Версия за печат

02538-2013-0381

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратурата на Република България-главен прокурор, гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Калоян Стефанов Николов, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036017, E-mail: knikolov@prb.bg, Факс: 02 9633373

Място/места за контакт: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Техническо обслужване и ремонт на МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на: Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Апелативна прокуратура-София, Апелативна специализирана прокуратура, Военно-апелативна прокуратура, Специализирана прокуратура, Софийска градска прокуратура, Окръжна прокуратура-София, Военно-окръжна прокуратура-София, Софийска районна прокуратура и Учебен център „Трендафила“-Природен парк Витоша”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Всички дейности по обществената поръчка следва се извършват в границите на градския район на Столичната община, който включва частта от територията на Столична община, включена в строителните граници на гр. София, определени с Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 697 от 19.11.2009 г. на Столичен общински съвет и Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерски съвет.
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за предоставяне на услуги по „Техническо обслужване и ремонт на МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на: Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Апелативна прокуратура-София, Апелативна специализирана прокуратура, Военно-апелативна прокуратура, Специализирана прокуратура, Софийска градска прокуратура, Окръжна прокуратура-София, Военно-окръжна прокуратура-София, Софийска районна прокуратура и Учебен център „Трендафила“-Природен парк Витоша”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50110000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Техническото обслужване и ремонт на МПС ще се извършва за общо 132 автомобила, ползвани служебно от Прокуратурата на Република България. Вида, марката, модела, година на производство и гориво на автомобилите, са посочени подробно в документацията за участие в настоящата процедура. В прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е включена и стойността за евентуалното повторение на услугата от същия Изпълнител, в случай на придобиване на МПС от страна на Възложителя, през срока на действие на договора. При придобиване в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка на МПС от страна на Възложителя, се прилагат разпоредбите на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП

Стойност, без да се включва ДДС
97000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

5. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 970 лв. (деветстотин и седемдесет лева) лева; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 5.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 5.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 6. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 6.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 6.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в български лева, по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на оригинална фактура и предавателно – приемателен протокол, придружена с калкулация на ремонта. Фактурата съдържа информация за наименованието на вложения консуматив (ако има такъв), резервната част със съответния й каталожен (номенклатурен или пореден) номер, вложен в автомобила при ремонта, за съответната позиция от ценовата листа на цените на дребно за резервните части и цената на труда.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя, които представят в офертата си. Във връзка с изискването на Възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се указва на участниците, че информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими към предоставяните услуги, може да бъде получена от: Национална агенция по приходите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика-Главна инспекция по труда, на следните интернет адреси: http://www.nap.bg http://www.moew.government.bg http://git.mlsp.government.bg

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участниците в настоящата процедура да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2,5 (два и половина) пъти от прогнозната стойност на поръчката, следва да се представи: А) Заверена справка за оборота от услугите, сходни с предмета на поръчката, за съответната обособена позиция, за последните три години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в настоящата процедура трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 2,5 (два и половина) пъти от прогнозната стойност на поръчката. За сходни на предмета на поръчката услуги се приемат услуги, свързани с техническото обслужване и ремонт на МПС. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години (2010г., 2011г. и 2012г.) участникът да е изпълнил минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, да се представи списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите-Приложение № 2. Към списъка се прилагат заверени от участника копия на препоръки от възложителите на посочените договори. Препоръките трябва да съдържат като минимум данни за възложителя по договора, период на изпълнение, стойност, описание на предмета на договора, телефон и лица за контакт. Във връзка с критериите за подбор на възложителя по раздел трети, т. 3.2. от документацията за участие в процедурата, за доказване на минималното ниво, участниците в процедурата следва да представят Декларация, че разполагат със собствена или наета сервизна база, или такава с право на ползване на територията на градския район на Столичната община, който включва частта от територията на Столична община, включена в строителните граници на гр. София, определени с Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 697 от 19.11.2009 г. на Столичен общински съвет и Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерски съвет и, че сервизната база е оборудвана минимум с двуколонни подемници и прилежащото към тях ремонтно-диагностично оборудване, в т.ч. възстановителна база за извършване на ремонт с необходимите съоръжения и инструмент, електро-техническо отделение, отделение за климатични системи, гумо-монтажно отделение, отделение за регулиране на ходовата част, отделение за диагностика на бензинови и дизелови двигатели, бояджийно-тенекеджийно отделение – оборудвано с камера за боядисване, участък за смяна на масла и течности, приемен пункт. Във връзка с минималното изискване на Възложителя- участниците да имат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват техническото обслужване и ремонт на МПС или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности, за доказване на минималното ниво, участниците в процедурата представят копие от валиден сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с посочения обхват, издаден от независимо акредитирано лице. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се прилага към всички членове на обединението, вкл. и по отношение на подизпълнителите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение. За сходни на предмета на поръчката услуги се приемат услуги, свързани с техническото обслужване и ремонт на МПС. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. Участникът да разполага със собствена или наета сервизна база, или такава с право на ползване на територията на градския район на Столичната община, който включва частта от територията на Столична община, включена в строителните граници на гр. София, определени с Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 697 от 19.11.2009 г. на Столичен общински съвет и Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерски съвет. Сервизната база трябва да е оборудвана минимум с двуколонни подемници и прилежащото към тях ремонтно-диагностично оборудване, в т.ч. възстановителна база за извършване на ремонт с необходимите съоръжения и инструмент, електро-техническо отделение, отделение за климатични системи, гумо-монтажно отделение, отделение за регулиране на ходовата част, отделение за диагностика на бензинови и дизелови двигатели, бояджийно-тенекеджийно отделение – оборудвано с камера за боядисване, участък за смяна на масла и течности, приемен пункт. Участниците трябва да имат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват техническото обслужване и ремонт на МПС или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: К1,i – предложена цена за един сервизен час труд, лева/час от участника i.; тежест: 60
Показател: К2,i – предложена отстъпка от цената на резервните части (вкл. доставка) и консумативи в % от участника i.; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.12.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.12.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.01.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, бул. "Витоша" № 2, Съдебна палата, партерен етаж, зала "Кафене".

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присътват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.11.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ