03615-2013-0013

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202099976

София Тех Парк АД, р-н "Изгрев", ул." Тинтява" №86, За: Елица Панайотова, България 1113, София, Тел.: 0889 900615, E-mail: i.golemanov@sofiatech.bg, Факс: 02 4472898

Място/места за контакт: гр.София

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofiatech.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofiatech.bg.

Електронен достъп до информация: www.sofiatech.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Изграждане, управление и развитие на научно-технологични паркове и друга иновативна инфраструктура (инкубатори, центрове за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции в изграждане на публична инфраструктура, управление и поддръжка на изградената инфраструктур

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА ОБЕКТ „БИЗНЕС ИНКУБАТОР“, РЕАЛИЗИРАЩ СЕ ПО ПРОЕКТ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК", КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013, ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ”, СЪГЛАСНО ДОГОВОР С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Гр. София, район „Младост“, м-т „Къро“
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на ОП включва инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект „Бизнес Инкубатор“, реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001. В рамките на проект „Научно-технологичен парк“ ще се реконструира частта от съществуваща масивна сграда със стоманобетонова конструкция и тухлени ограждащи и преградни зидове, а именно сграда 1, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.4081.9453, попадаща в обхвата на терена на Научно-технологичния парк. Съществуващо положение - Сградата е построена през 40-те години на миналия век. Налично е архитектурно и конструктивно заснемане и обследване. Частта от сградата, предмет на настоящото задание, е отделена от останалата сграда с дилатационна фуга. В сградата няма асансьори. Покривът е скатен, стоманобетонов, покрит с марсилски керемиди. Водоотвеждането е с водосточни тръби и улуци от поцинкована ламарина. Ново предназначение - В сградата ще пребивават до 500 човека. Новото предназначение изисква решения, позволяващи да се обособят площи за отдаване под наем на стартиращи компании и екипи, работещи в сферата на технологиите, както и площи за зали за срещи, заведение за бързо хранене, принт център, банков офис и места за настаняване за нощувки за работещи в Научно-технологичния парк.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000, 45211350, 71220000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофункционални сгради
Архитектурно проектиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съществуваща сграда с идентификатор 68134.4081.9453.1, подлежаща на реконструкция със ЗП: 2368м2. Етажност: сутерен + 3 етажа + подпокривен етаж; РЗП: 9472 м2 (без сутерена), 11840 м2 (вкл. сутерена). Конструктивна система: масивен стоманобетонов скелет. Инв. проект следва да се разработи във следните фази: 1.Фаза „Техническа“ – проекти по всички специалности. 2. Фаза „Работна“ – проекти по всички специалности в обхват и съдържание, съгл. Наредба 4 /21.05.2001г. в следните части: • Архитектура и интериор • Конструктивна • Електрическа • ОВиК • ВиК • Пож. безопасност • Технологична • Геодезия • Паркоустройство • Пътна и организация и безоп. на движението • ПБЗ • Управление на строителните отпадъци • Сметна документация Архитектура - дейности по промяна на етажните разпределения, пълна подмяна на електрическите, ОВиК и ВиК инсталации. Новите разпределения се реализират чрез демонтаж на съществуващите и изграждане на нови леки прегради стени. Всички дограми, вътрешни и външни, следва да бъдат сменени. Съществуващите подови настилки следва да бъдат реконструирани и подменени по детайл, отчитащ заложeните в конструктивното обследване изчислителни товари. Таваните в определени зони ще са окачени, а в по-голямата част от сградата инсталациите ще са с видимо изпълнение. Към североизточната фасада следва да бъдат пристроени две асансьорни клетки. Околното пространство на сградата да бъде приобщено към средата на Научно-технологичния паркчрез оформянето на прилежащите тротоари, зелени площи и паркови алеи. Изготвя се техн. паспорт на сградата. Конструкции - Носещата стоманобетонова конструкция на сградата следва да се приведе в съотв. с действащите нормативи. За целта да бъдат изградени нови стълб. шайби.Изграждането на две нови асансьорни клетки. В стоманобетоновата покривна конструкция следва да се направят отвори за прозорци и тераси. ОВиК - Климатизацията на сградата да се осъществява чрез тритръбна система на директно изпарение – VRV, с рециркулация на топлина. VRV системата дава независимост по отношение на режима на работа на вътрешните тела (отопление и охлаждане) в отделните помещения. Системата на директно изпарение обслужва Офиси, Ресторант, Хотелска част и общи части. Вътр. тела да бъдат таванен тип, като тръбната мрежа да е разположена под тавана. Външните тела на VRV системата да са разположени на терен в близост до сградата. Отоплението на тоалетни, стълбищни клетки, битови помещения, складове и отоплителни секции към климатични камери да се осъществява от двутръбна отоплителна система от ТЕЦ. Топлата вода за БГВ ще се осигурява от ТЕЦ. ВиК - За сградата е предвидена цялостна подмяна на съществуващите ВиК инсталации с нови. Електроинсталации - Проектира се нов КТП, обслужващ сградата и връзката към него. Електроинсталациите в сградата следва да бъдат изцяло подменени. От силовата инсталация 0,4 кV да се захранят ресторант, офиси, хотелска част, общи части фоайета, складове, технически помещения сутерен и ОВК консуматори. Осветителната инсталация с работно, дежурно и аварийно осветление. Слаботокови инсталации: система за сградна автоматизация BMS, Пожароизвестителна инсталация, Компютърна мрежа, Контрол на достъпа, Видеонаблюдение, Мрежа WI-FI. Проектиране и изпълнение на система за Защита от атмосферни и комутационни напрежения, включваща Защита от индиректен допир и Защита от атмосферни комутационни пренапрежения. Да се предвиди и нова Заземителна инсталация. Изпълнителят следва да извършва авторски надзор на обекта, както и да изготви екзекутивна документация за извършеното строителство.

Стойност, без да се включва ДДС
9263000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие: Всеки участник в процедурата, трябва да представи към офертата си документ за гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция по Образец №12 (или да съдържа условията за усвояване в приложения образец) със срок на валидност тридесет дни след срока на валидност на офертата на участника или парична сума в полза на „София Тех Парк“ АД в размер на сумата 92 630 лв. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойност на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора е със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума – или банкова гаранция. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде по образец съгласно Образец № 13 или да съдържа условията за усвояване в приложения образец. Банковата сметка на Възложителя е: IBAN BG31UNCR70001520814012, ТБ БУЛБАНК АД, BIC UNCRBGSF Възложителят освобождава гаранциите при условията на ЗОП, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Авансовите плащания по договора за изпълнение се обезпечават преди извършването им с предоставяне в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на безусловна и неотменима банкова гаранция в размера на авансовото плащане с включен ДДС със срок на валидност тридесет дни след крайния срок за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Цената за изпълнение на поръчката следва да включва всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката. Плащанията се извършва по банков път, съгласно условията на договора, а именно: - 10 % (десет процента) от стойността на договора ще бъдат изплатени авансово, в срок от 10 работни дни след представяне на проформа фактура. Авансовото плащане се обезпечава преди извършването му с предоставяне в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на безусловна и неотменима банкова гаранция в размера на плащането с включен ДДС със срок на валидност тридесет дни след крайния срок за изпълнение на договора. - 30 % (тридесет процента) от размера на възнаграждението ще бъдат изплатени за доплащане на проектирането и като аванс за строителството при получаване на разрешение за строеж и съгласувана и одобрена от всички специализирани и контролни органи, експлоатационни дружества и общинската администрация проектна документация по всички части във фаза „Техническа“, в срок от 10 работни дни след представяне на проформа фактура. Плащането се обезпечава преди извършването му с предоставяне в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на безусловна и неотменима банкова гаранция в размера на плащането с включен ДДС със срок на валидност тридесет дни след крайния срок за изпълнение на договора. - 30 % (тридесет процента) от стойността на възнаграждението по договора при получаване на Акт 14 на обекта; - 20 % (двадесет процента) от стойността на възнаграждението по договора при подписване на Акт 15 на обекта; - 10 % (тридесет процента) от стойността на възнаграждението по договора при получаване Разрешение за ползване на обекта. Плащанията (с изключение на авансовите) се извършват в срок от десет работни дни от връчването на Възложителя на данъчна фактура, издадена въз основа на документите, удостоверяващи възникване на задължението. Дейността се финансира по договор договор с № BG161PO003-1.2.05-0001-С0001, проект "Научно-технологичен парк", който се осъществява с финансовата подкрепа ОП „Конкурентоспособност”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и документацията за участие. Участникът следва да притежава и да представи удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи в групи съгласно издадените разрешения за стореж на обектите, включении в обхвата на настоящата процедура, съответно строежи от първа група, трета категория, която да му позволи извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. В случай, че участникът е чуждестранно лице е необходимо да докаже еквивалентна правоспособност в държавата по регистрацията си.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи: 1. Годишен финансов отчет за всяка от последните 3 години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или започнал дейността си, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в офертата се посочва ЕИК и изискуемите документи са достъпни чрез Търговския регистър, по партидата на търговеца, участникът може да се позове на съответните вписвания без да представя документите към офертата. Когато по обективни причини участникът не може да представи посочените документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с други документи, като: междинни отчети, декларация за общ и специфичен оборот, счетоводни извлечения, и др. документи, които недвусмислено доказват, че участникът отговаря на съответните изисквания за икономическо и финансово състояние. 2. Декларация за оборот от инженеринг, проектиране и строителство/реконструкция за последните 3 години (2010, 2011 и 2012г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си с посочване на оборота за всяка година поотделно. 3. Застрахователна полица по чл.171 от ЗУТ за професионална отговорност или еквивалентен документ със застрахователно покритие лимит не по-ниско от 2 000 000 лв (два милиона лева) за едно събитие и в агрегат. 4. Застрахователна полица или еквивалентен документ за сключена валидна застраховка „Трудова злополука“ на персонала, придружена със списък на лицата включени в застраховката със застрахователно покритие не по-малко от 100 000 лв (сто хиляди лева) за един застрахован.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има: 1. Oборот от осъществяваната от него дейност общо за предходните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 27 000 000 лв. (двадесет и седем милиона лева), без вкл. ДДС. 2. Оборот от изпълнение на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, общо за предходните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от 18 000 000 лв (осемнадесет милиона лева) без вкл.ДДС. *** *** Под “договори с предмет, сходен с предмета на поръчката” се разбира: Договори за инженеринг, за проектиране или за строителство/реконструкция на обществени и жилищни сгради. В случаите когато оборотът по тази точка се формира като съвкупен оборот от изпълнени договори за инженеринг, за проектиране и за строителство и/или реконструкция или като съвкупен оборот от изпълнени договори за проектиране и за строителство и/или реконструкция, делът на оборота от договорите за проектиране следва да е в рамките от 5% до 10% от общия оборот от договорите за проектиране и за строителство и/или реконструкция, чрез които се доказва съответствието с изискванията по тази точка. 3. Застраховка за професионална отговорност на строителя със застрахователно покритие не по-ниско от 2 000 000 лв (два милиона лева) за едно събитие и в агрегат. 4. Застраховка „Трудова злополука“ на персонала, придружена със списък на лицата включени в застраховката със застрахователно покритие не по-малко от 100 000 лв (сто хиляди лева) за един застрахован. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените минимални изисквания се прилагат за обединението като цяло. Когато участник предвижда участие на подизпълнители, горепосочените минимални изисквания се прилагат към тях съобразно вида и дела на участието на съответния подизпълнителя.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Изискуеми документи: 1. Списък – Декларация за изпълнени договори, съдържащ информация за договори за инженеринг и/или строителство и/или реконструкция, изпълнени през последните пет години и договори за проектиране, изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, в която се посочва и стойността им в лева, дати и срокове на изпълнение и клиентите. 2. Към списъка по предходната точка задължително се прилагат заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка, издадени от клиентите. Препоръките, трябва да са издадени за всеки изпълнен договор, посочен в списъка по т. 1. Препоръки за изпълнени договори, непосочени в списъка по т. 1., както и договори, за които не са представени препоръки за добро изпълнение, няма да бъдат разглеждани в процедурата. 3. Списък на експертите от екипа, посочен от участника, отговорни за изпълнението на поръчката, включващ всички експерти, съдържащ информация за изискуемия опит, образование и професионална квалификация на лицата. 4. Професионални автобиографии на всеки от експертите, които доказват изисквания опит и квалификации. 5. Декларации, с които всеки от експертите декларира ангажираност за изпълнението на поръчката за целия период на изпълнение на договора. 6. Документи, доказващи изискуемото образование, опит и квалификация на експертите от екипа - дипломи, сертификати, удостоверение за пълна проектанска правоспособност от Камарата на архитектите в България или Камарата на инжинерите в инвестиционното проектиране или еквиваленти документи, копия от трудова /осигурителна книжка/ или други документи, доказващи по безспорен начин фактите от професионалната автобиография. Когато са представени документите, които са на чужд език, те се представят и в превод на български. 7. Сертификати за въведени международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 или еквиваленти сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазването на околната среда. 8. Списък на техническото оборудване, техника и механизация, на разположение на участника за изпълнение на поръчката. Към списъка се представят документи, от които да е видно, че техниката е на разположение на участника за изпълнение на поръчката, като: документи за собственост; извлечение от инвентарна книга; договори за лизинг; договори за наем и декларация от наемодателя, че ще предостави наетата техника за целия срок на договора; регистрационни талони, други документи по преценка на участника. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. За подизпълнителите се прилага чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а за обединения, които не са юридически лица чл. 56, ал.3 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има изпълнени договори за инженеринг, строителство/реконструкция и проектиране на обекти, сходни с обекта на поръчката на обща стойност не по-ниска от 9 000 000 лв. (девет милиона лева) без ДДС. Договорите за инженеринг и строителство/реконтструкция следва да са изпълнени през последните 5 г. преди датата на подаване на офертата, а договорите за проектиране следва да са изпълнени през последните 3 г. преди датата на подаване на офертата. Стойността на договорите за проектиране следва да е в рамките от 5% до 10% от общата стойност на договорите за проектиране и за строителство/реконструкция, чрез които се доказва съответствието с изискванията по тази точка. Под обект, сходен с обекта на поръчката се разбира инженеринг, проектиране и строителство/реконструкция на административни и жилищни сгради и съоръжения с електро, ВиК и ОВиК инсталации. 2. Да притежава внедрена система за управление на качеството, опазване на ок. среда и безоп. условия на труд съгласно международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 или еквиваленти сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазването на ок. среда и безоп. условия на труд с обхват, отговарящ на предмета на ОП. 3. Участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип за изпълнението на поръчката, както следва: 3.1. Инженерно–технически екип за управление на проекта: • Ръководител обект - висше образование, степен „магистър” или еквивалентна, квалификация строит. инженер, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестр. лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на ОП - минимум 10 г. и участие като ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата ОП – минимум 1 бр. • Технически ръководител – висше образование, степен „магистър” или еквивалентна, квалификация строителен инженер, специалност „строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството - минимум 5 г. участие като технически ръководител при изпълнението на обекти – миминимум 2 броя. • Специалист по част «Електоро-силнотокови» - висше образование, степен „магистър” , квалификация електроинженер, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит по специалността – минимум 5 г. и участие като специалист по част Електро «силнотокови» при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата ОП – минимум 1 бр. • Специалист по част «Електро-слаботокови» - висше образование, степен „магистър” квалификация електроинженер, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит по специалността – минимум 5 г. и участие като специалист по част Електро «слаботокови» при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата ОП – минимум 1 бр. • Специалист по част «ОВиК» - висше образование, степен „магистър” или еквивалентна, квалификация инженер по Топлотехника или еквивалент с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на ОП – минимум 5 г. и участие като специалист по част ОВиК при изпълнението на сходни обекти – минимум 1 бр. • Специалист по част «ВиК» - висше образование, степен „магистър” или еквивалентна, квалификация строит. инженер по част ВиК или еквивалент с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на ОП – минимум 5 г. и участие като специалист по част ВиК при изпълнението на сходни обекти – минимум 1 бр.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: П1 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ; тежест: 10
Показател: П2 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ; тежест: 40
Показател: Подпоказател П2.1 "Технологична последователност на процесите и дейностите"; тежест: 20
Показател: Подпоказател П2.2 "Мерки за намаляване на затрудненията за ползвателите на съседни имоти и при ползването на публичната пътна"; тежест: 10
Показател: Подпоказател П2.3 "Управление на риска"; тежест: 10
Показател: П3 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.11.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.12.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 06.12.2013 г.  Час: 10:30
Място

гр. София, ул. "Тинтява" 86, ет.3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013, ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ”, СЪГЛАСНО ДОГОВОР С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел IІI.2.3, дясно: • Специалист – контрол на качеството - строит. инженер, притежаващ удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строит. продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с проф. стаж не по – малко от 5 г. – минимум 1 бр. • Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - най-малко 3 г. проф. стаж на длъжност КБЗ, ТБОУТ или др. аналогична, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ • Гл. проектант - строит. инженер, инженер или Архитект със степен „магистър” или еквивалентна; с минимум 10 г. проф. опит в проектирането 3.2. Проектантски екип: • Архитект • Инженер конструктор • Ел. инженер • ОВиК инженер • ВиК инженер • Експерт пож. безопасност • Технолог • Геодезист • Ландш. архитект • Пътен инженер • Инженер геолог или хидрогеолог Експретите от проект. екип следва да имат завършено висше образование с квалиф. степен магистър или еквивалентна по съотв. специалност и не по-малко от 10 г. проф. опит по съотв. специалност и пълна проектанска правоспособност по съотв. част. 4. Участникът следва да разполага с техн. оборудване, техника и механизация, необходими за изпълнение на ОП, в т.ч. най-малко: верижен багер с обем на кофата мин. 1м3 – 1 бр. колесен багер с обем на кофата мин. 1м3 – 1 бр. верижен/колесен багер за тесен изкоп с ширина на кофата 30-40 см – 1 бр. багер чук – 1 бр. челни мини товарачи – 2 бр. автокран минимум 10 т. – 1 бр. с дължина на стрелата 25м. тов. автомобил тип самосвал – триосен или четириосен – 5 бр. водоноски – 1 бр. бетоновоз – 1 бр. бетонпомпа – 1 бр. автовишка – 2 бр. челен товарач – 2 бр. кулокран до 5 т. – 1 бр. хаспел – 2 бр. 5. Участникът следва да разполага с регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи в групи съгласно издадените разрешения за строежи на обектите, включении в обхвата на настоящата процедура, съответно строежи от първа група, трета категория, която да му позволи извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестр. лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строит. работи обект на настоящата ОП или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от комп. органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език. *** Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. Забележка: По своя преценка Участникът може да предложи в своята оферта допълнителни експерти, които да подпомагат дейността на задължителните експерти. *** В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности следва да бъдат изпълнени в съответствие с чл.25, ал.8 от ЗОП. В доп. на Раздел ІІ.3) Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 430 дни и не трябва да надвишава 540 дни от датата на влизане в сила на договора за възлагане на изпълнението. Възложителят предоставя пълен безплатен електронен достъп до документацията на участие в поръчката в раздел "Търгове" на електронната страница на Възложителя в интернет: www.sofiatech.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават при условията и в сроковете по чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.10.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ