Версия за печат

00369-2013-0009

BG-Луковит: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291602

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.Lukovit.com.

Адрес на профила на купувача: www.Lukovit.com.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Избор на консултант за упражняване на строителен надзор за инженеринг на: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР. ЛУКОВИТ" по Договор № DIR-51011116-C047

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Луковит, гр. Луковит
Код NUTS: BG315
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да предостави консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти при инженеринг на строеж: Изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Луковит" Подобект 1: „Инженеринг за изработване на работен проект за главни колектори и вътрешна канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр. Луковит” и Подобект 2: „Инженеринг за изработване на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудването“.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
775380 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: (П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката по 2 подпоказателя; тежест: 60
Критерий: Подпоказател (П1.1) Организация и методология; тежест: 30
Критерий: Подпоказател (П1.2) Стратегия на участника; тежест: 30
Критерий: (П2) Минимална предложена цена от участника; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

2013-18

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 018 - 026363 от 25.01.2013 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 80 - 134895 от 24.04.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 124 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обект: Изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Луковит.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.09.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Икар Консулт” АД, ЕИК 131192254, район Лозенец, кв. Витоша, ул. „Димитър Шишманов” № 11, Република България 1700, София, Тел.: 02 8624585, E-mail: p_vladimirov@ikarconsult.com, Факс: 02 8624881

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 780000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 775380 BGN без ДДС
Брой месеци: 26
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Договорът, предмет на настоящата обществена поръчка, се реализира съгласно договор № DIR-51011116-C047 “Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж.”

VI.2) Допълнителна информация

Срокът на настоящия договор е до изготвяне на окончателни доклади за строежите в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и предаването им на Възложителя, издаване на протоколи за установяване годността за ползване на строежите (приложение № 16) към НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, след изтичането на сроковете за съобщаване на дефекти за обектите, а също и издаване на окончателени сертификати на Инженера, съгласно клауза 14.13 от Общите договорни условия на FIDIC, Жълта книга, първо издание 1999 г. Срокът на изпълнение на договора може да бъде спиран поради настъпването на независещи от страните причини (причини, за които страните не носят отговорност), както и да бъде удължаван за времето на неговото спиране. Причините за спиране ще се установяват между страните с изготвяне и подписване и от двете страни на протокол.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгл. чл.120 ат ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.Lukovit.com.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.10.2013 г.