00330-2013-0006

BG-Враца: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 2, За: Александър Александров, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: vik_vratza@abv.bg, Факс: 092 660977

Място/места за контакт: Александър Александров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik.vratza.eu.

Адрес на профила на купувача: vik.vratza.eu.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК - мрежа

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: област Враца
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Поръчката се изпълнява в населените места на област Враца, съобразно необходимостта и съгласно конкретни заявки на Възложителя

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233000

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
307391 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 556395 от 21.08.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 105 / Обособена позиция №: / Заглавие:Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежа
V.1.1) Дата на сключване договора
22.10.2013 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.08.2013 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "Пътища Враца Монтана 2013" гр. Враца; ЕИК: 176554843, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, България 3000, Враца, Тел.: 092 627312, Факс: 092 620192

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 307391 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 307391 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" 4, България 1000, София, Тел.: 02 9407078, E-mail: rop@aop.bg, Факс: 02 9407078

Интернет адрес/и:

URL: www.aop.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.10.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП