Версия за печат

00308-2013-0010

BG-с.Кирково, общ.Кирково: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Кирково, с.Кирково, ул."Дружба" № 1, За: Павлина Миленова-мл.експерт "Обществени поръчки", България 6884, с.Кирково, общ.Кирково, Тел.: 03679 7558, Факс: 0886 337710

Място/места за контакт: ОбА- Кирково
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Местно самоуправлениеДруго (моля пояснете): Местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на дизел за отопление 10 ppm E5, шифър по ЕКП: 02144400045, Маркиран - червен, до 150 000 литра за училища, детски градини, ДЦДМУ-с.Добромирци и ОбА-Кирково, община Кирково през отоплителен сезон 2013/2014 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: територията на община Кирково
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на дизел за отопление 10 ppm E5, шифър по ЕКП: 02144400045, Маркиран - червен, до 150 000 литра за училища, детски градини, ДЦДМУ-с.Добромирци и ОбА-Кирково, община Кирково през отоплителен сезон 2013/2014 г.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
265914 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1568 / Обособена позиция №: / Заглавие:Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на Руска стокова борса АД
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ДМВ" ЕООД, ЕИК 117679603, гр. Русе, ул."Воден" №14, вх.1, ет.2, ап.3, България 7020, гр.Русе, Тел.: 0884 980906, Факс: 082 822849

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 265914 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.11.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Обект на поръчката е доставка на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища и одобрен от Министерски съвет - чл.38 от ППЗОП.