Версия за печат

00044-2012-0075

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 169 от 17.10.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Радослава Милчева / Райчо Яръмов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: r.milchevava@api.bg, Факс: 02 9173396

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/index.php/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: ”Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 „Калотина-СОП” участък 1 от км 1 + 000 до км 32 + 447”

II.3) Кратко описание на поръчката

Обектът се води под наименованието АМ "Калотина – София", Лот 3 – Калотина – Софийски околовръстен път", съгласно решение на ЕК от 11.11.2011г. Целта на процедурата е изработване на технически проект и строителство на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за Модернизация на съществуващото трасе на ПЪТ І-8 "Калотина-СОП" участък 1 от км 1+000 до км 32+447". Път I-8 "Калотина-СОП" се намира в посока запад от гр.София.За начало на обекта е определен км 1+000, който представлява излизане от зоната на ГКПП "Калотина".Краят на обекта е на км 32+447.20 на около 1400м след надлез над ж.п. линия "София-Калотина".Обектът се намира на територията на област София. Обектът включва: Рехабилитация от км 1+000 до км 32+447.20, дължина на участъка - L=31,4472 км. Начало на първи участък – км 1+000 е при излизане от зоната на ГКПП "Калотина". Край на първи участък – км 31+270. Съществуващият път от км 1+000 до км 2+200 е трилентов с настилка 10.50м. В участъка от км 2+200 до км 25+500 е двулентов с настилка 7.50м ( в някои участъци 8.00м). От км 25+500 до края при км 32+447.20 съществуващия път е четирилентов с настилка 14.00м. Проектно решение от км 1+000 до км 32+447.20: Обектът е разположен на територията на общини Драгоман, Сливница и Божурище. Проектна скорост и габарит предвид теренните дадености в участъка са: от км 1+000 до км 15+500 - проектна скорост V¬¬ПР = 100 км/ч и четирилентов габарит с обща ширина 22.00 м и от км 15+500 до км 32+447.20 - проектна скорост V¬¬ПР = 110 км/ч и четирилентов габарит с обща ширина 23.50 м. Общата дължина на трасето в този участък е 31447.2м. Обектът представлява уширение на съществуващия път до необходимия габарит, като в отделни участъци са подобрени геометричните му елементи, с цел достигане на необходимата проектна скорост. От км 1+000 до км 32+447.20 уширението е от ляво, от дясно или двустранно с оглед избягване на тънки насипи или дълбоки изкопи, както и да се избегне засягане на крайпътни обекти. Лявата крива №1 от км 1+000 до км 1+900 е реконструирана и се измества на дясно по растящият километраж с оглед разполагането на пътния възел за с. Калотина и близостта с ж.п. линията Калотина – София отляво. Дясната крива №6 е реконструирана и отговаря за Vпр=80км/ч R=250м. Поради тежките теренни условия в ляво от трасето на пътя радиусът на кривата не е приведен за Vпр=100км/ч и скоростта ще бъде ограничена. Лявата крива №17 от км 8+100 до км 8+500 е реконструирана и се измества наляво по растящият километраж, за да бъде осигурен минималния радиус за Vпр=100км/ч. R=450м. На км 3+560 съществуващотото трасе пресича с ж.п.надлез ж.п.линията София-Калотина. Съоръжението има не достатъчен широчинен габарит и пътят не може да мине през него. Поради тази причина се налага разделяне на платната, като лявото платно остава на нивото на съществуващият път и се запазва съществуващото ж.п. съоръжение. Дясното платно се вдига на естакада с цел преминаване над ж.п. линията. Естакадата е от км 3+016 до км 3+978. В участъка от км 4+500 до км 6+200 трасето се уширява отдясно и попада върху съществуващия стар път. Предвидена е връзка вход-изход от Път I-8 при км 6+320 със стария път в посока Драгоман. При км 12+520 е предвиден вход-изход от Път I-8 за TIR-ж.п.терминал по искане на Община Драгоман. За участъка от км 14+000 до км 15+000 проектът+ е съобразен с предоставения проект за локално платно от Община Драгоман отляво по растящия километраж. За локалното платно, съгласно предоставените документи е извършена отчуждителна процедура. Поради това проектното трасе се уширява отдясно, като засяга трасето на стария павиран път, за което е предвидена реконструкцията му в участъка от км 15+040 до км 15+360. Предвидена е и реконструкция на стария павиран път от км 16+050 до км 16+250 и от км 15+500 до км 29+000.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71311220

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 127 от 31.10.2012 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-506723
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2012/S 212 - 349702 от 03.11.2012 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 44-2012-75
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

506723

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

31.10.2012 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В отговор на отправено запитване от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“, с писмо вх. № 04-18-1018/30.09.2013 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията уведомява агенцията, че обектът предмет на процедурата е изваден от списъка с проекти по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ и няма възможност да бъде финансиран със средства по Оперативна програма „Транспорт“.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.10.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Стефан Георгиев Чайков
Длъжност: Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"