Версия за печат

00369-2013-0019

BG-Луковит: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.com.

Адрес на профила на купувача: www.Lukovit.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Луковит, МБАЛ - Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014, в т.ч.: Провеждане на 2 пресконференции Публикации в регионални и местни печатни медии - 4 бр. Публикация в национален ежедневник - 1 бр. Изработване на 1 бр. банер Изработване на 1 бр. билборд Изработване на 1 бр. постоянна табела Изработване на 3 000 бр. брошури

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22462000, 79952000

Описание:

Рекламни печатни материали
Услуги, свързани с организирането на събития

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
7515 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Качество на техническо предложение (Тi); тежест: 70
Показател: Ценово предложение (Фi); тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

2013-35

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 557248 от 27.08.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 123 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014
V.1) Дата на сключване договора
28.10.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Графимакс 02" ООД ЕИК 130959859, бул. „Патриарх Евтимий” № 2, вх.А, ет.6, ап.9, Република България 1142, гр. София, Тел.: 02 9200480, E-mail: office@grafimax-bg.com, Факс: 02 9200613

URL: www.grafimax-bg.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 7530 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7515 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект BG161PO001/4.1-05/2011/014 „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит” е финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

VI.2) Допълнителна информация

Срокът по т. II.3) от настоящата поръчка е 12 месеца, но не по-късно от 1 календарен месец преди датата на приключване на договора за безвъзмездна финансова (ДБФП) помощ между Възложителя и УО на ОПРР.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т. 1 и ал.6 от Закона за обществени поръчки.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.Lukovit.com.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.10.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор