимално техн. обор. IV. Всеки участник да е внедрил следните системи за упр. на качеството и ок.среда: •ЕN ISO 9001:2008г•EN ISO 14001:2004, обхвата на сертификатите да съотв.на предмета на поръчката; Възложителят приема еквивалентни сертификати, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.11.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”
1) Кратко описание

Строително- монтажните работи по обособената позиция включват: „Конструктивна рампи”, ”Тротоарни настилки и велотрасета, вкл. ВОД”, „Паркови настилки”, „Улично осветление, вкл.пътни работи и конструктивна” и „Парково осветление, вкл. пътни работи и конструктивна”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233161, 45233162, 45000000

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи по изграждане на пътеки за велосипедисти
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно количествени сметки, неразделна част от документацията.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6116290.49 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 170
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Дейностите по тази позиция включват: 1. Възстановяване на паркови настилки: Общата площ на настилките в парковото пространство възлиза на 67 дка. Проектът предвижда основното им почистване, обработване на повърхностите срещу пързаляне, подмяна на разрушените настилки, пренареждане на нарушените участъци и създаване на някои нови пътеки и алеи. Предвижда се почистване на цялата площ на гранитните настилки в парка, които възлизат на 28 400 кв.м. 2.Предвижда се осигуряване на достъпна среда чрез ремонт и възстановяване на рампите на територията на парковото пространство. 3.Предвижда се подмяна на осветителни тела, ремонт и възстановяване на съществуващи стълбове – 154 бр., поставяне на 21 бр. нови стълбове. Предвиденото ново улично осветление е от металхалогенен тип. Предложението на участниците за срок за изпълнение на обособената позиция не може да бъде по-дълъг от: • за етап 1 на изпълнението - не повече от 90 календарни дни • за етап 2 на изпълнението - не повече от 80 календарни дни Всички дейности, обект на настоящата поръчка, ще бъдат извършвани на етапи, съгласно схема на отделно зониране в парка (Приложение №1A). Възложителят предвижда дейностите да бъдат разделени на два етапа, като в първия етап ще бъдат извършвани предвидените дейности в зоните 1, 2, 3, 6, и срещуположните тротоари и уличното осветление по тях. Вторият етап ще обхване зоните 4, 5, 7, 7А, и прилежащите тротоари и уличното осветление по тях. Всеки участник следва да съобрази приложените в офертата си графици за изпълнение с етапите на изпълнение на поръчката.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”
1) Кратко описание

Дейностите по тази позиция включват: „Озеленителни работи, вкл. почистване на парково обзавеждане и елементи, и кучешка площадка”, „Автоматизирана поливна система” и „ПБЗ”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45112700

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи, свързани с озеленяването

3) Количество или обем

Съгласно количествени сметки, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2499889.31 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 120
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Дейностите по тази позиция включват: 1. Реконструкция на зелените площи: Предвижда се възстановяване и обновяване на вегетативните площи и растителността, възлизащи на площ от 77 дка. За възстановяване на облика на Парковото пространство на НДК, се предвиждат 1 855 бр. дървета, 15 647 бр. нови храсти и 17 800 бр. многогодишни цветя. 2.Ремонтно-възстановителни работи по елементите на парковото обзавеждане (паркова мебел и архитектурни елементи), вкл. площадка за свободно разхождане на кучета. 3.Ремонтно-възстановителни работи по подпорни стени, стъпала, облицовки и др. елементи от парка. 4.Изграждане на автоматизираната подземна напоителна система Предложението на участниците за срок за изпълнение на обособената позиция не може да бъде по-дълъг от: • за етап 1 на изпълнението - не повече от 60 календарни дни • за етап 2 на изпълнението - не повече от 60 календарни дни Всички дейности, обект на настоящата поръчка, ще бъдат извършвани на етапи, съгласно схема на отделно зониране в парка (Приложение №1A). Възложителят предвижда дейностите да бъдат разделени на два етапа, като в първия етап ще бъдат извършвани предвидените дейности в зоните 1, 2, 3, 6, и срещуположните тротоари и уличното осветление по тях. Вторият етап ще обхване зоните 4, 5, 7, 7А, и прилежащите тротоари и уличното осветление по тях. Всеки участник следва да съобрази приложените в офертата си графици за изпълнение с етапите на изпълнение на поръчката.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”
1) Кратко описание

Дейностите по тази позиция включват: "ВиК, вкл. пътни работи", „Конструктивни”, „Архитектурно-технологична”, „Черпателен резервоар”, „Геодезия” и „Ел.захранване на помпени станции"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45232152

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции

3) Количество или обем

Съгласно количествени сметки, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1815210.59 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 80
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Дейностите по тази позиция включват: 1. Възстановяване на водната каскада в детския сектор; 2. Реконструкция на фонтан в подлеза на НДК и каскадите – водни огледала пред НДК; 3. Възстановяване и обновяване на ВиК мрежите и ел.захранване на помпените станции и съоръжения; Предложението на участниците за срок за изпълнение на обособената позиция не може да бъде по-дълъг от: • за етап 1 на изпълнението - не повече от 50 календарни дни • за етап 2 на изпълнението - не повече от 30 календарни дни Всички дейности, обект на настоящата поръчка, ще бъдат извършвани на етапи, съгласно схема на отделно зониране в парка (Приложение №1A). Възложителят предвижда дейностите да бъдат разделени на два етапа, като в първия етап ще бъдат извършвани предвидените дейности в зоните 1, 2, 3, 6, и срещуположните тротоари и уличното осветление по тях. Вторият етап ще обхване зоните 4, 5, 7, 7А, и прилежащите тротоари и уличното осветление по тях. Всеки участник следва да съобрази приложените в офертата си графици за изпълнение с етапите на изпълнение на поръчката.
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Автоматизирани обществени тоалетни"
1) Кратко описание

Дейностите по тази позиция включват: „ВиК”, „Конструктивна” и „Ел.захранване”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45215000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на здравеопазването и социалните грижи, крематориуми и обществени тоалетни

3) Количество или обем

Съгласно количествени сметки, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
280632.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 80
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Проектът предвижда поставяне на две автоматизирани обществени тоалетни от модулен тип и изграждането на нулевия цикъл за техния монтаж с инфраструктурни връзки. Предложението на участниците за срок за изпълнение на обособената позиция не може да бъде по-дълъг от: • за етап 1 на изпълнението - не повече от 40 календарни дни • за етап 2 на изпълнението- не повече от 40 календарни дни Всички дейности, обект на настоящата поръчка, ще бъдат извършвани на етапи, съгласно схема на отделно зониране в парка (Приложение №1A). Възложителят предвижда дейностите да бъдат разделени на два етапа, като в първия етап ще бъдат извършвани предвидените дейности в зоните 1, 2, 3, 6, и срещуположните тротоари и уличното осветление по тях. Вторият етап ще обхване зоните 4, 5, 7, 7А, и прилежащите тротоари и уличното осветление по тях. Всеки участник следва да съобрази приложените в офертата си графици за изпълнение с етапите на изпълнение на поръчката.
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Система за видеонаблюдение”
1) Кратко описание

Предвижда се поставянето на 29 бр. вандалоустойчиви куполни камери с варифокален обектив, както и изграждането на кабелната система.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 32323500

Описание:

Строителни и монтажни работи
Система за видеонаблюдение

3) Количество или обем

Съгласно количествени сметки, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
221173.11 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обектът за видео-наблюдение представлява околното пространство на НДК разположено между възловите пътни артерии бул. България - бул. Витоша – ул. Фритьоф Нансен – бул. Патриарх Евтимий, включително подлезната част и пешеходния мост на бул. „България”. Сървърното помещение ще се намира в Столична община. Предложението на участниците за срок за изпълнение на обособената позиция не може да бъде по-дълъг от: • за етап 1 - не повече от 35 календарни дни • за етап 2 - не повече от 30 календарни дни Всички дейности, обект на настоящата поръчка, ще бъдат извършвани на етапи, съгласно схема на отделно зониране в парка (Приложение №1A). Възложителят предвижда дейностите да бъдат разделени на два етапа, като в първия етап ще бъдат извършвани предвидените дейности в зоните 1, 2, 3, 6, и срещуположните тротоари и уличното осветление по тях. Вторият етап ще обхване зоните 4, 5, 7, 7А, и прилежащите тротоари и уличното осветление по тях. Всеки участник следва да съобрази приложените в офертата си графици за изпълнение с етапите на изпълнение на поръчката.